You are on page 1of 39

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR (SEMAKAN)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Peneraju Pendidikan
Negara
KURIKULUM KEBANGSAAN

PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN


( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA
550)
suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan
nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan

Peneraju Pendidikan
Negara
LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) KSSR (Semakan)

20
ekolah Rendah (KBSR)
KBSR (Semakan) 17
20
11
BSR)
20
03
19
93
19
83

Peneraju Pendidikan
Negara
KERANGKA
KERANGKA KURIKULUM
KSSR

Peneraju Pendidikan
Negara
ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
6 ASPIRASI MURID

Selaras syor: KEMAHIRAN ABAD KE-21

PERPADUAN DAN KEHARMONIAN

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan
Negara
6
ASPIRASI
MURID
PPPM

Peneraju Pendidikan
Negara
CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
KOMUNIKASI
KERJA SEPASUKAN
KEPIMPINAN
FLEKSIBEL
BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
BELAJAR SEPANJANG HAYAT
KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI
BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

Peneraju Pendidikan
Negara
Menerima Kepelbagaian :
KONSTRUK UTAMA
BAGI PERPADUAN 1 Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,
bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

2 Menghormati
: Kepelbagaian :
Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku
yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap
kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.
Mengurus Kepelbagaian :

3 Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku


yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,
agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan
Negara
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Murid menguasai
sekurang-kurangnya
3 bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global

Peneraju Pendidikan
Negara
PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID Berdaya Tahan
Pemikir
KEMAHIRAN Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21
Kerja Sepasukan
PERPADUAN Bersifat Ingin Tahu
DAN KEHARMONIAN Berprinsip
KAUM Bermaklumat
Prihatin
KEMAHIRAN
Patriotik
KOMUNIKASI

4/28/2016 Peneraju Pendidikan


Negara
PEMBAHARUAN KSSR (SEMAKAN)

Penambahbaikan kandungan mengikut


KANDUNGAN
trend global dan tanda aras antarabangsa

ASPEK Pendekatan pembelajaran secara


PEDAGOGI
KURIKULUM mendalam, kontekstual dan
berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara
berterusan

Peneraju Pendidikan
Negara
Computational
Thinking

Pendidika
Literasi n Tanpa
Kewangan Sempada
n

TREND GLOBAL Trend


Glob
Sustainable
Development al Peningkata
n Kreativiti

Kelestaria Design
n Global Thinking

Peneraju Pendidikan
Negara
Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata
pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan
Sains Malaysia, UK dan Singapura

ICHPER-SD menjadi rujukan dalam


membangunkan kurikulum
Pendidikan Jasmani
ANTARA TANDA
ARAS
ANTARABANGSA
CEFR menjadi rujukan dalam
membangunkan kurikulum Bahasa
Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan PISA


Peneraju Pendidikan
Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Pembelajaran secara mendalam:


membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan
memperoleh kefahaman yang tinggi;
menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan
masalah dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah
dan membuat keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan


pembelajaran secara mendalam.
(rujuk grafik pada slaid berikutnya)
Peneraju Pendidikan
Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT Penyelesaian


melalui Masalah
Pendekatan Pembelajaran berasaskan
masalah dan
Inkuiri Pembelajaran berasaskan
projek Membuat
Pendekatan STEM, dll. Keputusan

Peneraju Pendidikan
Negara
Pelibatan

Penerokaan

Penerangan

Pengembangan
PEMBELAJARAN
BERASASKAN Penilaian
INKUIRI

Peneraju Pendidikan
17
Negara
Membolehkan cara pembelajaran yang Guru sebagai fasilitator
pelbagai
Mengintegrasi pengetahuan dengan
Persekitaran yang bebas dalam membuat
aktiviti
pilihan berkaitan pembelajaran

Menggalakkan penggunaan kemahiran Dijalankan secara individu atau


berfikir aras tinggi secara berkumpulan
Ciri-Ciri Menggunakan kaedah pengalamn hands-on Interaksi guru murid yang berupa
Pembelajaran bimbingan dan perundingan pada
Memberi pemahaman yang tinggi setiap tahap proses
Berasaskan
Projek Boleh dirujuk oleh semua pelajar
Guru perlu menjelaskan prosedur
Melibatkan pelbagai mod komunikasi pelaksanaan yang lengkap

Projek menggalakkan pembelajaran yang Sesuai dengan murid dan kurikulum


bermakna dengan menghubungkn yang baru
dengan yang lama Berasaskan kemahiran,
pengetahuan, pengalaman dan
Pembelajaran merentasi kurikulum
kebolehan murid
Peneraju Pendidikan
Negara
SEBAGAI BIDANG
Bidang yang terdiri daripada Sains, Teknol

SEBAGAI PAKEJ Laluan pembelajaran yang menawark

SEBAGAI PENDEKATAN Pendekatan pengajaran dan pembelaj

Peneraju Pendidikan
Negara
KONSEP STEM
DALAM KURIKULUM KEHIDUPAN
Pengaplikasian HARIAN
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi Pengetahuan
p&p STEM untuk AMALAN
menyelesaikan masalah Pembudayaan
STEM
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan P&P
alam sekitar ke arah STEM
membudayakan
Amalan STEM Kemahiran Nilai
MASYARAKAT
ALAM
TEMPATAN DAN
SEKITAR GLOBAL

Peneraju Pendidikan
Negara
Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah

Membangunkan dan menggunakan model

Merancang dan menjalankan penyiasatan

Menganalisis dan mentafsir data

Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi

Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian

Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan


berdasarkan eviden

Peneraju Pendidikan
Negara
ELEMEN UTAMA
Kurikulum PENGETAHU
Pedagogi Keupayaan AN
mengaplikasi KEMAHIRAN
Pentaksiran NILAI
ELEMEN
SOKONGAN
Menyelesaikan
Kokurikulum masalah
Sokongan Komuniti Membuat Membuat
keputusan
& Swasta penaakulan & Berinovasi
Bina Upaya refleksi Berupaya
mencipta
Sumber sesuatu

Peneraju Pendidikan
Negara
TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN
Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan
Mencipta inovatif
Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan
Menilai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk
Menganalisis memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi
Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan


Memahami konsep

Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

Peneraju Pendidikan
Negara
1
Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/strategi

PELAKSANAAN 2
Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profes

PENTAKSIRAN
3
Merekod kemajuan murid
SEKOLAH

4
Pelaporan Tahap Penguasaan murid

Peneraju Pendidikan
Negara
TAHAP Kriteria pencapaian
PENGUASAAN yang berasaskan
setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan
Negara
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
1 memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


2 menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

TAFSIRAN Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu


TAHAP PENGUASAAN 3 kemahiran pada suatu situasi.
SECARA UMUM
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut
4 prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


5 mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


6 untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan
Negara
Tidak secara Menggunakan Rekod disimpan Guru perlu
dalam talian aplikasi di sekolah membuat
Ms Excel untuk pentaksiran
tindak susul apabila lengkap
mengajar satu
PELAPORAN Pelaporan kelompok
TAHAP kepada Standard
pihak Kandungan dan
PENCAPAIA berkepentingan Pembelajaran
N
MURID

1 2 3 4
Peneraju Pendidikan
Negara
DOKUMEN KURIKULUM
AP MENGAP BAGAIMANA
A A
DOKUMEN Satu dokumen yang Membantu untuk Guru
mengintegrasikan memudahkan melaksanakan
STANDARD kurikulum dan p&p dan
guru
KURIKULUM pentaksiran. melaksanakan menjalankan
DAN pentaksiran pentaksiran
Standard dalam proses dengan merujuk
PENTAKSIRAN Kandungan (SK), P&P. satu dokumen
(DSKP) Standard sahaja.
Pembelajaran (SP)
dan Standard Guru mentaksir
Prestasi (SPi). perkembangan
dan pencapaian
murid melalui
Standard Prestasi.

Peneraju Pendidikan
Negara
Contoh DSKP Sains Tahun 1

Peneraju Pendidikan
Negara
ELEMENMERENTAS
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
KURIKULUM
KSSR Bahasa KSSR Bahasa
(2011- Sains dan Teknologi (Semakan Sains dan Teknologi
2016) 2017) Pendidikan Alam Sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Patriotisme
Nilai Murni
Nilai Murni
Keusahawanan
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan Kemahiran Asas
Komunikasi Aplikasi
Pendidikan Keselamatan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
Jalan Raya Pendidikan Kewangan
Pendidikan Kewangan Kelestarian Global
Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
Kewarganegaraan Global
Perpaduan
Peneraju Pendidikan
Negara
Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya
MODUL
TAMBAHA
N
Kelestarian Pendidikan
Global Kewangan

Peneraju Pendidikan
Negara
MATA PELAJARAN
KSSR
TAHAP I
BIL. MATA PELAJARAN
JAM SEMINGGU
MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 6.0 5.0
MATA 2 Bahasa Inggeris 5.0 3.0
PELAJARAN 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 6.0
& 4 Matematik 4.0 4.0
PERUNTUKAN 5 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 2.0
WAKTU
6 Sains 1.5 1.5
TAHAP I
KSSR 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
(Semakan) 8 Pendidikan Kesenian 1.5 1.5
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B.
9 2.0 -
Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 25.0
Peneraju Pendidikan
Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II

TAHAP II
BIL. MATA PELAJARAN
JAM SEMINGGU
MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 5.0 5.0
2 Bahasa Inggeris 5.0 3.0
MATA
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 5.0
PELAJARAN
4 Matematik 3.0 3.0
&
5 Sains 2.0 2.0
PERUNTUKAN
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 2.0
WAKTU
TAHAP II 7 Sejarah 1.0 1.0
KSSR 8 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
(Semakan) 9 Pendidikan Kesenian 1.5 1.5
10 Reka Bentuk dan Teknologi 1.5 1.5
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
11 B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B.Semai 2.0 -
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 26.0 26.0
Peneraju Pendidikan
Negara
BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


1 Bahasa Melayu 6.0 5.0
2 Bahasa Inggeris 5.0 5.0
MATA
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
PELAJARAN
4 Matematik 4.0 3.0
&
5 Sains 1.5 2.0
PERUNTUKAN
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 3.0
WAKTU
PENDIDIKAN 7 Pendidikan Jasmani* dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
KHAS 8 Pendidikan Kesenian 1.0 1.0
MASALAH 9 Sejarah - 1.0
PENGLIHATAN 10 Reka Bentuk & Teknologi* - 1.5
KSSR 11 Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan 1.0 1.0
(Semakan) MATA PELAJARAN TAMBAHAN TAHAP I TAHAP II
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/
12 1.5 1.5
B. Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 0.5 0.5
* Kurikulum Suaian
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 26.0
Peneraju Pendidikan
Negara
BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


PELAJARAN 1 Bahasa Melayu* 5.0 5.0
& 2 Bahasa Inggeris* 5.0 5.0
PERUNTUKAN 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
WAKTU 4 Matematik 4.0 3.0
PENDIDIKAN 5 Sains 1.5 2.0
KHAS 6 Pendidikan Islam*/ Pendidikan Moral 3.0 3.0
MASALAH 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
PENDENGARAN 8 Pendidikan Kesenian 1.5 1.0
KSSR 9 Sejarah - 1.0
(Semakan) 10 Reka Bentuk & Teknologi - 1.5
11 Bahasa Isyarat Komunikasi 3.0 2.5
Perhimpunan 0.5 0.5
* Kurikulum Suaian
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 26.0

Peneraju Pendidikan
Negara
BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


1 Asas 3M 6.0 -
2 Bahasa Melayu - 3.0
MATA 3 Bahasa Inggeris - 2.0
PELAJARAN 4 Matematik - 2.5
& 5 Pengurusan Kehidupan 7.5 3.0
PERUNTUKAN
6 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 3.0 3.0
WAKTU
7 Pendidikan Jasmani 2.0 -
PENDIDIKAN
8 Pendidikan Jasmani & Kesihatan - 1.5
KHAS
9 Pendidikan Seni Kreatif 4.0 -
MASALAH
10 Pendidikan Muzik - 1.0
PEMBELAJARAN
11 Pendidikan Seni Visual - 1.0
KSSR
(Semakan) 12 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar - 2.5
13 Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi - 1.0
14 Kemahiran Hidup Asas - 3.0
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 23.0 24.0
Peneraju Pendidikan
Negara
Sekian
TERIMA
Bahagian Pembangunan Kurikulum

KASIH

Peneraju Pendidikan
Negara