PENYELIDIKAN KUALITATIF

NAMA : JACQUELINE TEO FUEY PHEAN KUMPULAN : PISMP BM KOD KURSUS : BMM 3113 KAJIAN TINDAKAN 1

‡ Kaedah ini juga dikenali dengan nama yang berbeza seperti kajian semula jadi. kajian lapangan. . kajian kes dan etnografi. kajian interpretasi.Asas Penyelidikan Kualitatif ‡ Penyelidikan kualitatif adalah satu konsep yang menaungi beberapa jenis penyelidikan bagi memahami dan menerangkan fenomena sosial dengan cara pemecahan kepada susunan topik tertentu. pemerhatian ke atas bahan kajian. kajian induktif.

. ‡ Salah satu perbezaan tersebut ialah sampel atau responden kajian. penggunaan istilah atau frasa sangat jelas jika dibandingkan dengan kuantitatif. ‡ Ia menggabungkan pengalaman dan persepsi.‡ Salah satu daripada tujuan penyelidikan kualitatif ialah memahami bagaimana manusia memenuhi keperluan asas mereka. Justeru.

‡ Bilangan responden yang diperlukan bagi kajian kualitatif adalah kecil berbanding kuantitatif. ‡ Hakikatnya ialah bilangan sampel yang kecil ini sudah cukup untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. . ‡ Penyelidik kuantitatif sering merasa ragu-ragu mengenai bilangan responden yang kecil ini.

‡ Walau bagaimanapun penyelidik adalah instrumen utama bagi pengumpulan data dan analisis. .‡ Kefahaman sesuatu fenomena adalah dari perspektif bahan yang dikaji. bukannya penyelidik. ‡ Cara ini dapat mengekalkan hubungan yang berterusan di antara pengkaji dan responden tersebut. ‡ Bilangan sampel yang kecil memberi ruang yang sangat luas kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian ke atas tingkah laku yang dikaji.

. ‡ Lagi pun soalan yang hendak ditanya adalah mendalam supaya subjek dapat menceritakan pengalaman. keprihatinan atau pandangan terhadap isu yang dikaji. penyelidik akan melibatkan diri dengan cara yang tidak mengganggu proses yang hendak dikaji.‡ Ketika temu bual dilakukan.

‡ Secara umum. penyelidikan kualitatif adalah langkah untuk memahami sesuatu situasi berdasarkan konteks dan interaksi yang unik. . ‡ Ia bukannya satu cubaan untuk meramalkan masa depan sebaliknya memahami keadaan apa yang berlaku dan akan berlaku selepas itu.

situasi. Etnografi juga dianggap sebagai kajian paling asas dalam penyelidikan sosial.Penyelidikan kualitatif mempunyai lima jenis iaitu. kepercayaan. Ia juga merangkumi penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat. Fenomena yang ada walaupun banyak. Justeru. Ia berkait dengan keinginan pengkaji untuk memahami pengaruh budaya ke atas tingkah laku manusia dan kesihatan. kita belum dapat memahaminya dengan lebih mendalam. etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan anthropologi. Fenomenologi Ia berkaitan kajian terhadap sesuatu keadaan. 1. 2. Biasanya pengkaji berminat ingin memahami lebih mendalam mengenai tindak balas keseluruhan manusia dan memahami pengalaman individu. Ianya mungkin dalam bentuk peristiwa. Etnografi Istilah ethnos adalah dari Greek yang bermaksud manusia. bangsa atau budaya. . tingkah laku dan sebagainya. pengalaman atau konsep.Graphy bererti penjelasan mengenai sesuatu.

Di samping itu memberikan takrifan dari sudut emosi terhadap situasi yang dikaji. organisasi atau situasi di mana tingkah laku yang tidak dijangka atau tidak jelas dijadikan sebagai fokus kajian. Kajian kes memberikan penjelasan mendalam secara deskriptif dan penghuraian satu unit tertentu. eksekutif. Ia melibatkan pengumpulan maklumat yang ektensif untuk memahamkan sesuatu entiti yang dikaji sama ada individu. Jadi. .3. remaja delikuen atau kumpulan etnik. Ciri-ciri kajian kes ialah ia dilakukan pada jangka masa panjang dan merangkumi keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam keadaan semula jadi. Kajian ke atas individu boleh dipelbagaikan kepada kelompok seperti penagih dadah. Kajian Kes Ia merupakan sejenis kajian untuk mengkaji dan menjelaskan satu kelompok yang kecil secara mendalam. ia dapat memberikan kefahaman yang mendalam. ia memberikan ruang untuk pengembangan idea atau hipotesis yang hendak dikaji oleh penyelidik. Jadi.

5. Kaedah ini muncul daripada disiplin sosiologi dan sangat berguna untuk menerangkan jenis masalah yang wujud di dalam masyarakat dan proses seseorang untuk menanganinya. Grounded Theory Dua tokoh yang dikaitkan dengan kajian jenis ialah Glaser dan Strauss. Analisis Naratif Ia berdasarkan pada perkataan yang digunakan oleh pembeli maklumat untuk menjelaskan pengalaman responden.4. Analisis naratif tidak memberi perhatian yang ketara pada kuantiti subjek sebaliknya kepadatan maklumat atau fakta. . pemerinciannya. Kerapkali mereka berkongsi simbol dan makna-makna umum berkenaan dengan simbol berkenaan. interaksi yang terlibat yang mana mungkin terlepas pandang oleh orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful