PENYELIDIKAN KUALITATIF

NAMA : JACQUELINE TEO FUEY PHEAN KUMPULAN : PISMP BM KOD KURSUS : BMM 3113 KAJIAN TINDAKAN 1

kajian kes dan etnografi. kajian interpretasi. kajian lapangan. kajian induktif. pemerhatian ke atas bahan kajian. . ‡ Kaedah ini juga dikenali dengan nama yang berbeza seperti kajian semula jadi.Asas Penyelidikan Kualitatif ‡ Penyelidikan kualitatif adalah satu konsep yang menaungi beberapa jenis penyelidikan bagi memahami dan menerangkan fenomena sosial dengan cara pemecahan kepada susunan topik tertentu.

‡ Salah satu perbezaan tersebut ialah sampel atau responden kajian. penggunaan istilah atau frasa sangat jelas jika dibandingkan dengan kuantitatif. . Justeru.‡ Salah satu daripada tujuan penyelidikan kualitatif ialah memahami bagaimana manusia memenuhi keperluan asas mereka. ‡ Ia menggabungkan pengalaman dan persepsi.

‡ Penyelidik kuantitatif sering merasa ragu-ragu mengenai bilangan responden yang kecil ini. ‡ Hakikatnya ialah bilangan sampel yang kecil ini sudah cukup untuk menjelaskan fenomena yang dikaji.‡ Bilangan responden yang diperlukan bagi kajian kualitatif adalah kecil berbanding kuantitatif. .

‡ Cara ini dapat mengekalkan hubungan yang berterusan di antara pengkaji dan responden tersebut. ‡ Walau bagaimanapun penyelidik adalah instrumen utama bagi pengumpulan data dan analisis. .‡ Kefahaman sesuatu fenomena adalah dari perspektif bahan yang dikaji. bukannya penyelidik. ‡ Bilangan sampel yang kecil memberi ruang yang sangat luas kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian ke atas tingkah laku yang dikaji.

‡ Lagi pun soalan yang hendak ditanya adalah mendalam supaya subjek dapat menceritakan pengalaman. keprihatinan atau pandangan terhadap isu yang dikaji.‡ Ketika temu bual dilakukan. . penyelidik akan melibatkan diri dengan cara yang tidak mengganggu proses yang hendak dikaji.

‡ Secara umum. penyelidikan kualitatif adalah langkah untuk memahami sesuatu situasi berdasarkan konteks dan interaksi yang unik. . ‡ Ia bukannya satu cubaan untuk meramalkan masa depan sebaliknya memahami keadaan apa yang berlaku dan akan berlaku selepas itu.

pengalaman atau konsep. Etnografi juga dianggap sebagai kajian paling asas dalam penyelidikan sosial. Justeru. kita belum dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Ia juga merangkumi penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat. bangsa atau budaya. Ianya mungkin dalam bentuk peristiwa. tingkah laku dan sebagainya. kepercayaan.Penyelidikan kualitatif mempunyai lima jenis iaitu. 1. situasi. Fenomena yang ada walaupun banyak.Graphy bererti penjelasan mengenai sesuatu. Ia berkait dengan keinginan pengkaji untuk memahami pengaruh budaya ke atas tingkah laku manusia dan kesihatan. Fenomenologi Ia berkaitan kajian terhadap sesuatu keadaan. . etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan anthropologi. 2. Etnografi Istilah ethnos adalah dari Greek yang bermaksud manusia. Biasanya pengkaji berminat ingin memahami lebih mendalam mengenai tindak balas keseluruhan manusia dan memahami pengalaman individu.

ia dapat memberikan kefahaman yang mendalam. organisasi atau situasi di mana tingkah laku yang tidak dijangka atau tidak jelas dijadikan sebagai fokus kajian. Kajian Kes Ia merupakan sejenis kajian untuk mengkaji dan menjelaskan satu kelompok yang kecil secara mendalam. . Kajian kes memberikan penjelasan mendalam secara deskriptif dan penghuraian satu unit tertentu. ia memberikan ruang untuk pengembangan idea atau hipotesis yang hendak dikaji oleh penyelidik. Jadi. Ia melibatkan pengumpulan maklumat yang ektensif untuk memahamkan sesuatu entiti yang dikaji sama ada individu. Ciri-ciri kajian kes ialah ia dilakukan pada jangka masa panjang dan merangkumi keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam keadaan semula jadi. eksekutif.3. Di samping itu memberikan takrifan dari sudut emosi terhadap situasi yang dikaji. Kajian ke atas individu boleh dipelbagaikan kepada kelompok seperti penagih dadah. Jadi. remaja delikuen atau kumpulan etnik.

4. interaksi yang terlibat yang mana mungkin terlepas pandang oleh orang lain. Kaedah ini muncul daripada disiplin sosiologi dan sangat berguna untuk menerangkan jenis masalah yang wujud di dalam masyarakat dan proses seseorang untuk menanganinya. Kerapkali mereka berkongsi simbol dan makna-makna umum berkenaan dengan simbol berkenaan. Grounded Theory Dua tokoh yang dikaitkan dengan kajian jenis ialah Glaser dan Strauss. Analisis naratif tidak memberi perhatian yang ketara pada kuantiti subjek sebaliknya kepadatan maklumat atau fakta. 5. pemerinciannya. Analisis Naratif Ia berdasarkan pada perkataan yang digunakan oleh pembeli maklumat untuk menjelaskan pengalaman responden. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful