You are on page 1of 27

கழ

:
சசநதகமசர
சநததஸகமசர
இலசவணயச

.

.

.

.

.

ககதக கர பபணகளதன கறப வசழககக  ஓர ஏகழப பபண தன கறகப ஓர கயவனதடமதழககதறசள.  இவவதவகசரம பவளதயதல பதரதநதசல அவள வசழககககயயய இழநதவதடவசள எனபதசல அதகனப பதறரககத பதரதயசமல மகறககதறசள. உடலசலதசன மசசபடடளளசள எனபதசல அககதனதககப பததலசகத தணணணரசல நணரசடட அவகள மணணடம பனததமகடயசச பசயகதறசள.  அவளதன தசய தன மகள உளளததசல மசச படயவதலகல.  உளளததசலனறத உடலசல மசசபடவத கறகப இழநததசகயவ எடததக பகசளளமடயசத .

.

.

.

.

தணணககர .

தணணககர .

ககதமசநதர .

மதனகம ககதமசநதர • இகடநதகலபபளளத மசணவத  ஏகழ. அழகசனவள  சதநதததத பசயலபடசதவள (அறதமகம இலலசதவயனசட கசரதல பசலலதல)  அகனதகதயம தன அமமசவதடம பசசலலத வதடவசள (கறப இழநதகத கறதல)  தனத கபடமறற மனபபசனகமயசல ‘கசம கழககக” இகரயசககதறசள .

. தகண ககதமசநதர • மசணவதயதன தசயசர தன மகளதன மணத அததகளவ அனபன பசசமம பகசணடவர. உடலளவதலதசன மசசபடடரககதறசள. தன கடமப மசனதகதயம தன மகளதன மசனதகதயம பவளதயலகதததடமதரநத கசபபவர. உளளததளவதல இலகல எனற கறத தன மககளத யதறறகதறசர.

. தகண ககதமசநதர • இகளஞன பசலவதததல பரளம ஒர கபடதசரத இகளஞன சநதரபபதகதயம சழநதகலகயயம பயனபடததத ஒர பபணணதன கறபதறகக கலஙகதகத ஏறபடததகதறசன.

.

இடபபபனனணப .

.

பணபககறகள .

• அகனததப பபணகளம தசயசனவள அனபம கரகணயம கசடட தஙகளதன யபரநதகளதல ஏறத மசசதகனப யபசககதல பறபபடதல சபககல • அபபபண மடடம தனத அவபழபப யபரநதககசக தனனநதனதயய கசததகபகசணடரததல வளரசசப • கலலரத மசணவதகள பஸ ககத பதனனல • அபபபண ஸடசணடல யபரநததன வதழதபபணரயவசடச வரககககசகக பசயலபடதல கசதததரததல மடவ (ஜசககதரகத உணரவ) தததடககம . யவதகனயதல அவள அழதல • கசரதல வநத இகளஞன அவகள கசரதல ஏறமபட உசசம அவசரபபடதததல. அவளதன அகழபகப மறகக மடயசத அவளம கசரதல ஏறதகபகசளளதல • அபபபணகண வணடடல பகசணட வதடதல • அவள தனத தசயதடம சபககல நடநதவறகறபயலலசம கறத அழதல. • அநத இகளஞன அபபபணணடன அததமணறத நடநத பகசளளதல.

.

. யநசகக நதகல பறயநசகக நதகல ககதயசசதரதயர கதசபபசதததரஙககளக பகசணட ககதகய நகரதததச பசலலகதறசர.

எனகக யவணடயம!” தனயயயகப பயபசயய தபய டட டடடட பபத றத லரலயயய ? “டரர… யவயல ரலக இட. .கச: சச! அழக கடயத… அழதய இவர எ.கச: மயணவய பஸ ஸடயணடல தனயரமயயல வயடட யகயய க க ணட ‘அசயட! ததகபத இஙயகயய வயடடப பயபசயய ட அநதப பபபணரனயம அவள கயட’னன இறககய வயடடடடப ப சகனன வயரதரதகரளயம நதகனததப யபசயதடடச? எப டட டபப ? வசடடககப பயபசயய றத பசரககதறசள.கச: நசன இபப அசடயயயடயடனய? இப டட டபப “சயயஙகம.கச: “எனன அத?” எ.” மனய ன த பத பதரயயயத கரததயரயட கயரயல ஏறயணட “ஐயயய.”  மனனனதகக உததப  பபனனனதகக உததப எ. உணரயதடல உததப  நனனவதணட உததப எ.

• பபறயறசரகளதடதததல நசம பவளதபபகடயசக இரகக யவணடம. படபபதகன • எளதததல யசகரயம நமபத ஏமசறறம அகடய கடசத. பதரசசகனககளக கறத அதறகசன சதறநத மடகவத யதரநபதடகக யவணடம. • கடமப மசனதகத பவளதயலகதததடமதரநத தறகசதத வசழ யவணடம. • தனபம ஏறபடடசல அதகன கடநத யபசகம மனவளதகமகய வளரததக பகசளள யவணடம. .