You are on page 1of 33

Kontentsu

Sushi no rekishi

Sushi no samazamana taipu

Sushi (itsutsu no suteppu) o


tsukuru hh
Rekishi
Sushi wa, s-kagetsu no tame ni gohan ni
modotte kodaichgoku ni sakanoboru koto ga
dekiru dent o, sore o hakk sa sete sakana o
hozon suru rensh kara hajimarimashita. Gendai
no nihonjin saiy sushi ga kono orijinaru
chkaryri ni sukoshi nite iru o motte iru y ni
shinka shite mo, soreha, Chgoku no t ch no
ma ni hasshin sa remashita. Nihon-mei `sushi'
wa, ky no sushi ni sukoshi nite inai
kodaichgoku no ryri no tame no kanji (kanji) de
kaka rete imasu.
Hakk shita sakana ga tabe rareru tame ni
toridashita toki ni, yuiitsu no sakana wa tabe
rareta,-mai o haiki shimashita. Biwako no
chikaku ni tsukura rete tsuyoi aji narezushi
wa dent-tekina hakk sara ni nite imasu.
Nihonde wa muromachijidai (1336 - 1573)
ik, komezu wa, hakk purosesu o tanshuku
shi, saishtekini hki suru koto o kan ni
shinagara, ryri no sanmi o kych shi, yori
nagai sono jumy o shita kongmono ni
kuwaemashita.
Tsugi no seiki wa, gyokairui ya Amerika wa, mokusei no
kata ni osa reta sakafu oshi sushi no hatten o mite, kono
ryri wa, 18 seiki no nakaba ni Edo (gen Tky) ni tchaku
shimashita. Kore wa, aratani `Edo ekimae' (Edo-wan) de
sakana o shiy shite, 19 seiki shot ni okeru Edo ekimae
no sushi to yoba reru mono ni shinka shite iru koto o Edo ni
arimashita. Toki, soreha ippantekina hitobito no tame no
ankana shokuji to kangae raremashita. Sore wa, Nihon to
sekaij de ky fuky shite iru kono Edo ekimae no
sushidesu.
Kyde wa, sushi wa, masumasu ninki to natte
imasu. Anata ga mite doko ni demo, atarash
resutoran ga poppuappu sa re, fan no risuto ga
takamatte imasu. Anata ga sushi no sekai ni
atarash shite iru, matawa shinjiru ka d ka wa,
koko de connoisseur - ga saiai no shokuhin ni
tsuite no kymibukai jijitsudesu ne.
Kenkna taberu hito wa, sono tei shib,
shinsen'na shokuzai no koto ga daisukidesu.
Karera wa chri purosesu o sukippu
shimashitanode,-sei no gyokairui no hinshu
ni wa, oiru o tsuika shite inai, to subete no
yasai wa nama no mama ni sa rete imasu.
Mata, kais wa, eiy to tetsu o tsai shita koi
midoriiro no yasaidesu.
Taipu
Nigiri
Sushide wa samazamana kotonaru firingu to
toppingu, chmiry, oyobi korera no seibun o
issho ni irete iru y ni kiin shimasu.
Gunkan

Chsana kappu wa, sushi meshi de tsukura


rete ori, kansshita kais wa gunkanzushi no
mus no hinshu, uni ya sakana tamago no
samazamana shurui ga mottomo ippantekina-
mono no ikutsu ka ga arimasu nado, umi no
k o jten shimashita.
Maki:
Ippan ni `makisushi' , firingu (chri ya nama no
sakana, oyobi/ matawa yasai to shyu) Amerika
no s ni kakoma rete ori, kans kais no usui s
ni maka reru to yoba remasu. Issho ni missh
shi, rru wa, sonogo, hitokuchi saizu ni katto
pieces. Commonly 6-ko de teiky shite imasuga,
kono yna sofutosherukurabu no yna kina
tsumebutsu wa, 4-ko ga e raremasu sa rete
imasu.
Hand roll

Maki rru to dy ni, handorru ga 1 shokubun no


bjon ga arimasu. Kawari ni chbu-j ni seibun o
atsuen no, sushi masut wa kn ni chsai bubun o
rrubakku shimasu. Anata ga kyy suru yna ki
ga shinai baai wa minari ga kichinto shite, sore wa
kanpekidesu.
Temaki

Temakizushi (mojidri: Handorru) nori de


tsukura rete ori, sushi meshi, gyokairui ya yasai
o jten shita ensuidesu.
Inari

Inarizushi wa, sushimeshi ga aburaage


(aburaage) baggu ni jten sa reta sushi no
kantande ankana taipudesu.
Anata wa nani ga hitsuydeshou ka?

2 kappu (540-guramu) koshihikari*

* Koshihikari wa, chri-ji ni


yawarakaku, nenchaku-sei
no tekusuch o ysuru
tanrymaidesu. Sore wa,
spmketto kara nyshu
kandesu
33/4-Pai (935-miririttoru) no reisui
Kappu (125-miririttoru)
komezu
2 saji gurany-t
Shio kosaji
6 Nori shto

* Nori shto wa nori


no usui sdeari,
spmketto kara
nyshu kandesu.
200-Guramu shinsen'na smon,
1 senchimtoru Atsu baton ni katto
Hikari shyu, kin shimasu

Wasabi psuto, kin shimasu

Benishga, kin shimasu


Suttepu 1
Furui de gohan o okimasu. Mizu ga tmei ni
jikk sa reru made, yobun'na denpun o jokyo
suru tame ni, reisui no shita de susugimasu.
Tsuyobi, wa reta, kina nabe ni Amerika to
mizu o iremasu. Futt sa semasu. 12-Funkan,
matawa subete no mizu ga kysh sa reru
made, kab, hikui ni netsu o teigen shi, chri.
Atsusa kara sakujo shimasu. Waki ni oki,
wazuka ni reikyaku suru tame ni 10-funkan,
kab shimashita.
Suteppu 2
Chsana bru ni su, sat, shio o
kanesonaete imasu. kina garasu no bru
ni gohan o tens shimasu. Jojoni yuruyaka
ni ketsug suru tame ni ori, su no
kongmono o tenka shinagara Amerika no
katamari o hakai suru tame ni mokusei no
padoru o shiy shite kudasai. Oritatami,
15-funkan, matawa Amerika ga kru ni
naru made gohan o aoru tsudzukemasu.
Suteppu 3
Suratto o suihei ni jikk shite seijna hymen-j
no sushi matto o okimasu. Matto no ue ni,-ka ni
nori shto, ktakunoaru-gawa o okimasu. Ti
anata kara hanarete en ni sotte 3senchi mtoru
zentai no kykai-sen o nokoshi, nori shto no ue
ni Amerika no roku-bun'no ichi o hirogeru tame
ni nureta te o shiy shite kudasai.
Suteppu 4
Amerika no chshin ni sotte smon to
abokado o haichi shimasu. Amerika to
jten o kakomu y ni ue no matto o kaiten
sa senagara shotei no ichi ni jten hoji
shimasu. Nokori no nori, Amerika, smon
to kurikaeshimasu.
Suteppu 5

1. 5Senchi mtoru Atsu no suraisu ni sushi


haba hk ni suraisu suru surudoi naifu o
shiy shite kudasai. Hitsuynijite, shyu,
wasabi to benishga de ryri o teiky suru
ni okimasu.