You are on page 1of 18

Odnosi meu pojmovima

Odnosi meu pojmovima


S obzirom na istovetnosti i razlike u obimu i sadraju
pojmovi se nalaze u odreenim odnosima:
idenitet (istovetnost)
ekvipolencija (istoznanost)
interferencija (delimino preklapanje)
super- i subordinacija (nadreenost i odreenost)
koordinacija (uzajamna odreenost)
specijalni sluajevi:
a) kontrarne (suprotne) i
b) kontradiktorne (protivrene) koordinacije
kontradikcija
disparatnost (neuporedivost)
Idenitet
Identitet je istovetnost sadraja i obima
dva pojma
atomos = nedeljiv
a3 = a x a x a
B

A B
Ekvipolencija
Pojmovi e biti ekvipolentni ako im je
sadraj razliit ali obim istovetan (razliitim
sadrajem upuujemo na iste objekte).
Planeta Venera i Zvezda Veernjaa".
A

A B
Interferencija
Interferencija je odnos dva pojma koji se razlikuju
po sadraju i delimino po obimu. Jedan deo
obima im se preklapa, tj. imaju neke zajednike
lanove obima.
Grk i filozof (svaki Grk ne mora biti filozof, a i
obrnuto; ipak, ima ih koji su i jedno i drugo)

A AB
Super- i subordinacija
Odnos pojmova kod
koga nadreeni ili uenik rod (genus)
rodni pojam
(generiki) celim
svojim sadrajem vrsta (species)
ukljuen u
podreeni ili vrsni
(specifini), dok je sa
obimom sluaj obrnut. osnovac
Koordinacija (saodreivanje)
Pojmovi koji imaju zajedniki
nadreeni pojam (vrste istog
roda): uenik
Deo sadraja im je istovetan
(to je onaj deo koji ini
sadraj nadreenog, a silazi
u sve podreene).
Neistovetni deo sadraja
zove se vrsna razlika
(differentia specifica).
Zbir njihovih obima daje
celokupni obim nadreenog osnovac
srednjo
student
pojma. Obimi koordiniranih kolac
pojmova moraju biti jasno
razgranieni.
Kontrarno-koordinirani pojmovi
Suprotnost
sadrinskih
karakteristika
podreenih pojmova uenik
koja nije
iskljuujua;
ovakva suprotnost
nije mogua u svim
sluajevima
koordinacije, ve
samo kad se
svojstva iz sadraja osnovac student
mogu odrediti s
obzirom na
krajnosti.
Kontradiktorno-koordinirani pojmovi
Njihove sadrinske
uenik karakteristike se
potpuno iskljuuju;
imaju zajedniki
nadreeni pojam, a zbir
njihovih obima u
potpunosti iscrpljuje
obim nadreenog
nestudent student pojma.
Kontradiktorni pojmovi
bez koordinacije
Potpuno
uzajamno
iskljuivanje
ne-
karakteristika
student sadraja.
(sve Zbirom svojih
drugo to obima iscrpljuju
nije
student,
celokupni
ma ta to univerzum
bilo) pojmova.
student
Disparatnost
Disparatnost (neuporedivost) je odnos pojmova koji
nemaju nita zajedniko ni po obimu ni po sadraju.
I Vebanja 1/5

A knjiga iz kolske biblioteke A

B udbenik iz nae kolske biblioteke B

C knjiga iz nae kolske biblioteke? C

1. Koliko odnosa grade navedeni pojmovi?

2. Prikai te odnose dijagramom!

3. Koji su to odnosi (navesti naziv i objasniti)?


I Vebanja 2/5

Navesti tri karakteristike


sadraja pojma udbenik
za logiku Gaje Petrovia:

1. ______________________
udbenik
2. ______________________ za logiku Gaje Petrovia

3. ______________________
I Vebanja 3/5

Gde spada taj pojam po:


a) ________________
1. predmetu misli b) ________________

a) ________________
2. sadraju b) ________________

a) ___________________
3. obimu? b) ________________
I Vebanja 4/5
Navesti primer jednog
pojma koji mu je
nadreen
(superordiniran) i dva
saodreena pojma (sa
kojima je koordiniran)!

udbenik
za logiku
G. Petrovia
I Vebanja 5/5
Nejasni su pojmovi iji
_________________________ Ukratko
_________________________ objasniti po
Primer: emu
_________________________ razlikujemo
nejasne i
nerazgovetne
Nerazgovetni su pojmovi iji pojmove i
_________________________ navesti primer
_________________________ za svaki!
Primer:
_________________________
II Vebanja

1. Navesti tri lana obima pojma: knjiga iz nae


kolske biblioteke!
2. U kakvom se meusobnom odnosu nalaze sva
ta etiri pojma? Objasniti i prikazati dijagramom
te odnose!
3. Kojoj vrsti pojmova pripadaju po predmetu misli i
po sadraju?
4. Kvantifikuj dva od prethodno navedenih pojma
tako da jedan postane univerzalan, a drugi
partikularan!
5. Odrediti i primerom objasniti odnos pojmova
koje nazivamo apstraktnim i konkretnim!
Vebanja 3/3

1. Koliko odnosa grade pojmovi: antipatian,


simpatian, nesimpatian? Koji su to odnosi
(objasniti i prikazati dijagramom)?
2. Navesti tri karakteristike sadraja pojma Na
Drini uprija.
3. Gde svrstati dotini pojam po predmetu misli,
sadraju i obimu?
4. Navesti primer jednog pojma koji mu je
nadreen (superordiniran)!
5. Ukratko objasniti koje pojmove nazivamo
homologikim i dati jedan primer!