You are on page 1of 56

Komunikasi

Penggabungjalinan
kemahiran bahasa
Sains & Teknologi secara lisan dan
bukan lisan semasa Kerohanian, Sikap
berinteraksi & Nilai
Penguasaan pengetahuan
sains, kemahiran dan sikap
Penghayatan amalan
saintifik agama, kepercayaan,
Penguasaan pengetahuan
sikap dan nilai
dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan
dan kemahiran berasaskan
teknologi

Perkembangan Fizikal
& Estetika Kemanusiaan
Perkembangan Jasmani
dan kesihatan untuk Penguasaan ilmu dan
kesejahteraan diri amalan tentang
Keterampilan Diri kemasyarakatan dan alam
Pemupukan daya
imaginasi, bakat dan sekitar, negara dan global
Pemupukan Penghayatan semangat
apresiasi kepimpinan dan patriotisme dan perpaduan
sahsiah diri melalui
aktiviti kurikulum
Kita perlu sediakan murid agar mampu
berfungsi secara efektif di masa akan
datang.

cara fikir, kecerdasan, sikap dan nilai


positif
Aplikasikan pengetahuan Membentuk individu
dan kemahiran matematik berfikrah matematik
secara berkesan dan
bertanggungjawab
Konsep nombor
Menyelesaikan masalah
Kemahiran pengiraan
Membuat keputusan
Idea matematik mudah
Punya Fikrah Matematik Komunikasikan idea
matematik dengan jelas
Faham & Boleh aplikasi konsep
dan kemahiran matematik Hargai dan hayati
keindahan matematik
Guna pelbagai
Guna pelbagai perwakilan
peralatan matematik
KBAT, kreatif, inovatif
Luaskan penggunaan
kemahiran asas aritmetik
Buat penyesuaian kepada
Kenal pasti dan aplikasikan idea pelbagai strategi dalam
matematik dengan pelbagai bidang menyelesaikan masalah
Penekanan aspek
perkembangan cara pemikiran
murid secara matematik.

Penguasaan dan pemahaman konsep,


prinsip, dan proses matematik.
Nombor dan Operasi
Sukatan dan Geometri
Perkaitan dan Algebra
Statistik dan Kebarangkalian
Matematik Diskrit

Penyelesaian Tanggapan, minat, penghargaan,


masalah yakin, tabah dan berdaya tahan
Penaakulan Peribadi, interaksi, prosedur dan
Berkomunikasi intrinsik.
secara Matematik
Perwakilan Kemahiran matematik
Perkaitan Kemahiran menganalisis
Kemahiran menyelesaikan masalah
Kemahiran membuat penyelidikan
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran menggunakan teknologi
Fikrah: daya berfikir dan pemikiran
(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005)

FIKRAH MATEMATIK
berkeupayaan melakukan matematik dan
memahami idea matematik, serta
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
dalam matematik secara bertanggungjawab
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap
dan nilai dalam matematik.
Kandungan matematik dirangkumkan melalui lima
bidang pembelajaran:

Nombor dan Operasi


Nombor Bulat
Sukatan dan Geometri
Penambahan
Masa dan Waktu
Penolakan
Ukuran Panjang
Pendaraban
Timbangan
Pembahagian Perkaitan
Isipadu Cecair dan Algebra
Operasi Bergabung Koordinat
Bentuk Tiga Dimensi
Statistik dan
Pecahan Perkadaran
Bentuk Dua Dimensi
Perpuluhan Kebarangkalian
Wang Pengurusan
Matematik DataDiskrit
Peratus Tiada di peringkat
Kebolehjadian
kurikulum sekolah
rendah.
Dalam pendidikan matematik, proses
berikut perlu diberi penekanan:
Berkomunikasi

Menaakul
Membuat perkaitan
Membuat Perwakilan
Menyelesaikan Masalah
Kemahiran Matematik

Kemahiran Menganalisis

Kemahiran Menyelesaikan Masalah

Kemahiran Membuat Penyelidikan

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Menggunakan Teknologi


Tanggapan

Cekal & Minat &


tabah seronok
Sikap

Hargai
Yakin
keindahan
Peribadi

Interaksi
Nilai

Intrinsik prosedur
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup
dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni.

Berdaya tahan Pemikir


Bersifat ingin tahu
Mahir berkomunikasi
Bermaklumat Kerja sepasukan
Berprinsip Penyayang/Prihatin
Patriotik
Menaakul &
merefleksi

Pengetahuan Selesaikan kritis


Kemahiran masalah Kreatif
Nilai Buat berstrategi
keputusan
Aplikasi Berinovasi KBAT
Mencipta
sesuatu
Pelbagai strategi

Fahami
p&p yang baik
kandungan

KBAT
Kebolehan
murid

Kecenderungan
Strategi
murid

Ekosistem Berkolaborasi Minat murid


pembelajaran

& Diskusi
intelektual Peluang sama
rata
Kefahaman
konsep

Kecekapan
procedural
Bahasa

Teknologi Maklumat &


Kelestarian alam sekitar
Komunikasi

Keusahawanan Nilai murni

Kreativiti & Inovasi Sains & Teknologi

Patriotisme
Pendidikan kewangan merupakan satu proses yang
membolehkan pengguna kewangan meningkatkan
pemahaman mereka mengenai produk, konsep dan risiko
kewangan dan melalui maklumat, panduan dan/ atau
nasihat yang betul, dapat membangunkan kemahiran dan
keyakinan untuk menjadi lebih arif mengenai risiko dan
peluang serta dapat membuat pilihan yang bijak,
mengetahui saluran bagi mendapatkan bantuan, dan
mengambil tindakan yang berkesan untuk meningkatkan
kesejahteraan kewangan mereka.

Rujukan: Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi


(Organisation for Economic Co-operation and Development)
Celik kewangan ialah pengetahuan dan pemahaman
konsep kewangan dan risiko, dan kemahiran, motivasi
dan keyakinan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan
pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang
efektif meliputi semua konteks kewangan. Ini bertujuan
untuk meningkatkan kedudukan kewangan individu dan
masyarakat, dan membolehkan pengguna turut serta
dalam kegiatan ekonomi negara.

Rujukan: Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi


(Organisation for Economic Co-operation and Development)
CK1 Wang, sumber pendapatan & Kerjaya

CK2 Tanggungjawab dan Membuat keputusan kewangan

CK3 Pengurusan & Perancangan kewangan

CK4 Simpanan & Pelaburan

CK5 Pengurusan Kredit & hutang

CK6 Pengurusan Risiko, Perlindungan & Insurans


Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan
maklumat melalui pelbagai sumber seperti kerja rumah,
pembentangan, kerja projek, ujian dan sebagainya.
Pentaksiran bertujuan sebagai kayu pengukur untuk
menilai pencapaian murid dalam memperoleh
pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengamalkan
nilai di samping menilai keberkesanan pdp guru.

Kandungan

Pentaksiran Kemahiran & Proses

Nilai
BIDANG PEMBELAJARAN:
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK:
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100
Objektif:
Membolehkan murid:
Mengetahui, memahami dan mengaplikasi
nombor bulat hingga 100.
Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan,
berkomunikasi dan menggunakan teknologi
sewaktu mempelajari nombor bulat hingga 100.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.1 Kuantiti secara intuitif. 1.1.1 Menyatakan kuantiti
Banyak ataumelalui
sedikit, sama banyak atau tidak sama
perbandingan.
banyak dan lebih atau kurang secara:
kumpulan objek,
padanan satu-satu,
pola.

1.2 Nilai nombor. 1.2.1 Menamakan nombor hinggaselepas


Sifar diperkenalkan 100. memperkenalkan
(i) Membilang
nombor objek dalam
satu digit.
kumpulan.
Nombor 11 hingga 19 diperkenalkan sebagai 10 dan
(ii) Menamakan
1 hingga nombor
10 dan 9. bagi
kumpulan objek kumpulan
Menentukan sebagai lebih atau kurang satu hingga
mewakili kuantiti.
sembilan.
(iii) Membandingkan
Menggunakankuantiti dua
objek sebenar, gambar, garis nombor
kumpulan objek.4:1
dan abakus
1.2.2 Menentukan
Sifar nilai nombor hingga
diperkenalkan 100:
selepas memperkenalkan
(i) Menunjukkan
nombor satu kuantiti
digit.bagi
nombor yang11diberi.
Nombor hingga 19 diperkenalkan sebagai 10 dan
(ii) Memadankan
1 hingga 10 kumpulan
dan 9. objek
dengan nombor. kumpulan lebih atau kurang satu hingga
Menentukan
(iii) Membandingkan
sembilan. nilai dua
nombor.
Menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor
(iv) Menyusun kumpulan
dan abakus 4:1 objek
mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.3 Menulis nombor. 1.3.1 Menulis Latih
nombormurid menulis
dalam angka dengan
dan cara yang betul.
perkataan.
1.4 Kombinasi nombor. 8 ialah
1.4.1 Menyatakan 7 dan 1,nombor
kombinasi 6 dan 2,satu
5 dan 3, 4 dan 4.
digit. Kombinasi melibatkan dua nombor.
1.5 Rangkaian nombor. Membilang
1.5.1 Membilang nombor. satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-
sepuluhsebarang
1.5.2 Melengkapkan dan empat-empat
rangkaiansecara tertib menaik dan
nombor. menurun dengan menggunakan pelbagai objek,
gambar dan garis nombor.
1.6 Nilai tempat. Menggunakan
1.6.1 Menyatakan pelbagai
nilai tempat perwakilan nilai tempat dan
dan nilai
digit bagiabakus
sebarang4:1 nombor.
bagi menyatakan nilai tempat dan nilai
digit.
1.7 Menganggar. 1.7.1 MemberiAnggaran
anggarandibuat dengan
bilangan objekmenyatakan kuantiti
berdasarkan set rujukan dan menggunakan
yang munasabah.
perkataan lebih kurang, kurang daripada dan lebih
daripada.
1.8 Membundarkan Pembundaran
1.8.1 Membundarkan nomborboleh
bulatdilakukan
kepada dengan menggunakan
nombor. garis nombor
puluh terdekat.
1.9 Pola nombor. 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
yang diberi.
1.9.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.
1.10 Penyelesaian 1.10.1 Menyelesaikan masalah yang
masalah. melibatkan situasi harian.
NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100
STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100.

Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam


2
tertib.

Menganggar dan membundar sebarang nombor.


3 Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang


nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang
5
nombor dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi


6 sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN:
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK:
2.0 OPERASI ASAS
Objektif:
Membolehkan murid:
Memahami dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran
bagi operasi tambah dan tolak.
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi
menyelesaikan masalah.
Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi
dan menggunakan teknologi bagi mempelajari operasi asas.
Menggunakan laras bahasa matematik yang betul sewaktu
melakukan proses penambahan dan penolakan.
BIDANG PEMBELAJARAN:
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK:
3.0 PECAHAN

Objektif:
Membolehkan murid:
Menggunakan perwakilan, penaakulan dan membuat
penerokaan dalam memahami konsep pecahan.
Mengaitkan pecahan dalam situasi harian.
BIDANG PEMBELAJARAN:
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK:
4.0 WANG
Objektif:
Membolehkan murid:
Menghubung kaitkan penggunaan wang dalam kehidupan harian.
Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan di dalam kehidupan
harian bagi memberi manfaat demi masa depan.
Berkomunikasi, membuat perkaitan dan menyelesaikan masalah
yang melibatkan kewangan.
Mengaplikasi pendidikan kewangan di dalam kehidupan harian.
Memupuk semangat keusahawan.
BIDANG PEMBELAJARAN:
SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK:
5.0 MASA DAN WAKTU
Objektif:
Membolehkan murid:
Berkomunikasi, menjana idea dan menyampaikan sesuatu
situasi secara jelas.
Berfikir, menaakul, membuat perkaitan, membuat perwakilan,
kemahiran menggunakan teknologi dan menyelesaikan
masalah yang dihadapi.
BIDANG PEMBELAJARAN:
SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK:
6.0 UKURAN DAN SUKATAN

Objektif:
Membolehkan murid:
Berfikir, menaakul, berkomunikasi dan membuat penerokaan
secara matematik dalam kehidupan harian.
Menggunakan pelbagai bahan konkrit untuk membina kefahaman
konsep dan mengaplikasi ilmu matematik dalam kehidupan
harian.
BIDANG PEMBELAJARAN:
SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK:
7.0 RUANG

Objektif:
Membolehkan murid:
Menaakul, berkomunikasi, membuat perkaitan, membuat
perwakilan, berfikir dan menggunakan kemahiran teknologi bagi
menyelesaikan situasi yang dihadapi.
Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik.
Menghargai dan menghayati keindahan matematik dengan
pelbagai bentuk yang terhasil dari dua dimensi dan dua dimensi.
BIDANG PEMBELAJARAN:
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
TAJUK:
8.0 PENGURUSAN DATA
Objektif:
Membolehkan murid:
Berkomunikasi bagi menjelaskan situasi yang dihadapi dalam
kehidupan harian.
Berfikir, menaakul, membuat keputusan dan menyampaikan
idea.
Menggunakan teknologi untuk membina kefahaman konsep
dan mengaplikasi ilmu matematik.