You are on page 1of 15

REKA BENTUK PENGAJARAN

Model ASSURE sesuai


sebagai panduan untuk Sebagai bandingan
huraian konsep reka bentuk mereka bentuk proses model ADDIE pula
pengajaran pengajaran dan digunakan untuk
pembelajaran menghasilkan produk.
menggunakan media.
REKA BENTUK PENGAJARAN

Definisi-suatu proses
sistematik untuk mereka
bentuk, membangun, Kegunaan-untuk
melaksana dan menilai menghasilkan
pengajaran pengajaran yang
berkesan
menentukan menentukan
keperluan matlamat dan
pelajar objektif

mereka bentuk
membina
dan memilih
prosedur
strategi
penilaian
penyampaian

mencuba menilai
sistem keseluruhan
pengajaran sistem
MODEL ASSURE
digunakan untuk
merancang
berorientasikan
penggunaan
bilik darjah
media secara
sistematik

bertujuan untuk
membantu guru
digubal oleh
merancang
Heinich dan
pengajaran yang
rakan-rakan
memanfaatkan
(1982)
penggunaan
media
MODEL ASSURE
Analyse learner (Analisis pelajar)

State objective (Nyatakan objektif)

Select method, media, and materials


(Pilih kaedah, media dan bahan)

Utilise media and materials (Gunakan


media dan bahan)

Require learner participation


(Memerlukan penglibatan pelajar)

Evaluate and revise (Nilai dan


semak)
MODEL ASSURE
ASSURE MODEL.docx
menggalakkan
proses pelajar juga para guru guru lebih
menjadikan
pengajaran akan tertarik sentiasa mahir dalam
P&P bilik berpusatkan
menjadi lebih dengan menggunakan menggunakan
darjah lebih murid
berkesan dan pengajaran alat bantu alat
teratur
sistematik guru mengajar berteknologi
(ABM)
A (A)
ANALISI
(E) S
D EVALUATION -
PENILAIAN (D) DESIGN-
REKABENTUK
D 5 FASA
(Model
I ADDIE)

E (I) (D) DEVOLPMENT


IMPLEMENTATION PEMBANGUNAN
PERLAKSANAAN
A ( ANALISIS)
proses penentuan serta mengenalpasti masalah yang ingin diselesaikan.
Mencari apakah punca atau faktor yang berkaitan atau yang menimbul masalah
A tersebut
Analisis persekitaran pembelajaran, analisis pengguna dan menentukan
D
matlamat pengajaran akan digunakan
Fasa ini melibatkan teknik kajian seperti analisis kehendak, analisis kerja dan
analisis tugasan.
D
D ( REKABENTUK )
I Peringkat ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan selesai.
Menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupabentuk, struktur, pendekatan
teori, jenis media dan teknologi yang akan digunakan
E melibatkan proses pembentukan objektif khusus pengajaran, pembinaan item-
item untuk ujian dan pemilihan strategi pengajaran

D ( PEMBANGUNAN )
melibatkan membina sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media
dan teknologi yang terpilih
A langkah pengajaran serta media yang bakal digunakan dalam pengajaran dan
dokumen lain yang diperlukan
Setiap pembangunan akan diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan
D berkesan

D
I I ( PERLAKSANAAN)
bahan pengajaran yang telah disediakan akan digunakan atau dilaksanakan
dalam keadaan sebenar
E Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan
sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk digunakan
E ( PENILAIAN )
terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.
A
Penilaian formatif merangkumi setiap fasa dalam proses ADDIE.
D
Penilaian formatif seharusnya dilakukan terhadap semua peringkat untuk
memastikan keberkesanannya.
D
Penilaian sumatif melibatkan rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja
I yang memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi kandungan, strategi dan
elemen multimedia melalui kaedah temubual, soal selidik, penyeliaan dan
pengujian.
E
Penilaian sumatif biasanya berlaku di peringkat akhir sesuatu projek
penghasilan bahan pengajaran diselesaikan
MODEL ASSURE PERBEZAAN MODEL ADDIE
> Untuk menyediakan panduan DEFINISI > Merupakan proses generic yang
merancang dan mengendalikan perlu diubahsuai sebelum dapat
pengajaran yang memerlukan digunakan dan menjadi asas
penggunaan media kepada semua model rekabentuk
pengajaran
Mengandungi 6 langkah PERINGKAT Mengandungi 5 langkah
Analisis ciri-ciri murid Analisis
menyatakan objektif Rekabentuk
Pemilihan media P&P Pembangunan
penggunaan media & bahan Perlaksanaan
pengajaran penilaian
Penglibatan pelajar dalam
proses P&P
Penilaian dan semak semula
keberkesanan
Model ini berskala kecil dan FOKUS Asas kepada rekabentuk
lebih tertumpu kepada berarahan yang lain menjadi
perancangan pengajaran bilik pedoman dalam membangun
darjah dan boleh dijadikan peringkat dan infrastruktur
panduan untuk merancang program pelatihan yang efektif
penggunaan media dalam dan dinamik.
pengajaran