(BAHASA DAN KOMUNIKASI) PKB 3104

WAN AHMAD HAZMI BIN A. RAHIM

PKB 3104

1

` ` ` DEFINISI DAN KONSEP BAHASA KOMPONEN BAHASA PENGUASAAN TATABAHASA PKB 3104 2 .

Malah haiwan juga dikatakan mempunyai bentuk ´bahasa´ mereka yang tersendiri untuk berkomunikasi sesama mereka. ` PKB 3104 3 . tapi apakah makna bahasa sebenarnya? Bagaimanakah bahasa itu diperolehi? Apakah yang ada dalam bahasa itu sendiri? Semua ini perlu kita ketahui sekiranya kita mahu menjadi seorang pengguna bahasa yang baik dan cekap. Kita sering menyebut perkataan ´bahasa´.` Sebagai manusia kita sentiasa menggunakan bahasa untuk berinteraksi sesama sendiri. Kemampuan kita menguasai bahasa akan membolehkan kita menyampaikan pendapat atau perasaan dengan lebih baik lagi.

PKB 3104 4 .` Definisi Bahasa Kamus Dewan Edisi Ketiga x Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia.

berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh x Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrari yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama. PKB 3104 5 .

´ (Simanjuntak. Menurut Hayakawa (1964). arbitrari bermaksud sebagai ³ no necessary connection between the symbol and that which is symbolized«´ PKB 3104 6 . C. 1978) ´Lambang-lambang pertuturan yang dikeluarkan secara sewenangwenang dan dipersetujui dan digunakan untuk berkomunikasi. 1994) ´Satu struktur yang unik daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih dan disusun secara sewenang-wenangnya (arbitrary) untuk dipakai oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung. jelas bahawa bahasa terdiri daripada lambang-lambang pertuturan yang dikeluarkan secara sewenangwenang (arbitrari).A.´ (Reed..´ (Bloom. 1988) Daripada definisi bahasa di atas.´Bahasa adalah lambang-lambang yang kita jadikan sebagai simbolsimbol khusus untuk mewakili sesuatu.

Ciri-ciri bahasa tersebut akan hanya menjadi jelas apabila kita melihat bahasa dari segi guna dan sifatnya sebagai alat perhubungan. PKB 3104 7 .` Konsep Bahasa Abdullah Hassan (1984:14) x Dalam memberi definisi bahasa ini. pentinglah kita mengetahui ciri-ciri bahasa tersebut.

Raja Mukhtaruddin (1980:25) x Berpendapat bahawa ahli-ahli bahasa terlebih dahulu mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambanglambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahliahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong. PKB 3104 8 .Edward Sapir x Bahasa ialah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang digunakan oleh manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran dan perasaan.

Menurut definisi linguistik bahasa ialah suatu sistem simbol-simbol yang terdiri daripada bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia.Lufti Abas (1975:4) x Bahasa ialah data yang dianalisis dalam linguistik. yang dipersetujui bersama. dipelajari oleh sekelompok manusia itu berkomunikasi. PKB 3104 9 . Asmah Omar (1983:376) x Bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ujaran yang terdapat dalam rongga mulut dan rongga tekak manusia.

BENTUK (FORM) KANDUNGAN (CONTENT) KOMPONEN PENGGUNA AN (USE) PKB 3104 10 .

Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat. Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem. PKB 3104 11 ` . termasuk infleksi. Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa. Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). terbitandan pemajmukan ± Kamus Dewan Edisi Terkini.Bentuk (form) ` Fonologi (fon-bunyi) Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa ± Kamus Dewan Edisi Terkini. Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. Morfologi Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna.

PKB 3104 12 . x Ayat majmuk. dsb) tentang susunan kata dalam ayat ± Kamus Dewan Edisi Terkini. peraturan. x Ayat kompleks. Variasi ayat : x Ayat tunggal.` Sintaksis Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat.

Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. PKB 3104 13 . Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud.Kandungan (content) ` Semantik Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata ± Kamus Dewan Edisi Terkini.

Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi. PKB 3104 14 .Penggunaan (use) ` Pragmatik Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu ± Kamus Dewan Edisi Terkini. Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. ´Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia´ ± Gleason (2001).

` ` PENERIMAAN/ RESEPTIF PENGLAHIRAN/ EKSPRESIF PKB 3104 15 .

` ` Bahasa pelahiran : merupakan bentuk bahasa yang dipertuturkan atau ditulis. Bahasa penerimaan : merupakan keupayaan memahami input komunikasi bahasa sama ada dalam bentuk percakapan ataupun penulisan. selain perlu mempunyai perbendaharaan kata yang banyak. Penguasaan bahasa yang tinggi.` Bahasa terdiri daripada bahasa penerimaan (receptive) dan bahasa pelahiran (expressive) yang terdapat dalam bentuk lisan dan tulisan. seseorang itu perlu juga menguasai aspek bahasa yang lain seperti tatabahasa. semantik. dan juga pragmatik. Bagi kedua-dua jenis bahasa ini. PKB 3104 16 . bentuk bahasa. misalnya mempunyai perbendaharaan kata yang banyak akan memudahkan pemahaman seseorang tentang perkara yang didengar ataupun dibacanya.

bertindak balas secara tidak konsisten terhadap bunyi atau percakapan mempunyai tumpuan singkat walaupun terhadap perkara yang diminati kadang-kadang tidak menunjukkan sebarang reaksi (blank) ketika orang lain bercakap dengannya sukar memahami konsep yang abstrak mudah tertarik dengan bunyi-bunyi luaran ketika bercakap dengannya ada masalah dengan perkataan banyak makna bermasalah mengenal hubungan perkataan dengan idea kerap memberi jawapan yang tidak sesuai sukar mempelajari makna perkataan baru bermasalah dalam urutan peristiwa (cth: hari dalam seminggu) Kerap mengulangi soalan daripada memberi jawapan kepada soalan itu PKB 3104 17 . Mereka akan menunjukkan ciri-ciri tingkah laku seperti berikut.` Individu yang menghadapi masalah bahasa penerimaan menghadapi masalah memahami percakapan atau bacaan.

` Begitu juga dengan masalah bahasa pelahiran. Individu yang menghadapi masalah bahasa pelahiran juga akan menunjukkan ciriciri tingkah laku berikut. seorang pendiam tidak mengambil bahagian dalam perbincangan kelas kerap salah menggunakan perkataan menggunakan perkataan dengan susunan yang salah dalam ayat lesu dan tidak bersemangat ketika bercakap banyak menggunakan gerakan fizikal daripada ekspresi verbal tidak dapat mencari perkataan-perkataan untuk penerangan dalam perbualan atau menulis sentiasa menggunakan ayat-ayat pendek berjalan-jalan bila diajukan soalan atau mendengar cerita menggunakan perkataan secara berlebihan untuk menjelaskan idea yang konkrit gagal memahami petunjuk (kiu) yang menandakan dia perlu berhenti bercakap sangat sukar mengingat PKB 3104 18 .

` Pendekatan interaktif atau komunikatif sangat berkesan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa pelahiran atau bahasa penerimaan.. dan ibu bapa dalam pelbagai situasi seperti ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. permainan. PKB 3104 19 . dan sebagainya. dengan guru. ketika melakukan aktiviti luar kelas seperti lawatan. Kanak-kanak ini perlu digalakkan berinteraksi sesama rakan sebaya mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful