You are on page 1of 39

HUBUNGAN

ETNIK

HUBUNGAN ETNIK Islam & Hubungan Etnik Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob
Islam & Hubungan Etnik
Islam & Hubungan Etnik
HUBUNGAN ETNIK Islam & Hubungan Etnik Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob

Islam & Hubungan Etnik
Islam & Hubungan Etnik

Konsep Masyarakat Majmuk Menurut Islam

Prinsip Islam dan Nilai

Kemanusiaan

Asas dan Aplikasi Hubungan Etnik Menurut Islam

Aplikasi Maqasid Syariah dalam Hubungan Etnik

Konsep al-Wasatiyah

Pengalaman Harian dalam menjalin Kesepaduan dan Keharmonian

Hasil Pembelajaran

Mengenal pasti perspektif Islam tentang hubungan etnik

Mengaitkan asas-asas dan prinsip-prinsip hubungan etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan di Malaysia

Mengetahui dan mengimplikasi nilai-nilai kemanusiaan dalam merapatkan hubungan antara kaum

2
2
Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam
Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam

Model masyarakat Islam Madinah

Masyarakat Madinah yang terdiri dari pelbagai suku kaum

Hidup dengan aman dan damai tanpa perbalahan kaum

Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.

Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul

dan bekerjasama untuk kebaikan agama

Islam dan negara.

ARAB

YAHUDI

•Bani Awf •Bani al-Harith •Bani Sa’idah •Bani Jusyam •Bani al-Najjar •Bani Amru •Bani Nabit •Bani Aws
•Bani Awf
•Bani al-Harith
•Bani Sa’idah
•Bani Jusyam
•Bani al-Najjar
•Bani Amru
•Bani Nabit
•Bani Aws
•Bani Tha’labah •Bani Jafnah •Bani Syutaybah •Bani Qaynuqa’ •Bani Quraizah
•Bani Tha’labah
•Bani Jafnah
•Bani Syutaybah
•Bani Qaynuqa’
•Bani Quraizah
3
3
Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam
Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam

Surah al-Hujurat:13

Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam Surah al-Hujurat:13 Surah al-Rum: 22 4

Surah al-Rum: 22

Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam Surah al-Hujurat:13 Surah al-Rum: 22 4
4
4
Konsep Umat
Konsep Umat
Ummah •Pegangan majoriti yang salah •Surah al-Zukhruf :23 Ummah •Qudwah yang berpengaruh •Surah al-Nahl :120 Ummah
Ummah
•Pegangan majoriti yang salah
•Surah al-Zukhruf :23
Ummah
•Qudwah yang berpengaruh
•Surah al-Nahl :120
Ummah
Khayr Ummah
•Golongan yang benar
•Surah Ali Imran :114
•Generasi terbaik
•Surah Ali Imran :110
Ummatan Wasata
•Generasi adil
•Surah Al-Baqarah :143
Kesimpulan
•Dalam aspek hubungan etnik; komuniti yang membentuk
masyarakat yang penting dalam penyusunan masyarakat.
5
5
Asas Masyarakat Islam
Asas Masyarakat Islam
• Mengikat hubungan semesta dengan Allah S.W.T
• Mengikat
hubungan
semesta
dengan Allah
S.W.T

AKIDAH

Asas Masyarakat Islam • Mengikat hubungan semesta dengan Allah S.W.T AKIDAH • Mengawal perilaku masyarakat •

SYARIAT

• Mengawal perilaku masyarakat
• Mengawal
perilaku
masyarakat
• Objektif dan natijah akidah dan syariat
• Objektif dan
natijah akidah
dan syariat

AKHLAK

Asas Masyarakat Islam • Mengikat hubungan semesta dengan Allah S.W.T AKIDAH • Mengawal perilaku masyarakat •
6
6
Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik
Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik
 Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah
Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama umat Islam. Ini
bersandarkan kepada firman Allah SWT:
Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme masyarakat bersandarkan firman
Allah SWT:
Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik  Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama umat Islam.
7
7
Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik
Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik

Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk manusia berbaik- baik, bekerjasama dan saling membantu antara satu dengan yang lain.

Penghormatan kepada penganut agama lain telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran penting dalam agama Islam.

Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang positif untuk

berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam perkara kebaikan.

Ini bersandarkan peristiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang

menggelar Bilal dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang

berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya.

8
8
Prinsip Islam Berkaitan Dengan Nilai Kemanusiaan
Prinsip Islam Berkaitan Dengan Nilai
Kemanusiaan
Al-’Ilm
Al-’Ilm
Al-Syura
Al-Syura
Al-’Adalah
Al-’Adalah

Nilai Kemanusiaan Islam

Al-Hurriyyah

Al-Musawah

Al-

Mas’uliyyah

9
9
Berilmu / Al-’ilm
Berilmu / Al-’ilm
Mencari ilmu itu adalah wajib setiap orang Islam.
Mencari ilmu itu adalah wajib setiap orang Islam.
Sesungguhnya Islam adalah Ilmu, dan Al-Quran adalah kitab Ilmu.
Sesungguhnya Islam adalah Ilmu, dan Al-Quran adalah kitab
Ilmu.

Dengan adanya ilmu sesebuah masyarakat itu tegak, dan bersatupadu antara ilmu pengetahuan dan keimanan.

10
10
Permesyuaratan/ Al-syura
Permesyuaratan/ Al-syura
Syura membawa maksud bahawa seseorang itu tidak menyendiri pendapatnya dalam persoalan yang memerlukan pendapat orang lain.
Syura membawa maksud bahawa seseorang itu tidak menyendiri pendapatnya dalam
persoalan yang memerlukan pendapat orang lain.
Musyawarah dapat membuka segala pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk
melihat penyelesaian dalam pelbagai sudut.
Kebaikan bermusyawarah adalah manusia akan mendapat lebih ilmu pengetahuan dari
perbincangan selain idea sendiri.

Islam menggalakkan aktiviti bermusyawarah dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bernegara.

11
11
Permesyuaratan/ Al-syura
Permesyuaratan/ Al-syura
Syura Dalam Kehidupan Individu Istikharah kepada Allah Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, pengalaman, nasihat
Syura Dalam Kehidupan Individu
Istikharah kepada Allah
Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya,
pengalaman, nasihat dan keikhlasannya
Syura Dalam Kehidupan Berkeluarga Wajib bagi suami isteri untuk saling memahami dan saling Saling meredai bermusyawarah
Syura Dalam Kehidupan Berkeluarga
Wajib bagi suami isteri untuk saling memahami dan saling
Saling meredai
bermusyawarah dalam hal yang membawa kepentingan
bersama

Syura Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara

Al-Quran dijadikan asas sebagai penyelesaian dan musyawarah.

12
12
Keadilan/ Al-adalah
Keadilan/ Al-adalah
Al-Adalah bermaksud: keadilan Sosial Semua etnik bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing Bebas untuk melakukan kegiatan
Al-Adalah bermaksud: keadilan
Sosial
Semua etnik bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing
Bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi
Pemerintahan Orang bukan Islam yang bermastautin di Negara Islam wajib dipelihara darah dan hartanya Harta kekayaan
Pemerintahan
Orang bukan Islam yang bermastautin di Negara Islam wajib dipelihara
darah dan hartanya
Harta kekayaan Negara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat

Undang-undang

Membela nasib semua lapisan masyarakat dalam negara

13
13
Kebebasan/ Al-hurriyyah
Kebebasan/ Al-hurriyyah
Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Kebebasan adalah nilai kemanusiaan
Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut
kehendaknya sendiri.
Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam.
Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki.
Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan
semua kebebasan hakiki.

Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu tersebut.

14
14
Kesamarataan/ Al-musawah
Kesamarataan/ Al-musawah
Kesamarataan manusia adalah berlandaskan konsep kesejagatan Islam.
Kesamarataan manusia adalah berlandaskan konsep kesejagatan Islam.
Islam mengajar semua manusia adalah sama dan setaraf dari sudut pandangan Allah dan faktor yang membezakan
Islam mengajar semua manusia adalah sama dan setaraf dari sudut pandangan
Allah dan faktor yang membezakan mereka adalah ketakwaan di sisi Allah

Kepelbagaian bangsa, bahasa dan warna kulit tidak menjejaskan taraf

kemanusiaan seseorang dari perspektif Islam

15
15
Bertanggungjawab/ Al-mas’uliyyah
Bertanggungjawab/ Al-mas’uliyyah
Allah s.w.t. menganugerahkan kepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab
Allah s.w.t. menganugerahkan kepada manusia dengan akal dan ilmu yang
membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengimarahan
bumi.
Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya unsur-unsur penting bagi tanggung jawab manusia di dunia,
Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya unsur-unsur penting bagi
tanggung jawab manusia di dunia, iaitu: Masa, kerja, harta dan ilmu.

Tanggung jawab itu akan dipersoalkan di hadapan Allah s.w.t. pada hari kiamat kelak.

16
16
Asas-asas Hubungan Etnik Dalam Islam
Asas-asas Hubungan Etnik Dalam Islam
Berkenal- kenalan Faham- memahami Bekerjasama Asas Hubungan Etnik Persaudaraan Berkasih sayang Jamin menjamin
Berkenal-
kenalan
Faham-
memahami
Bekerjasama
Asas Hubungan Etnik
Persaudaraan
Berkasih
sayang
Jamin
menjamin
17
17
Berkenal-kenalan/ Al-ta’aruf
Berkenal-kenalan/ Al-ta’aruf
Definisi: Berkenalan secara mendalam yang boleh menimbulkan kasih sayang. Manusia dijadikan paras rupa dan yang berlainan
Definisi:
Berkenalan secara mendalam yang boleh
menimbulkan kasih sayang.
Manusia dijadikan paras rupa dan yang
berlainan supaya mereka berbaik antara
satu dengan lain agar mereka dapat hidup
bersama dalam keadaan aman dan
sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan.
Al-Ta’aruf
Bermusuhan antara satu dengan lain tidak
akan mendatangkan keuntungan kepada
mana-mana pihak.
Ta’aruf merealisasikan pengabdian kepada
Allah supaya mengenali keturunan masing-
masing.
18
18
Faham Memahami/ Al-tafahum
Faham Memahami/ Al-tafahum
Tindakan hasil daripada sama-sama faham dan beramal iaitu sama-sama Definisi: Faham dan saling memahami menjalankan perintah
Tindakan hasil daripada sama-sama
faham dan beramal iaitu sama-sama
Definisi: Faham dan saling memahami
menjalankan perintah Allah, tunduk
kepada kebenaran, muhasabah diri, dan
disusuli dengan nasihat menasihati.
Al-Tafahum
Memahami dan menghormati konsep
agama masing-masing.
Masyarakat pelbagai etnik saling perlu
memahami supaya tidak wujud
prasangka perkauman yang boleh
membawa kepada perasaan tidak puas
hati dan permusuhan.
19
19
Saling Bekerjasama/ Al-ta’awun
Saling Bekerjasama/ Al-ta’awun
Definisi: Tolong-menolong atau saling membantu. Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan
Definisi: Tolong-menolong atau saling
membantu.
Bekerjasama bukan hanya di kalangan
sesama agama tetapi melampau batas
sempadan agama dalam bentuk
sumbangan tenaga, harta dan masa.
Al-Ta’awun
Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam
penukaran segala bidang ilmu
pengetahuan antara manusia yang
berbeza keturunan dan bangsa dapat
mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat
20
20
Persaudaraan/ Ukhuwah
Persaudaraan/ Ukhuwah
Definisi: •Menurut kamus dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat. Pendekatan islam menganjurkan
Definisi:
•Menurut kamus dewan, persaudaraan bermaksud
perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang
rapat.
Pendekatan islam menganjurkan
persaudaraan atas dasar beriman dan
bertaqwa.
Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam
meliputi seluruh golongan masyarakat.
Ukhuwwah
Manusia seharusnya hidup dalam
Antara mereka saling memperkuat,
masyarakat yang saling mencaintai dan
sehingga benar-benar terasa bahawa
saling menolong, sehingga timbulnya
kekuatan persaudaraan.
kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya
dan kelemahan saudaranya adalah
kelemahannya.
21
21
Berkasih Sayang/ Al-mahabbah
Berkasih Sayang/ Al-mahabbah
Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan Sifat kasih sayang mampu mengikat
Berkasih sayang merupakan salah satu sifat
kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan
Sifat kasih sayang mampu mengikat
hubungan kemesraan di kalangan
dipupuk dalam sanubari setiap anggota
masyarakat pelbagai etnik.
masyarakat.
Mahabbah
Apabila hati dengan hati bertaut erat,
hilanglah sifat bermusuhan, benci
Tahap mahabbah yang paling rendah
adalah bersihnya hati dari perasaan yang
membenci dan dengki mendengki antara
satu sama lain
negatif seperti perasaan hasad, membenci,
dengki, dan apa-apa yang menyebabkan
permusuhan dan pertengkaran.
22
22
Jamin Menjamin/ Al-tadhamun
Jamin Menjamin/ Al-tadhamun
Definisi: Jamin-menjamin Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu maruah sesama agama
Definisi: Jamin-menjamin
Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi
akhlak dan akidah iaitu maruah sesama
agama Islam bagi mewujudkan tamadun
yang kuat untuk menjadi contoh kepada
agama lain
Al-Tadhamun
Jamin-menjamin melalui 3 peringkat
•Individu: Menjadi warganegara yang baik
Dilaksanakan melalui pemberian nafkah
keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan
kerjasama yang erat dalam mayarakat
•Keluarga: Menjaga hubungan baik dengan ibu, bapa dan
keluarga
•Masyarakat: Menjaga hubungan yang baik dengan
masyarakat pelbagai etnik
23
23
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah

MAQASID

SYARIAH

MEMELIHARA

AGAMA

MEMELIHARA

AKAL

MEMELIHARA

NYAWA

MEMELIHARA

HARTA

MEMELIHARA

KETURUNAN

24
24
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah

Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin kebaikan serta menghindarkan kemudaratan kepada semua manusia tanpa mengira etnik.

Iaitu matlamat pensyariatan hukum yang merangkumi semua bidang kehidupan manusia yang melibatkan hubungannya dengan Allah, hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan alam semesta.

Syariat Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Kepentingan maslahah manusia berkait dengan:

perkara asasi (dharuriyyat) perkara keperluan (hajiyyat) perkara kesempurnaan (tahsiniyyat/kamaliyat)

25
25
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah Memelihara Agama • Islam membimbing manusia memilih agama yang benar • Tuntutan umat Islam

Memelihara Agama

Islam membimbing manusia memilih agama yang benar

Tuntutan umat Islam memelihara akidah Islam dan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu atau murtad.

Untuk menjaga agama Pengamalan dan pelaksanaan ajaran agama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia mesti berdasarkan syariat Allah SWT.

Islam memberikan hak kepada non Muslim untuk menganut agama pilihannya dan mengamalkan ajaran mereka tanpa paksaan.

Menjamin Keselamatan Nyawa

Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia.

Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang

lain

Maqasid Syariah Memelihara Agama • Islam membimbing manusia memilih agama yang benar • Tuntutan umat Islam
26
26
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah Memelihara Kemurnian Fikiran • Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan manusia dengan makhluk

Memelihara Kemurnian Fikiran

Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan manusia dengan makhluk lain.

Dari segi perundangan, akal merupakan syarat bagi menentukan seseorang itu “mukalaf” atau mempunyai

tanggungjawab dalam tindakan dan amalan

Islam MENGHARAMKAN perkara-perkara yang boleh merosakkan akal seperti arak dan dadah dan perkara- perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan kebinasaan.

Menjamin Kehormatan Dan Maruah Diri

Islam melindungi kehormatan atau maruah diri individu. Islam tidak membenarkan terjerumus dalam perbuatan keji seperti zina.

Islam juga menjaga keturunan dan nasab seseorang kerana memberi kesan kepada hak perwalian,perwarisan, nafkah dan sebagainya.

Maqasid Syariah Memelihara Kemurnian Fikiran • Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan manusia dengan makhluk
27
27
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah
Maqasid Syariah Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan Harta • Syariah Islam telah menggariskan peraturan dalam soal kehartaan.

Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan

Harta

Syariah Islam telah menggariskan peraturan dalam soal kehartaan.

Islam memberi kebebasan untuk mencari harta dengan cara yang halal, mengharamkan

umatnya mencuri dan mengenakan hukuman

hudud jika disabitkan kesalahan mencuri.

28
28
Konsep Wasatiyyah
Konsep Wasatiyyah
WASATIYYAH
WASATIYYAH
Konsep Wasatiyyah WASATIYYAH Pertengahan, kesederhanaan dan moderat Pertengahan antara 2 sikap yang ekstrem dan jumud 29
Konsep Wasatiyyah WASATIYYAH Pertengahan, kesederhanaan dan moderat Pertengahan antara 2 sikap yang ekstrem dan jumud 29

Pertengahan,

kesederhanaan dan moderat

Pertengahan

antara 2 sikap yang ekstrem dan

jumud

29
29
Pengertian Wasatiyyah
Pengertian Wasatiyyah

Al-Qaradawi

Bahasa Arab

Kamus Dewan

SECARA UMUM

  • Sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya

Pengertian Wasatiyyah Al-Qaradawi Bahasa Arab Kamus Dewan SECARA UMUM • Sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya
Pengertian Wasatiyyah Al-Qaradawi Bahasa Arab Kamus Dewan SECARA UMUM • Sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya

• Dari kata dasar ‘wasata’ bermaksud

pertengahan Juga bermaksud pilihan yang terbaik • Juga sering disebut ‘al-Iqtisad’, ‘al-Tawassut’ dan ‘al-I’tidal’ (Mu’jam Wasit)

  • Bermaksud kesederhanaan

Pengertian Wasatiyyah Al-Qaradawi Bahasa Arab Kamus Dewan SECARA UMUM • Sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya
  • kesederhanaan, kerjasama, toleransi, tidak ekstrim dan sedang

Pengertian Wasatiyyah Al-Qaradawi Bahasa Arab Kamus Dewan SECARA UMUM • Sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya
30
30
Wasatiyyah dalam Sistem Islam
Wasatiyyah dalam Sistem Islam
Politik Wasatiyyah dalam Ekonomi sistem Islam Sosial
Politik
Wasatiyyah dalam
Ekonomi
sistem Islam
Sosial
31
31
Wasatiyyah dalam Sistem Politik
Wasatiyyah dalam Sistem Politik
 Nilai wasatiyyah yang terdapat dalam ruang lingkup sistem politik:  Adil  Amanah  Bertanggungjawab
Nilai wasatiyyah yang terdapat dalam ruang lingkup sistem politik:
Adil
Amanah
Bertanggungjawab
Berusaha
Sesungguhnya kepimpinan itu adalah satu amanah, pada hari kiamat ia merupakan
kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang menunaikan amanahnya dengan
sempurna seperti yang telah dipertanggungjawabkan
Rasulullah s.a.w pernah mengingatkan Abu Dzar al-Ghifari yang memohon jawatan
dalam sabdanya yan bermaksud;
32
32
Wasatiyyah dalam Konteks Ekonomi
Wasatiyyah dalam Konteks Ekonomi
 Islam menggariskan sesiapa yang terlibat dalam kegiatan perdagangan MESTI:  Mengelakkan perkara yang melibatkan Riba,
Islam menggariskan sesiapa yang terlibat
dalam kegiatan perdagangan MESTI:
Mengelakkan perkara yang melibatkan
Riba, Gharar dan Maysir
Mengelakkan penipuan, monopoli, rasuah
dan berhutang.
Setiap keuntungan yang dimiliki hendaklah
dibayar zakat ikut kadar
Kewajipan
ini telah
tertulis
Kenapa
dalam al-
Quran

Supaya manusia saling

membantu

Supaya memberi kepada

yan lebih memerlukan

Untuk elakkan pergaduhan

Mencari keberkatan rezeki

untuk teruskan kehidupan

33
33
Wasatiyyah dalam Konteks Sosial
Wasatiyyah dalam Konteks Sosial
 Nilai wasatiyyah yang boleh diterapkan dalam konteks sosial;  Tolong-menolong Supaya segala pertikaian dapat 
Nilai wasatiyyah yang boleh diterapkan dalam konteks sosial;
Tolong-menolong
Supaya segala pertikaian dapat
Kerjasama
diselesaikan
Firman Allah SWT:
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan
janganlah kamu bertolongan-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pecerobohan.
(Surah al-Maidah)
Melahirkan sikap kerjasama sesama manusia walaupun berbeza agama.
34
34
Wasatiyyah dan Toleransi Islam
Wasatiyyah dan Toleransi Islam
 Mewujudkan akomodasi dalam masyarakat iaitu menghormati antara satu sama lain.  Akomodasi merujuk kepada usaha
Mewujudkan akomodasi dalam masyarakat iaitu menghormati antara satu sama lain.
Akomodasi merujuk kepada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan iaitu
usaha untuk mencapai kestabilan
Oleh itu, konsep wasatiyyah dalam hubungan sosial perlu untuk mencapai perpaduan
dalam menjaga kestabilan dan keutuhan sebuah negara
35
35
Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik
Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik

Hak Perlindungan

Perlindungan daripada serangan luar.

Perlindungan daripada penganiyaan pihak dalam

Perlindungan terhadap darah dan badan

Perlindungan terhadap harta benda

Perlindungan terhadap maruah

Hak Kebebasan

Kebebasan peribadi Kebebasan tempat tinggal Kebebasan beragama Kebebasan memberi pendapat, berkumpul dan

mengajar

Kebebasan menggunakan kemudahan awam

36
36
Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik
Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik

Lain-Lain Hak

Hak Mendapat Bantuan Hak Kewarnegaraan Hak Politik Hak Bebas Bekerja atau Mencari Nafkah Hak-hak Khusus Hak berkaitan kekeluarggan seperti nikah kahwin,nafkah pembubaran perkahwinan. Hak-hak berkaitan harta spt pemilikan, transaksi, sewa-menyewa dsb. Hak Jaminan Ketika Lemah, Dewasa/ Tua dan Ketiadaan Harta Hak Jaminan Dari Masyarakat Islam

37
37
Batas Toleransi Dalam Kehidupan Beragama
Batas Toleransi Dalam Kehidupan Beragama
Memahami Sensitiviti Beragama Memahamai prinsip-prinsip asas sesuatu agama. Perlu kita belajar perbandingan agama. Memahami sentiviti agama
Memahami Sensitiviti
Beragama
Memahamai prinsip-prinsip
asas sesuatu agama.
Perlu kita belajar
perbandingan agama.
Memahami sentiviti agama
lain.
Tiada paksaan dalam
amalan beragama.
Boleh Membezakan Antara Budaya dan Agama Budaya boleh diamalkan bersama. Amalan atau ajaran bercorak agama tidak
Boleh Membezakan
Antara Budaya dan
Agama
Budaya boleh diamalkan
bersama.
Amalan atau ajaran
bercorak agama tidak
boleh diamalkan bersama
dan perlu dipelihara
mengikut agama masing-
masing.
Mengadakan Diolog / Perbincangan Dengan Cara Bijaksana dan Profesional. Diolog perlu kerap diadakan dengan cara dan
Mengadakan Diolog /
Perbincangan Dengan
Cara Bijaksana dan
Profesional.
Diolog perlu kerap
diadakan dengan cara
dan sikap fikiran yang
terbuka.
Perihatin pada setiap
tingkahlaku yang tidak
membawa kepada
perbalahan.
38
38
Terima Kasih
Terima Kasih
Islam & Hubungan Etnik
Islam & Hubungan Etnik

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob

39
39