You are on page 1of 36

HUBUNGAN

ETNIK
Limpahan Kemakmuran
Merentasi Etnik

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


Limpahan Kemakmuran Merentasi Etnik

Isu Sosioekonomi Pada


Kandungan Hasil Pembelajaran
Awal Kemerdekaan
Menerangkan hubung kait antara
Ekonomi Menjadi Isu pembangunan ekonomi dengan
Etnik hubungan etnik di Malaysia.
Dasar Ekonomi Baru Menghuraikan Dasar Ekonomi Baru
(boleh tambah Dasar Pembangunan
Kejayaan Ekonomi Nasional & Dasar Wawasan Negara)
Malaysia dan kaitannya dengan pertumbuhan
ekonomi dan agihan di Malaysia
Pendekatan Islam dalam Menganalisis kejayaan ekonomi di
pembangunan ekonomi Malaysia, isu dan cabaran.

2
Pengenalan

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi amat berkait rapat dengan kestabilan


sosiopolitik dalam sesebuah negara.
Kekayaan negara perlu diagihkan dengan adil dan saksama agar semua etnik dapat
menikmati faedah pembangunan.
Contoh dasar ekonomi negara: Dasar Ekonomi Baru (1971-1990), Dasar Pembangunan
Nasional (1991-2000) dan Dasar Wawasan Nasional (2001-2020).

3
Isu Sosioekonomi pada Awal
Kemerdekaan

Penerusan dasar ekonomi bebas penjajah telah mewujudkan


isu ekonomi di kalangan masyarakat pelbagai etnik.

Isu Kemiskinan

Isu Hak Milik Kekayaan

Isu Guna Tenaga dan Pekerjaan

4
Sistem Ekonomi Pra Merdeka

Identifikasi Kaum Mengikut Penempatan dan Pekerjaan


British mementingkan ekonomi bergerak cekap dan
Struktur dan ekonomi sedia ada dikekalkan. Dasar Pecah dan Perintah dari segi penempatan
teratur.

Dasar Pecah dan Perintah menyebabkan orang Melayu terpisah dari ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional

Kegiatan ekonomi moden di pantai barat kerana terdapat kemudahan pengangkutan yang baik ekonomi tradisional terpinggir.

Jurang Kemiskinan antara kaum semakin meluas - masalah ketidakseimbangan ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu

Halangan Sektor Ekonomi Tradisional - tiada galakan dari penjajah serta kurang kemudahan asas menyebabkan sektor ini tidak berkembang maju, mengalami
kelembapan, produktiviti serta kadar pendapatan yang rendah

Kesan: Ketidakseimbangan Ekonomi Antara Kaum


5
Ekonomi Malaysia Pasca Merdeka

Asas Ekonomi Domestik


Memperkenalkan komoditi seperti kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak Fokus kepada eksport barang seperti barang pembuatan, tekstil, dan getah

Pada peringkat awal, fokus kepada peningkatan


Pembangunan ekonomi
Pada akhir 1960an, fokus kepada pembangunan
Menjelang 2000an, fokus kepada pembangunan
infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan teknologi dan peralihan dari industri gantian import
ekonomi berteraskan K-ekonomi.
industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport.

Ukuran pencapaian berdasarkan KDNK dan Indeks Kualiti Hidup


Kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar
KDNK yang baik sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980an dan 1990an.
kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.

6
Ekonomi Malaysia Pasca Merdeka

Ekonomi Hubungan ekonomi


dan etnisiti berkait

Malaysia rapat.
Menyebabkan

Pasca ketidakseimbangan
pendapatan yang
menimbulkan rasa
Merdeka cemburu antara kaum.

Dilaksanakan melalui dasar


pembangunan ekonomi

Integrasi Memastikan pengasingan


ekonomi yang wujud sejak
zaman penjajahan dapat

ekonomi dimansuhkan
Pengagihan ekonomi yang
tidak seimbang dapat
dikurangkan dan dihapuskan.

7
Ekonomi menjadi Isu Etnik

Isu-isu kemiskinan dan ketidakseimbangan tersebut boleh dan berpotensi bertukar


kepada isu berkaitan etnik apabila ia gagal ditangani oleh kerajaan termasuk:
Perbezaan pendapatan isi rumah
Perbezaan golongan kaya dan miskin
Pendapatan golongan bandar dan golongan luar bandar
Kajian dan data menunjukkan tahap kemiskinan di kalangan etnik Melayu lebih
menonjol pada tahun 1957-1970.

8
Dasar-dasar Ekonomi Malaysia

Pertumbuhan

Pra-DEB
RED Book
Kemudahan asas minimum
Pertanian berasas komoditi utama

Pertumbuhan dengan Ekuiti

DEB
Usaha pembasmian kemiskinan secara bersungguh
Pembangunan tanah dan wilayah
Penyaluran bantuan dan subsidi

Pertumbuhan seimbang

DPN
Pembangunan sumber manusia dan PPRT
Rasionalisasi agensi LKT dan LKW
Menambah baik kualiti hidup

Pembangunan mapan

DWN
Pengurangan kemiskinan golongan berpendapatan rendag
Menjadikan luar bandar maju, menarik
Fokus kepada kumpulan sasar

9
Rancangan Pembangunan 5 Tahun

Draf
Rancangan RMK 5 RMK 6
Pembangunan (1986-1990) (1991-1996)
(1950-1955)

Rancangan
Malaya RMK 4 RMK 7
Pertama (1956- (1981-1985) (1996-2000)
1960)

Rancangan RMK 3 RMK 8 RMK 11


Malaya Kedua
(1961-1965) (1976-1980) (2001-2005) (2011-2015)

RMK 1 RMK 2 RMK 9 RMK 10


(1966-1970) (1971-1975) (2006-2010) (2016-2021)

10
Rancangan Pembangunan 5 Tahun

RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960)


Matlamat: Memulihkan perusahaan getah bagi
meningkatkan pendapatan penduduk
Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi, sosial
dan infrastruktur masyarakat desa.(1966 ditukar kepada
MARA)
LKTP (1956 )bagi membuka tanah baharu untuk tujuan
penempatan semula, menambah hasil pertanian dan
meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada
FELDA)

RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965)


Digubal oleh pemerintah Tanah Melayu sendiri
Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan
kepelbagaian ekonomi
Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup,
mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan,
pelajaran dan perumahan
Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan
kegiatan ekonomi di kampung dan daerah

11
RM-1(1966-1970)
Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang
ekonomi
Bermatlamat:
Mempelbagai kegiatan ekonomi
Mewujudkan peluang pekerjaan
Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber
Mempercepat integrasi
Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan
perusahaan pembuatan.
Penubuhan FELDA, FELCRA, MARDI, MIDA.

RMK-2(1971-1975)
Bermatlamat antaranya:
mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor
mengurangkan jurang perbezaan pendapatan
meningkatkan daya pengeluaran
memperbaiki taraf hidup
Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada
industri berorientasikan eksport.
Penubuhan DEB, KEJORA, DARA, PERNAS, UDA, RISDA, LPP

12
Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Strategi
Memperbaiki kehidupan
rakyat di luar bandar

Menambah peluang
Objektif
pekerjaan

Latar Belakang
Menambah daya Membasmi kemiskinan
pengeluaran

Mewujudkan masyarakat
perdagangan dan
perindustrian Menyusun semula Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969
masyarakat tanpa
mengira kaum
Menubuhkan agensi
awam sebagai agensi
pelaksana

13
RMK-3 (1976-80)
Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah
dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit
dan getah
Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan
perindustrian
Penubuhan KETENGAH, KESEDAR

RMK-4 (1981-1985) RMK-5 (1986-1990)


Memperkemaskan program pembangunan ekonomi
Penekanan kepada pertanian, perindustrian serta sektor
industri berat
Rancangan pembangunan yang menitikberatkan
industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan
dasar penswastaan serta pembukaan kawasan
perusahaan baharu
1979, PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim
Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981). 14
RMK-6 (1991-1995) RMK- 7(1996-2000)
Meningkatkan kecekapan, daya saing serta menggalakkan
penglibatan swasta
Mengurangkan penyertaan langsung sektor awam
Mengekal dasar liberalisasi & pelonggaran peraturan
Menggalakkan perindustrian menggunakan teknologi canggih
Mengukuhkan pasaran kewangan dan modal
Pengenalan Dasar Pembangunan Nasional lanjutan kepada DEB

RMK-8 (2001-2005) RMK-9 (2006-2010)


Pengurusan ekonomi makro yang mantap
Meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi
Meluaskan penggunaan ICT
Memupuk dan menyemai nilai positif dan nilai murni
Meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan
Membangun sumber manusia berkemahiran & berpengetahuan
Menekankan pembangunan ekonomi, sosial, modal insan dan
projek-projek pertanian
Pengenalan Dasar Wawasan Negara

15
RMK-10 (2011-2015)
Strategi bermatlamat:
Bertemakan "Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial".
RMK-10 menggariskan 5 teras:
Falsafah dan pendekatan transformasi ekonomi berteras NKRA
Mewujud persekitaran kondusif
Pembangunan sosio-ekonomi inklusif
Membangun modal insan
Persekitaran kondusif untuk kualiti hidup.
RMK-10 mengandungi Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dan model baru
ekonomi berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan
kemapanan.

RMK-11 (2016-2021)
RMK-11 merupakan pelan ekonomi 5 tahun terakhir ke arah
merealisasikan Wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju dan
berpendapatan tinggi.
Strategi utama:
Memperkukuh inklusiviiti ke arah masyarakat saksama
Meningkat kesejahteraan rakyat
Meningkat pembangunan modal insan
Ke arah pertumbuhan hijau untuk kemapanan
Memperkukuh infrastruktur
Memperkasa pertumbuhan ekonomi

16
Kejayaan Ekonomi Malaysia

Bank Dunia mengiktiraf kejayaan


ekonomi Malaysia sebagai salah sebuah Kejayaan Malaysia dapat dikategorikan
negara keajaiban ekonomi Asia Timur kepada 3 perspektif:
(World Bank 1993):
Kejayaan pembangunan ekonomi dalam
Pertumbuhan dan perubahan struktur
masyarakat multietnik (Snodgrass,
ekonomi yang pesat
1995).

Berjaya mencapai pertumbuhan dgn


Pembangunan manusia dan
agihan (Chowdhury dan Islam, 1996,
pengurangan kadar kemiskinan
Ahluja, 1997).

Mempamerkan kisah kejayaan


pembangunan (Athukorala dan Menon, Kualiti hidup yang meningkat
1999)

17
Kejayaan Ekonomi Malaysia

Sejak 1960-an hingga 2007, kadar pertumbuhan sebanyak 5% hingga 8.5%.


Malaysia juga berjaya mengharungi era kemelesetan ekonomi pada tahun 1980-an
dan hujung 1990-an. Cth:kemelesetan ekonomi 1985/86, krisis ekonomi Asia 1997
Pertumbuhan pesat ini juga telah membolehkan pendapatan per kapita meningkat dari
RM721 pada 1960 kepada RM22,345 pada 2007.

18
Pembangunan Manusia Dan Pengurangan
Kadar Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi negara yang pesat dalam tempoh empat dekad yang lalu telah
berjaya mengurangkan kadar kemiskinan iaitu daripada 52.4% pada 1970 kepada
17.1% pada 1990, seterusnya kepada 5.7% pada 2004.
Kemiskinan tegar dikurangkan dari 3.9% pada 1990 kepada 1.2% pada 2004.

19
Kualiti Hidup Yang Meningkat

Pertumbuhan dan peningkatan pendapatan telah meningkatkan kualiti hidup rakyat


Malaysia (subjektif).
Hal ini dilihat dari aspek kesihatan, pendidikan, pemilikan barang keperluan asas,
penyediaan infrastruktur awam dan sebagainya.
Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) iaitu ukuran kebajikan dan kesejahteraan
kehidupan memperlihatkan trend yang meningkat dari pada ke tahun.

20
Isu-isu Ekonomi dalam Konteks Hubungan
Etnik

Kesamarataan
Pertumbuhan Pegangan
Kemiskinan dan
dan Agihan Ekuiti
Keistimewaan

21
Pertumbuhan & Agihan

Isu ekonomi berkait rapat dengan isu sosial


dan agihan kekayaan:
Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak seimbang:
Antara pantai barat & pantai timur
Antara bandar dan desa
Agihan kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan
kelompok etnik

Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat


di lihat dari dua sudut:
Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas,
menengah dan kelas bawah.
Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara
Melayu, Cina dan India.

22
Pegangan Ekuiti

DEB mensasaran ekuiti bumiputera, bukan bumiputera dan asing pada nisbah
30:40:30.
Pengukuhan aset bumiputera dibuat melalui melalui pelaburan institusi seperti MARA,
Pelaburan Hartanah Berhad (PHB), Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan lain agensi
Ia bagi memastikan pemilikan kekayaan hartanah dan aset perniagaan seperti ruang
niaga, harta bertanah, bangunan komersial, harta intelek dan perkhidmatan oleh
bumiputera.

23
Kemiskinan

Kadar kemiskinan paling tinggi dalam kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti
pertanian tradisional.
Mengikut Banci Perbelanjaan Isi Rumah [2004-2005) secara purata sesebuah isi rumah di bandar
memerlukan RM2,503 sebulan manakala angka untuk Luar Bandar adalah RM1,209.
Usaha membasmi kemiskinan:
Mewujudkan peluang pekerjaan untuk yang menganggur
Menambah daya pengeluaran dan pendapatan
Memberikan peluang peningkatan kerjaya bagi pekerja sektor rendah daya pengeluaran kepada sektor
yang lebih lumayan
Mengurangkan jurang pendapatan antara kelompok etnik, bandar dan luar bandar dan antara wilayah
Memodenkan kehidupan di luar bandar
Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur
dan lain-lain

24
Kesamarataan Dan Hak Keistimewaan

Perkara 8(1) PP
Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di
sisi undang-undang
Latar Belakang
Sesetengah pihak berhujah keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan dan dicapai di Malaysia.
Menuntut Perkara 153 PP yang berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera perlu
ditinjau semula.

Justifikasi
Isu tersebut seharusnya tidak muncul sekiranya mereka faham tentang sejarah Malaysia dan apa yang
dinyatakan dalam Perkara 8(2) PP iaitu:
Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini, tidaklah boleh ada
pembezaan terhadap warganegara semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan atau tempat
lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pekerjaan

25
Strategi Ekonomi Semasa

Program Program
Transformasi Transformasi
Kerajaan Ekonomi
NKRA NKEA

Pembangunan
Koridor
Malaysia

Model Baru
Ekonomi

26
Model Baru Ekonomi

Matlamat MBE
Meningkatkan pendapatan tahunan per kapita dalam tempoh 10 tahun.
Membolehkan komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya
Membentuk keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang

MBE
27
Pembangunan Koridor Malaysia

Pembangunan Pembangunan
Pembangunan
Iskandar Malaysia Koridor Utara Koridor Timur
Koridor Sabah
(NCER) (ECER)

Pembangunan
Koridor Sarawak

28
Program Transformasi Kerajaan

Program Transformasi Kerajaan (GTP) diperkenalkan pada April 2009

2 objektif GTP

Mentransformasikan kerajaan agar


menjadi lebih efektif dalam penyampaian
perkhidmatan dan bertanggungjawab
atas keberhasilan yang menjadi
Merangkumi enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara
keutamaan kepada rakyat
(NKRA)
meluaskan akses meningkatkan taraf
mempertingkatkan menambah baik
Memacu Malaysia ke arah melahirkan mengurangkan kadar kepada pendidikan hidup rakyat
memerangi rasuah infrastruktur luar sistem pengangkutan
masyarakat maju, bersatu-padu dan jenayah berkualiti dan berpendapatan
bandar awam
saksama dengan kualiti kehidupan yang berkemampuan rendah
tinggi

29
Program Transformasi Ekonomi

Program
ETP memberi fokus ETP akan ditunjangi
Transformasi
kepada 12 Bidang oleh lapan Inisiatif
Ekonomi (ETP)
Ekonomi Utama Pembaharuan
diperkenalkan pada
Negara (NKEA) Strategik (SRI)
25 September 2010
Menyuburkan kembali sektor swasta untuk mendorong
pertumbuhan

Membangunkan tenaga kerja berkualiti dan


mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing
Usaha melonjakkan Malaysia ke arah status negara
maju sejajar dengan matlamat Wawasan 2020.
Pertanian
Perkhidmatan perniagaan Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing
Pendidikan
Elektrikal dan elektronik
Perkhidmatan kewangan Mengukuhkan sektor awam
Kesihatan
Greater Kuala Lumpur dan Lembah Klang
Minyak, gas dan tenaga Tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran
Minyak sawit
Komunikasi dan infrastruktur
Pelancongan Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan
Peniagaan borong dan runcit
Usaha memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju
berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan.
Meningkatkan sumber pertumbuhan

Memastikan kebolehmampanan pertumbuhan

30
Pembangunan Ekonomi Menurut Islam

Ekonomi Islam
Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku
manusia dalam mengurus sumber alam untuk kepentingan diri dan
masyarakat bagi mencapai keredhaan Allah

Objektif Ekonomi Islam


Kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memenuhi keperluan hidup.
Pengagihan pendapatan yang adil dan saksama
Persaudaraan dan keadilan sejagat

31
Pembangunan Ekonomi Menurut Islam

Prinsip Asas Pembangunan Ekonomi


Menurut Islam:
Kebebasan Individu
Hak Memiliki Harta
Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal Lazim
Keadilan & Kesaksamaan Sosial
Jaminan Sosial
Edaran Kekayaan yang meluas

Perkembangan ekonomi Islam di Malaysia


bermula dengan penubuhan Tabung Haji pada
1969 dan pengenalan Akta Bank Islam 1983
yang membawa kepada penubuhan Bank Islam
yang pertama.

32
Institusi Ekonomi Islam di Malaysia

Perbankan Islam Takaful

Bermula dengan pengenalan Sistem Jaminan sosial beraskan prinsip jaminan (al-
Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) dan kafalah) serta mengharamkan unsur
digantikan dengan Sistem Perbankan Islam ketidaktentuan(gharar), perjudian(maysir)
(SPI) di bank konvensional dan riba
Menawarkan produk-produk perbankan yang Takaful bukan bermatlamat mendapatkan
berlandaskan prinsip Islam dan disambut keuntungan tetapi saling menjamin antara
baik oleh orang Islam dan bukan Islam. satu sama lain.
Menarik minat syarikat perbankan tempatan Mempertingkatkan pelaburan Islam
dan antarabangsa dengan penubuhan bank- Hingga kini terdapat hampir 9 syarikat
bank Islam yang baru. takaful yang beroperasi di Malaysia.
Hingga kini terdapat hampir 21 bank Islam
yang beroperasi di Malaysia.

33
Institusi Ekonomi Islam di Malaysia

Baitulmal Ar-Rahnu

Baitulmal merupakan institusi kewangan yang Ar Rahnu merupakan pajak gadai Islam bagi pinjaman
berperanan menyelenggarakan segala sumber bercagar jangka pendek.
pendapatan dan perbelanjaan negara Pembangunan Ar Rahnu di Malaysia telah memberi
Ia juga menjadi tempat penyimpanan barangan yang perkhidmatan pajak gadai alternatif bagi peminjam, di
berharga seperti emas, perak, batu permata, barang mana ia selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.
perhiasan dan harta-harta amanah (wakaf). Ar Rahnu adalah berdasarkan konsep-konsep Islam
Baitumal telah wujud pada zaman Nabi Muhammad berikut:
SAW dan semakin penting pada zaman Khalifah Umar Qardhul Hasan - peminjam dikehendaki membayar
bin al-Khattab disebabkan harta negara Islam semakin hanya jumlah yang dipinjamnya.
bertambah Ar Rahnu dan Al-Wadi'ah - peminjam dikehendaki
Antara sumber pendapatan negara Islam ialah zakat, untuk meletakkan aset yang berharga sebagai
fay, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dan sedekah. cagaran untuk mendapatkan pinjaman dan untuk
memastikan pembayaran balik (seperti pinjaman
perumahan gadai janji)
Al-Ujrah - Pemberi pinjaman dibenarkan untuk
mengenakan bayaran untuk penyimpanan barang-
barang gadaian

34
Kesimpulan

Kerajaan berperanan penting di dalam mencari titik keseimbangan antara agenda


pertumbuhan dengan agenda agihan yang adil.
DEB adalah dasar negara yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan nasional.
Sepanjang tempoh empat dekad yang lalu, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi
yang sangat membanggakan.
Namun, kepesatan ekonomi ini perlu diurus dengan bijjak agar jurang antara kaya dan
miskin serta ketaksamarataan pendapatan dapat ditangani.

35
Terima Kasih

Limpahan Kemakmuran Merentasi Etnik

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


36