You are on page 1of 22

HUBUNGAN

ETNIK
Pengalaman Harian:
Menjalin Kesepaduan &
Melahirkan Keharmonian

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


Pengalaman Harian: Menjalin Kesepaduan &
Melahirkan Keharmonian

Perkongsian Pengalaman
Kandungan

Harian Bersama Hasil Pembelajaran


Kejiranan Dan Hubungan
Etnik
Memahami kepelbagaian
pengalaman harian yang dapat
Makanan dan Ruang Sosial menyatukan pelbagai etnik.
dalam Konteks Hubungan
Memelihara nilai kepelbagaian
Etnik
sebagai teras kesepaduan sosial.
Kesenian Pelbagai Etnik dan Memperkukuh jati diri melalui
Kesepaduan Sosial kepelbagaian pengalaman
Media dan Kesepaduan harian etnik.
Sosial

2
Pengenalan

Masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu walaupun mempunyai bahasa, agama dan
kepercayaan yang berbeza.
Perlakuan saling kebergantungan ini menzahirkan hubungan berbentuk kesepaduan
dalam masyarakat
Hubungan baik yang terjalin biasanya berlaku tanpa paksaan.
Pengalaman harian berlaku dalam pelbagai suasana dan ruang lingkup yang luas seperti
menerusi perkongsian dalam aspek makanan, kesenian dan media.

3
Pengalaman Harian dalam Menjalin
Kesepaduan dan Keharmonian

Kemesraan Komunikasi
Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan
serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah

Budaya Ziarah Menziarahi


Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam menghubungkan dan merapatkan hubungan
silaturrahim sesama mereka.Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan.

Mengambil berat
Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling hidup kita. Setiap etnik yang bersikap
mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku

4
Pengalaman Harian dalam Menjalin
Kesepaduan dan Keharmonian

Hormat- menghormati

Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan

Menghormati jiran

Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga serta masyarakat di sekeliling

Bersama dalam membuat keputusan


Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sesuatu keputusan berkaitan
kehidupan masyarakat

5
Kejiranan Dan Hubungan Etnik

KONSEP JIRAN
Mengikut Kamus Dewan:
Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai
orang sebelah atau tetangga.

Menurut Islam:
Orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal
berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur,
barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda.

6
Pemangkin Semangat Kejiranan

Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional,


semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti
berikut:
Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal.
Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran
tetangga.
Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat.
Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam
kawasan sejiran mereka.
Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah
bersama.

7
Hubungan Sosial

Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak


terjalin melalui berikut:
Hubungan menerusi tempat kerja
Hubungan menerusi institusi
Hubungan menerusi adat istiadat
Hubungan menerusi aktiviti politik
Hubungan menerusi aktiviti kebajikan
Hubungan menerusi aktiviti sosial
Hubungan menerusi aktiviti rekreasi

8
Aspek-aspek Penting Dalam Membina &
Memantapkan Kesepaduan Etnik

Makanan Media

Kesenian
9
Kepelbagaian Makanan Etnik Pemangkin
Perpaduan

Makanan
Sesuatu yang menjadi santapan dan aspek yang penting dalam kehidupan manusia untuk
memenuhi keperluan biologi dan sosiologi
Aspek kepelbagaian makanan memberikan ruang kepada pembentukan kesepaduan
sosial yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia yang bersifat
pelbagai.
Keadaan ini telah menjadikan Malaysia memiliki aset yang amat bernilai dari segi
kepelbagaian makanan yang bukan hanya menyumbang dalam proses mengeratkan
ikatan perpaduan tetapi juga sebagai satu daripada produk menarik dalam industri
pelancongan tempatan dan antarabangsa.
Setiap kaum etnik di Malaysia mempunyai makanan-makanan tradisional yang tersendiri

10
Makanan dan Ruang Sosial dalam Konteks
Hubungan Etnik

Keunikan makanan sesuatu etnik telah berperanan menyatukan pelbagai etnik di dalam
masyarakat.
Makanan juga dapat membahagikan individu kepada kumpulan sosial tertentu dalam
masyarakat.
Penyatupaduan dan pembahagian tersebut bergantung kepada bentuk ruang sosial
sesuatu makanan mengikut fungsinya dalam masyarakat khususnya masyarakat pelbagai
etnik.

11
Makanan Menurut Perspektif Islam

Perspektif Islam:
Kepentingan memakan makanan yang halal akan memberi kesan terhadap amal-amal
kebaikan yang dilakukan.
Firman Allah SWT:

Maksud: Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan
kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha mengetahui akan apa yang
kamu kerjakan. (Surah al- Muminun : 51)
12
Fungsi Makanan dan Pembentukan Ruang Sosial

Penyatupaduan dan
pembahagian
Ruang
Makanan memainkan tersebut bergantung Awam
peranan penting kepada bentuk ruang
dalam sosial sesuatu
menyatupadukan makanan mengikut
pelbagai etnik dalam fungsinya dalam
sesebuah masyarakat. masyarakat yang
terbahagi kepada 2
Ruang Bukan
iaitu Awam

13
Pembentukan Ruang Sosial Makanan

Ruang Awam Ruang Bukan Awam


Makanan yang tidak berkaitan dengan upacara keagamaan atau Makanan yang berkaitan dengan acara keagamaan atau
kerpercayaan tetapi ada kalanya boleh berkaitan dengan acara kepercayaan sesebuah kaum
keraian keagamaan. Contoh: daging yang dimasak dalam majlis aqidah bagi orang Islam
Contoh: Perayaan yang boleh dikongsi bersama tidak boleh dihidangkan kepada orang bukan Islam
Terdapat pelbagai jenis juadah supaya memudahkan tetamu untuk Namun begitu, orang bukan Islam yang menghadiri majlis tersebut juga
memilih makanan yang boleh dimakan kerana mungkin terdapat akan dihidangkan dengan masakan yang berbeza bagi menghormati
juadah yang tidak boleh dimakan mengikut kepercayaan agama tetamu yang berbeza agama
mereka

14
Kesenian Pelbagai Etnik dan Kesepaduan
Sosial

Kesepaduan sosial menerusi himpunan


seni; muzik, nyanyian, tarian, seni lukis,
dan lain-lain. Kesepaduan berlaku
dalam 2 aspek
Rakyat Malaysia terdiri daripada
pelbagai etnik yang kaya dengan
pelbagai corak seni warisan yang
menggambarkan identiti etnik masing-
masing.
Penerimaan, penghormatan dan Pertama, Kedua,
pengiktirafan masyarakat kepada Kesepaduan sosial
yang wujud sewaktu Kesepaduan sosial
kepelbagaian corak seni tersebut yang boleh dilihat
menjadi salah satu unsur penting dalam proses penghasilan
sesuatu bentuk seni dalam produk seni
memupuk kesepaduan sosial. berkenaan.
itu dijalankan.

15
Kesenian Pelbagai Etnik & Kesepaduan Sosial

Filem Sini Ada Hantu adalah hasil gabungan dan kerjasama penggiat seni yang terdiri
daripada pelbagai etnik.
Lagu Pergi nyanyian Aizat dicipta oleh Pete Teo dan diiringi dengan alunan alat muzik
cina erhu.
Pelukis keturunan Cina iaitu Chuah Thean Teng telah menjadikan corak batik sebagai
medium beliau.
Sam Karuna adalah pelukis bukan Melayu yang juga menggunakan batik sebagai
medium dalam lukisan beliau,

16
Media dan Kesepaduan Sosial

Membina
kredibiliti/kemakmuran
negara.

Cetak

Peranan Agen perubahan sosial


alat interaksi sosial,
Klasifikasi
Media politik dan ekonomi. Media
Elektronik

Menyampai maklumat
dan mendidik
masyarakat.

17
Bagaimana ICT Membantu Memupuk
Kesepaduan Sosial

Alat komunikasi seperti satelit, mesin faks, telefon, televisyen dan komputer disambungkan
kepada sistem internet yang membolehkan maklumat disebarkan ke seluruh dunia
dengan pantas.
Penyediaan pelbagai menu internet seperti email, chatting, blog, facebook, twitter dan
skype telah memberikan wadah baharu dalam membina hubungan sesama manusia
merentasi sempadan etnik, agama, budaya dan negara.
Penggunaan telefon bimbit memudahkan lagi manusia mendapatkan maklumat melalui
internet dengan hanya menekan hujung jari.
Kemudahan Wifi memberikan ruang dan peluang kepada pengguna untuk berinteraksi
dengan ahli masyarakat dan kerajaan, menyuarakan pendapat tentang kemajuan
ekonomi, peluang pekerjaan, keselamatan dan sebagainya.

18
Pengaruh Laman Sosial

KESAN POSITIF KESAN NEGATIF


Maklumat dapat disebarkan dengan pantas Menimbulkan isu yang menyentuh sensitiviti
kaum, hak keistimewaan orang Melayu, adat
resam, agama dan sebagainya
Memudahkan lagi manusia untuk Menjejaskan semangat perpaduan antara
menyampaikan dan mendapat maklumat kaum di Malaysia yang terbina berkurun
lama dahulu

Individu boleh memberi pendapatnya sendiri Isu negatif yang diperdebatkan boleh
dan berkongsi segala maklumat yang menyebabkan perselisihan faham seperti isu
mereka rasakan berguna kepada orang lain murtad
dan interaksi ini membolehkan mereka
berkongsi pendapat yang berbeza-beza

19
Cabaran ICT Era Globalisasi

Perkembangan Mengambil alih


ICT era globalisasi fungsi media
media alternatif tradisi

20
Kesimpulan

Perpaduan etnik penting bagi mewujudkan suasana aman dan harmoni


Kepelbagaian etnik pelengkap kepada keharmonian dan kebahagiaan sesuai dengan
imej Malaysia Truly Asia
Kesepaduan sosial terhasil daripada kreativiti dan kesenian menjadi penyampai mesej
perpaduan.

21
Terima Kasih

Pengalaman Harian: Menjalin Kesepaduan & Melahirkan Keharmonian

Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob


22