You are on page 1of 13

MODEL REKA BENTUK

PENGAJARAN
(ASSURE)
Model ini digubal oleh Heinich dan rakan-rakan (1982)

REKA BENTUK MODEL


Model ini berfokus kepada perancangan pengajaran dalam
situasi bilik darjah
ASSURE

Model ini bertujuan untuk menyediakan panduan merancang


dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media

Model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untk


merancang penggunaan media secara sistematik

Model ini terdapat 6 langkah


Analyse learners
(Analisis pelajar)

Evaluate/ Review State learning


(Penilaian / objectives
Semak semula (Nyatakan
bahan) objektif
pembelajaran)
6 LANGKAH
(ASSURE)
Require learner Select methods,
participation media and
(Penglibatan materials (Pilih
pelajar dalam kaedah, media
pembelajaran) dan bahan)
Utilise media and
materials
(Gunakan media
dan bahan)
A -Analyse learners (Analisis pelajar)
Kemahiran sedia Stail
Ciri-ciri umum ada pembelajaran

Deskripsi umum tentang Merujuk kepada kluster trait


Berkait dengan
umur psikologi yang dapat
pengetahuan dan
Tahap/tingkatan menerangkan bagaimana
kemahiran sedia ada
Latar belakang sosio- seseorang itu menanggap,
pelajar tentang tajuk dan
ekonomi dan sebagainya. berinteraksi dan bertindak
kandungan pelajaran.
Untuk mengetahui ciri-ciri balas dengan persekitaran.
Maklumat ini diperolehi
ini, guru haruslah meneliti Stail ini akan memberi kesan
daripada ujian
rekod pelajar serta yang besar kepada pelajar
kemasukan dan juga
berinteraksi dengan ketika mereka belajar melalui
interaksi bersama mereka.
pelajar secara langsung. pelbagai kaedah dan media.
Contoh Analisis
Pelajar
S STATE LEARNING OBJECTIVES
(diambil dari sukatan KSSR)

Objektif mestilah jelas, mudah difahami, mengikut kesesuaian topik dan taraf
pemikiran murid

Guru memberi fokus kepada keperluan penguasaan pembelajaran murid

Penggunaan kaedah dan media yang bersesuaian

Setiap aktiviti PdP mestilah terancang serta selari dengan objektif pembelajaran

Tertumpu kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru


Aspek Penulisan Pernyataan
Kumpulan
sasaran

Masalah Standard 4 Aspek Bentuk


perlakuan
pencapaian Penulisan
baharu/
yang sudah Pernyataan Tingkah
dikuasai Objektif Laku

Syarat
perlakuan/Sit
uasi
S Select Method (memilih kaedah,
media dan bahan pengajaran)

Penentuan kaedah Pemilihan media Pemilihan bahan

- Sesuaikan dengan - Membolehkan - Isi pelajaran


aktiviti pengajaran mesej / maklumat yang berfokuskan
dan pembelajaran disampaikan pembelajaran
(PnP)

Format media perlu


Contoh kaedah: soal Contoh bahan:
sesuai dengan
jawab, keupayaan murid. buku teks, nota
perbincangan,
bercerita

Contoh media:
slaid, video
U - UTILIZE MEDIA (menggunakan media dan bahan)
1. Semak/
pratonton/ kaji
bahan sebelum
digunakan dalam
kelas.

5. Sediakan 2. Sediakan
pengalaman bahan untuk
pembelajaran penggunaan
kepada murid. Prinsip dalam kelas.
pengguna
an media

4. Sediakan murid 3. Sediakan


untuk mendapat persekitaran yang
manfaat daripada sesuai untuk
bahan. penggunaan.
Pelajar akan meneroka
lebih banyak apabila
Pemilihan media dan
guru melaksanakan
sumber bahan yang
pembelajaran yang
sesuai digunakan oleh
berpusatkan kepada
pelajar.
pelajar.

R- Require Learner
Participation
(Melibatkan pelajar dalam
proses pembelajaran)

Pelajar berfikir dengan


CONTOH : menggunakan minda untuk
Simulasi, perbincangan, mengkaji idea, menyelesaikan
projek, main peranan dll. masalah, meluahkan
perasaan dan menerapkan
apa yang telah mereka
pelajari.
E- Evaluate & Revise (Menilai dan Semak)

Learners
A
chievement
Instructional
Process
M edia &
Methods

- Bergantung
kepada objektif
- Penilaian adalah suatu - Kaedah dan
-Objektif (kognitif) proses yang berterusan penggunaan bahan
dinilai daripada ujian yang sesuai turut dinilai
bertulis dan lisan - Penilaian dilakukan
- Objektif sebelum, semasa dan -Keberkesanannya
(psikomotor) juga selepas sesuatu arahan menjadi kayu ukuran
dinilai daripada ujian (aktiviti) dijalankan untuk penambahbaikan
amali
Kesimpulan

Berdasarkan model ASSURE, pemilihan dan


penggunaan media yang dibuat secara teliti dapat
memastikan guru membuat pilihan media yang tepat
dan menggunakan media secara optimum dalam
proses PdP.
SEKIAN, TERIMA KASIH