You are on page 1of 29

VRSTE I STRUKTURA INVESTICIJA

Prema nameni, dele se na


1. privredne investicije i
2. neprivredne investicije.
Sa drugog aspeta
1. osnovna i
2. obrtna sredstva
U odnosu na uticaj na obim proizvodnje po
stanovniku
1. demografske i
2. ekonomske.
Investicije iz domaih i investicije iz stranih izvora
Neto investicije
Ni = Ak - Z
Bruto investicije
Bi = Ni + Am
Struktura investicija obino se posmatra sa tri
razliita aspekta:
globalna ekonomska struktura investicija;
tehnika struktura investicija i
reproduktivna struktura investicija.
METODE ZA OCENU EFIKASNOSTI
INVESTICIJA
S0(1 + R)n

Y Y Y J
1 2 n n
V = -------- + ----------- + ... + ------------- + ------------
1+R (1+R)2 (1+R)n (1+R)n
Kn
K0
n
(1 R )
Diskontirani novani tok
1 EU sada ima buduu vrednost od
(1 +k)n

1 EU u budunosti ima sadanju vrednost


1/(1 +k)n
Neto sadanja vrednost
NPV = PVNCF - NINV

NPV =neto sadanja vrednost,

PVNCF = sadanja vrednost neto novanih


tokova

NINV = neto investicije


Izraunavanje NPV

A1 + A2 + A3 + A4 + A5
NPV= _____ ______ ______ ______ ______ - NINV
(1 +k) (1 +k)2 (1 +k)3 (1 +k)4 (1 +k)5

NPV = PVNCF - NINV


Primer izraunavanja NPV

Index
Godina 0 1 2 3 4 5 NPV pri 10% IRR profitabiln
osti

-80,000 40,000 48,000 66,000 66,000 37,400 113,921 54.28% -0.4240

PV faktori 0.9091 0.8264 0.7513 0.683 0.6209

PVC 36,364 39,669.42 49586.78 45078.89 23222.4575 113,922 NPV


Racionalizacije kapitala
Poetni izdaci Neto sadanja vrednost 10% PI Rangiranje
.Projekt projekta
(EU) (EU)
50.000 A 70.000 1,40 C

90.000 B 120.000 1,33 A

80.000 C 113.921 1,42 B

100.000 D 10.000 0,10 G

250.000 E 150.000 0,60 E

80.000 F 20.000 0,25 F

40.000 G 40.000 1,00 D


PRIMER
hotel ima ogranieni proraun kapitala od 520.000 EU,

Neto
sadanja
Poetni vrijednost
.Projekt izdaci (EU) 10% (EU)
A 50000.00 70000.00
B 90000.00 120000.00
C 80000.00 113921.00
D 100000.00 75000.00
E 250000.00 130000.00
F 80000.00 50000.00
G 40000.00 40000.00
Efekat smanjenja kamatne stope na pomeranje optimalne koliine kapitala

K kapital
V-sadanja vrednost
X-ponuda
EKONOMSKA EFEKTIVNOST INVESTICIJA KAO
FAKTOR DUGORONOG EKONOMSKOG
RAZVOJA
K
k = -----------
Y

k-kapitalnim koeficijent
K-Kapitala(osnovnih materijalnih proizvodnih fondova)
Y-proizvodnja

Y = K/k
Koeficijent efektivnosti
Obrnuti izraz kapitalnog koeficijenta nazivamo

1 Y
e = ---------- = -------------
k K
Kt Kg
K=---------- +---------
Y Y
Kt -kapitalna opremu
Kg- graevinski deo
Efektivnosti investicija putem
marginalnog kapitalnog koeficijenta
odnos izmeu prirasta kapitala i prirasta
proizvodnje

marginalni koeficijent efektivnosti - obrnut izraz

Y1 Y0 Y
e
!

K1 K 0 I
Kapitalni koeficijent sa vremenskim
razmakom

Kt= It-m
Y
i
Ki
ry
gde je i - stopa investicija, a ry - stopa privrednog rasta.
Opteprivredni kapitalni koeficijent

Y1, Y2, Y3, Yn - drutveni proizvod pojedinih grana,


I1, I2, I3, In predstavljaju investicije u razliite grane
Na kretanje kapitalnog koeficijenta
utiu
privredni sistem, koji ini optu institucionalnu
osnovu privrednog razvoja i
napredak nauke i tehnike.
Na krai rok:
struktura investicija za odreeni vremenski
period,
promena u stepenu korienja proizvodnih
fondova,
vreme gradnje i vreme aktivizacije,
zatvaranje uskih grla proizvodnje i slino.
ULOGA EKONOMSKE POLITIKE u FUNKCIONISANJU
EKONOMIJE
OSNOVNI KONCEPT EKONOMSKE POLITIKE
Ekonomsku politiku moemo da definiemo kao
aktivnost drave kojom ona u skladu sa zadatim
ciljevima utie na ekonomsku aktivnost,
odnosno, na (promenu) ponaanja ekonomskih
uesnika u eljenom pravcu.
ekonomska politika moe biti opta ekonomska
politika i parcijalne ekonomske politike
sistemska i procesna (tekua)
NOSIOCI, CILJEVI I INSTRUMENTI
EKONOMSKE POLITIKE
Nosioci ekonomske politike koji na bilo koji
nain uestvuju u kreiranju, definisanju i
sprovoenju mera i instrumenata ekonomske
politike su brojni i raznovrsni.
Prva grupa nosilaca ekonomske politike
pripada grupi njenih kreatora
Druga grupa nosilaca ekonomske politike je
institucionalizovana kroz predstavnike
organe
Izvrni organi drave pripadaju treoj grupi
dugoronim i kratkoronim ciljevima
ekonomske politike
Praksa mnogih zemalja pokazala je da su neki
ciljevi meusobno komplementami a drugi
konfliktni
Instrumenti su sredstva pomou kojih nosioci
ekonomske politike ostvaruju postavljene
ciljeve
Instrumente ekonomske politike
1) instrumente javnih finansija,
2) instrumente novca i kredita,
3) instrumente deviznog kursa,
4) instrumente direktne kontrole i
5) instrumente promene institucionalnih aranmana.

1. instrumente fiskalne politike,


2. instrumente monetarne politike
3. instrumente kontrole cena i dohodaka,
4. instrumente deviznog kursa i
5. instrumente politike zapoljavanja u javnom sektoru.
NAJZNAAJNIJI SEGMENT EKONOMSKE
POLITIKE
Monetarna politika
Fiskalna politika
Ostali segmenti ekonomske politike
Budetskom politikom
Spoljnotrgovinska politika
Politika cena
Politika robnih rezervi
Planiranje
Politika regionalnog razvoja
Politika socijalne sigurnosti
EFIKASNOST EKONOMSKE POLITIKE
a) realnost ciljeva,
b) usklaenost ciljeva i instrumenata,
c) koordiniranost samih instrumenata,
odnosno usaglaenost mera ekonomske
politike,
d) selekcija najefikasnijih mera ekonomske
politike I
e) pravovremenost u preduzimanju mera i
izboru instrumenata.
EKONOMSKE FUNKCIJE SAVREMENE
DRAVE

Drava ima nezaobilaznu ulogu u pogledu:


a) formulisanja i primene pravila trine privrede;
b)obezbeenja funkcionisanja odgovarajue
institucionalne infrastrukture;
c) korigovanja trita u sluaju neadekvatne
upotrebe resursa;
d) aktivnog uea u investicionoj politici I
e) organizovanja privrednih aktivnosti.
Put ka veoj efikasnosti drave
efikasna regulacija podstie
konkurenciju,
preduzetnitvo I
inovativnost
Funkcije drave
alokativna,
distributivna,
stabilizaciona I
razvojna
Alokativna funkcija drave

a)izradu i obezbeenje pravno-normativne


regulative -pravo privatnog vlasnitva,
definisanja funkcionisanja monetarno-
kreditnog sistema I konkurentski odnos, trite
kao osnovnog mehanizma alokacije drutvenih
resursa;
b)organizovanje alokacije resursa -koji se ne
mogu proizvoditi i troiti u uslovima slobodne
konkurencije.
Distributivna funkcija drave

Kao distributer drava utie na raspodelu


dohotka izmeu grana i grupacija,ekonomskih
regiona, izmeu bogatih i siromanih, izmeu
ljudi razliitih starosti i sl.
briga o ljudima, briga o deci iz socijalno
najugroenijih porodica i, putem vrlo selektivnih
mera, o najsiromanijim lanovima drutva
Stabilizaciona funkcija drave

aktivna stabilizaciona politika drave


Putem korienja raznih instrumenata i
mehanizama (kreditno-poreskih, izvozno-
uvoznih olakica, subvencija i dr.) podsticanja
i podravanja odreenih privrednih grana,
delatnosti