You are on page 1of 31

Bibliyograpiya

HARVEY LABIS ABIAGADOR FT. JAYCEE BADILLA
GRADE 2^2(X)-9 NEWTON ; X=5
PAGBASA AT PANANALIKSIK

Kahulugan ng Bibliyograpiya

Ito ay bahagi ng isang pananaliksik o aklat ang
bibliyograpiya o talasanggunian. Ito ay nagpapakita ng
talaan ng mga aklat, dyornal, pahayagan, magasin, di
nakalimbag na batis katulad ng pelikula, programang
pantelebisyon, dokumentaryo, at maging ang mga
social media networking site na painagsanggunian o
pinagkukunan ng impormasyon.

Kahalagahan ng Bibliyograpiya
Mahalagang magkaroon ng bibliyograpiya o talasanggunian ang
isang pananaliksik o aklat sapagkat ito ay isa sa mga katibayan ng
pagiging makatotohanan ng pananaliksik o aklat na ginawa. Ipinakikita
nito na ang nilalaman ng pananaliksik o aklat ay hindi lamang
pansariling opinyon o gawa-gawa ng mananaliksik kundi mayroon
talagang iba’t ibang basehan na nagpapatunay ng katumpakan o
katiyakan ng mga impormasyong nilalaman nito:

*Pangalan ng may-akda *Pamagat ng aklat o artikulo
*Lugar ng publikasyon *Tagapagtathala
*Taon kung kalian ito nailathala

Maari itong ilagay sa isang kahon. ◦ Isulat sa mga index card na ito ang mga mahalagang impormasyon ng iyong sanggunian. Narito ang mga hakbang: ◦ Maghanda ng index card na pare-pareho ang laki. folder. ◦ Isaayos ang mga index card nang paalpabeto ayon sa may-akda ng iyong sanggunian. Hindi pa ito pinal sapagkat maari ka pang magdagdag o magbawas sa sanggunian. Ang ganitong paghahanda ay makatutulong para sa paggawa ng pinal na bibliyograpiya. . Karaniwang 3 x 5 pulgada ang ginagamit ng iba. Paghahanda ng Pansamantalang bibliyograpiya Ang paggawa nito ay makakatipid sa oras at panahon sa paggawa ng pananaliksik. o sobre.

Iba’t ibang paraan sa pagsulat ng bibliyograpiya: ◦ APA o American Psychological Association ◦MLA o Modern Language Association ◦Chicago Manual of Style .

. ito ang dalawang pagpapahalagang kailangang bigyang-halaga at isaloob ng isang mahusay na mananaliksik.Pagkuha at Pagsasaayos sa mga Tala Pinagkukunan ng tali o datos: ◦Aklat ◦Peryodikal ◦Internet ◦Social Media Nararapat na maging maparaan ang isang mananaliksik.

Pwede rin naman ang teknolohiya pero hindi mapagkakaila na mas maganda pag hindi nakadepende dito. Tiyaking may pamagat at pahina ng aklat na pinagkuhanan ng tala. Ibang konsedirasyon sa Pagkuha at Paggawa ng mga Tala Isa sa mga paraan ng pagsasaayos ng mga tala ay ang paggamit ng notecard o index card. Pwede ito maging | 3 x 5 | 5 x 8 | 4 x 6 | . 1. Gumamit ng isang card para sa kaisipan o ideya. Dapat magkaisa lang ang sukat ng notecard o index card. 3. 2. Isulat naman ang mga datos o impormasyon sa magkaibang notecard.

dyornal.). Ibang konsedirasyon sa Pagkuha at Paggawa ng mga Tala 4. Ilagay ang mga datos ng sanggunian sa notecard. ect. Sa kanang itaas ay ang awtor at pamagat ng sanggunian (aklat. *insert picture here* . website. sa gitna ang pamagat ng tala at sa itaas na kaliwang bahagi ang pahina na pinagkunan ng tala.

*insert picture* 6. . Ibang konsedirasyon sa Pagkuha at Paggawa ng mga Tala 5. Tiyakin ang uri ng talang gagamitin. Ang uri ng tala ay magiging batayan ng isang maayos at sistematikong pagsasaayos ng tala. Maari ding gumamit ng code upang tukuying ang sanggunian.

◦ Paalala: Kinakailangang lagyan ng panipin (“ “) ang bawat nakuhang tala. Kung bahagi lamang ng sipi ang gagamitin. . Ginagamit ito kung hindi binuo ang pangungusap o talata. tinatawag din toing synopsis. Iba’t ibang uri o anyo ng tala • Direktang sipi – ginagamit kung bahagi lamang ng akda ang nais siipin (hindi kasi maganda na sobrang mahaba ang direktang sisipin). • Buod o Tala – ginagamit kung ang nais lamang gamitin ay ang pinakamahalagang ideya ng isang tala. gumamit ng ellipsis (…).

Presi ang tawag kung ang gagamitin ay ang buod ng isang tala. • Sipi ng Sipi – Maaring gamitin ang sinipi mula sa isang mahabang sipi. Ginagamitan din ng panipi (“ “) • Hawig o Paraphrase – Isa itong hustong paglalahad ng mga ideya gamit ang higit na payak na salita ng mananaliksik. Iba’t ibang uri o anyo ng tala • Presi – precis (salitang Prances na ang ibig sabihin ay pruned or cut down). .

May mga salitang iba ang kahulugan depende sa konteksto. Iba’t ibang uri o anyo ng tala • Salin/Sariling Salin – Kung ang wika ay banyaga. ◦Iwasan ang pagsasalin nang literal ◦Ang mga salitang teknikal at siyentipiko ay maari nang hindi isalin. Ilang bagay na dapat isaalang-alang sa pagsalin: ◦Alamin ang konteksto ng isasalin. ginagamitan ito ng salin (translate). . ◦Ang mga idyoma ay hindi maaring isalin nang direkta sapagkat maiba ang kahulugan nito.

Aayusin na lamang sa paraang paalpabeto ang pangalan ng mga may-akda ng sangguniang ginamit. ngayon ay isusulat mo na nag pinal na biblyograpiya. . Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Pagkatapos mong mangalap ng mga impormasyon para sa iyong pananaliksik at isulat ang pansamantalang bibliyograpiya sa mga notecard o index card. Matatagpuan ang bibliyograpiya sa hulihang bahagi ng sulating pananaliksik. Sa puntong itom natanggal mo na ang mga sangguniang hindi mo na gagamitin at naidagdag mo na rin ang ilan pang gagamitin mo.

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya AKLAT: Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliyograpiya kung ang sangguian ay aklat: • Tala tungkol sa may-akda • Tala tungkol sa pamagat • Tala tungkol sa publikasyon • Tala tungkol sa taon ng publikasyon .

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Narito ang paraan ng pagsulat ng bibliyograpiya: *insert picture here* .

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Kung isa lamang ang may akda: *insert picture here* .

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Kung dalawa naman ang may-akda: *insert picture here* .

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Kung higit pa sa dalawa ang may-akda: *insert picture here* .

Ang pamagat ang ginagamit sa alpabetisasyon. Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Kung hindi nabanggit ang may-akda o anonymous ang nakalagay sa title page. ang pamagat na lamang ng aklat ang isinusulat sa bibliyograpiya. *insert picture here* .

Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliyograpiya kung ang sanggunian ay peryodikal: • Tala tungkol sa may-akda • Tala tungkol sa pamagat ng artikulo • Tala tungkol sa publikasyon na kinabibilangan ng: .Mga pahina ng buong arikulo . PERYODIKAL Tumutukoy ito sa anumang publikasyon na lumalabas nang regular.Petsa .Bilang ng bolyum .Bilang ng isyu .Pangalan ng peryodiko .

Pagsulat ng Pinal na Bibliyograpiya Narito ang mga paraan ng pagsulat ng biblyograpiya para sa peryodikal: *insert picture here* .

JOURNAL – ito ang peryodikal na lumalabas sa akademikong komunidad *insert picture here* .

MAGASIN – ito ang peryodikal para sa publiko *insert picture here* Ilagay na lamang ang buong petsa ng publikasyon sa halip na tomo at bilang .

REFERENCE Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliyograpiya kung ang sanggunian ay reference: * Pamagat ng artikulo o reference * Bilang ng edisyon o taon ng publikasyon .

DI NAKALATHALANG SANGGUNIAN Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliyograpiya kung ang sanggunian ay di-nakalathala: • May-akda • Pamagat • Anyo ng manuskrito • Tala tungkol sa pinagmulan at lokasyon ng sanggunian • Petsa ng pagkasulat .

 Manuskrito *insert picture here* .

DI LIMBAG NA BATIS Makikita sa kabilang pahina ang mga impormasyong isinasama sa bibliyograpiya kung ang sanggunian ay di nakalimbag na batis. .

director. o prodyuser • Pamagat • Pangunahing artista • Kompanyang nag-prodyus • Taon ng pagpapalabas *insert picture here* . Pelikula • Manunulat.

manunulat. o artista • Broadcasting Corporation • Petsa *insert picture here* . serye o programa • Prodyuser. director. Programa sa Telebisyon at Radyo • Pamagat ng segment.

 WEB SITE • May-akda • Petsa ng publikasyon • Pamagat ng artikulo • Pinanggalingang URL *insert picture here* .

 BLOG • May-akda (kung hindi nakalagay ang pangalan ng may-akda maaring screen name lamang ang ibigay) • Petsa ng publikasyon (naka-parentesis) • Pamagat ng artikulo (Pansining hindi naka-italicize) • Pinanggalingang URL .