You are on page 1of 18

PANGALAWANG

WIKA
Shelanie Almira Oliquino
11-Pearson
Ayon sa dalubwika, ito ay tumutukoy
sa alinmang wikang natutuhan ng isang
tao matapos niyang maunawaang lubos
at magamit ang kanyang sariling wika o
ang kanyang unang wika.
Tatlong Pangunahing
Perspektiba o Pananaw sa
pagtuturo ng Pangalawang
Wika:
1. Lingguwistika- ayon kay Consuelo J. Paz, ang lingguwistika ay
ang sayantipik na pag-aaral ng mga wika ng tao.

Nakatuon ito sa pagtuturo ng:


2. Sosyolingguwistiko- naninindigan ito na mahalagang
maunawaan ang ugnayan ng pag-aaral at paggamit ng pangalawang
wika at ng kontekstong panlipunang kinabibilangan nito.

A. Pokus sa B. Pokus sa C. Pokus sa mga D. Pokus sa E. Pokus sa nilalaman F. Pokus sa kondisyon ng pagkatuto ng
gamit konsepto alituntunin sa tungkulin wika
paggamit
Nakatuon ito sa Kasabay ng Tumutukoy ito sa Pinaninindigan nito Ito ang pagtuturo ng Ayon dito, ang pinakamahalagang
mga bagay na pagkatuto ng kaangkupan ng na ang tungkulin ng wika sa konteksto ng bahagi ng pagkatuto ng wika ay ang
pinaggagamitan wika ay ang pag- paggamit ng wika wika ay hindi lamang isang partikular na pagkakaroon ng kapaligiran na may
natin ng wika unawa sa sa isang particular iisa, gayundin ang larangan. Ang nilalaman pinakamalapit na katangian sa katangian
gaya ng panloob na na sitwasyon kahulugan at ay tumutukoy sa ng wika, kung saan natutuhan ang wika
pagpapaliwanag, sistema ng upang maiwasan alituntunin nito. anumang impormasyon, bilang unang wika. Kabilang sa mga
pakikipagkamust paniniwala ng ang mga hindi Kinikilala ditto ang datos, konsepto, o katangiang ito ang hindi na malayang
ahan at mga taong kanais-nais na kompleksidad ng alituntunin sa paggamit proseso ng pagkatuto ng wika,
pagpapahayag ng gumagamit nito pangyayari at wika at tinuturo sa sa akademikong positibong pag-uugali at motibasyon, at
damdamin at bilang unang maling mga mag-aaral kung konteksto. mainam na estratehiya ng pagkatuto
opinyon. wika. interpretasyon. paano harapin ang
kompleksidad ng na
ito.
3. Pulitikal/Ideolohikal- ito ay nakatuon sa wika bilang tagapagdala
ng ideolohiya, pananaw-mundo (worldview), kulturang banyaga, at
relihiyon.
Namamalayan man o hindi, ang pagtuturo ng wika ay may
kaakibat na pagtataguyod ng mga partikular na pananaw na
naipapasa sa mga mag-aaral.
MAHAHALAGANG KAALAMAN
Ayon sa dalubwika ang pangalawang wika ay wikang natutuhan ng isang
tao matapos niyang matutuhan ang kaniyang unang wika.
Ang tatlong pangunahing perspektiba sa pag-aaral ng pangalawang wika ay
ang lingguwistika, sosyolingguwistika, at pulitikal/ideolohikal.
Mahalagang malaman ng isang mag-aaral ng wika na hindi sapat na
malaman lamang niya at masunod ang alituntunin sa istruktura at
gramatika.
Nararapat na mabatid ng mag-aaral ng wika na bahagi siya ng mas
malawak na lipunan at magkakaroon siya ng kamalayan sa ibat ibang
kahulugan ng pananalita at pakikipag-ugnayan sa ibang tao.
Kinakailangang ang sinumang mag-aaral ng wika ay magtanong at magsuri
ng mahahalagang usapin sa wika at sa lipunan sa pangkalahatan.
MGA SANGGUNIAN
https://learn.quipper.com/course/56397fa70ecad4000b000b51/topic
/571338104d7f5600110008f1/quiz/attempt/1/question/1/lesson/1/c
hapter/6

https://prezi.com/30isfw4sz37a/pangalawang-wika/

http://health.wikipilipinas.org/index.php/Ikalawang_wika,_maaaring
_makatulong_sa_pagpapanatiling_sariwa_ng_isip
1. Ito ang wikang natutuhan ng isang tao
matapos matuto ng kaniyang unang wika.
A. Wikang Banyaga
B. Pangalawang Wika
C. Mother Tongue
D. Wikang Global
2. Anong perspektiba sa pagtuturo ng ikalawang
wika ang nakatuon sa pagtuturo ng mga
alituntunin sa gramatika (tradisyunal), pattern ng
pangungusap (istruktural), at mga
istrukturang mental (kognitibo)?

A. Lingguwistikong Persperktiba
B. Pulitikal/Ideolohikal na Perspektiba
C. Sosyolingguwistikong Perspektiba
3. Ano ang tawag sa paniniwala na ang pagkatuto
ng wika ng mga di taal na nagsasalita (non-native
speakers) ay hindi kapantay ng pagkatuto ng mga
taal na nagsasalita?

A. Elitismo
B. Inperyoridad
C. Pulitikang Uri
4. Ito ang sayantipik na pag-aaral ng
mga wika ng tao.
A. Sosyolingguwistiko
B. Pulitikal
C. Ideolohikal
D. Lingguwistika
5. Anong perspektiba ang nakatuon sa wika
bilang tagapagdala ng mga kaisipan,
pananaw-mundo (worldview), kulturang
banyaga, at relihiyon?
A. Sosyolingguwistiko
B. Pulitikal at Ideolohikal
C. Pulitikal/Ideolohikal
D. Lingguwistika
6. Ayon sa _________ ang pangalawang
wika ay wikang natutuhan ng isang tao
matapos niyang matutuhan ang
kaniyang unang wika.
7. Ang __________ sa wika ay tumutukoy
sa pagpabor sa mga ideya at gawi ng isang
particular na wika habang minamaliit o
isinasantabi ang iba.
8-10. Ibigay ang tatlong pangunahing
perspektiba o pananaw sa pagtuturo
ng Pangalawang Wika.
ANSWERS
1. B 6. dalubwika
2. A 7. elitista
3. B 8. Lingguwistika
4. D 9. Sosyolingguwistiko
5. C 10. Pulitikal/Ideolohikal