You are on page 1of 38

PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN

PENDIDIKAN PAHANG(5P)

PANDUAN PENGURUSAN
PROJEK 5P
PAHANG TOP 3
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

A. PENGENALAN
5P ialah strategi kecemerlangan akademik JPN Pahang dalam
membina keupayaan kepimpinan terbilang dan budaya sekolah
berprestasi tinggi menerusi projek berformat dan berfokus dibimbing
dan dipantau oleh pasukan kecemerlangan untuk mencapai aspirasi
dan visi Pahang Top 3.
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

B.TAKRIFAN
PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN
PENDIDIKAN PAHANG(5P)
C. HASRAT
Pengupayaan
Kepimpinan Matlamat
utama
pengetahuan,kemahiran,
sikap,pemikiran,tindakan

5P ,lain lain aspek

Peningkatan
Mata Pelajaran Matlamat
kedua
GPS,GPMP,% MSMP,%
Lulus,Bil.A
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

D.HURAIAN
Pelaksanaan projek dinyatakan dan dihuraikan dengan lebih
objektif melalui penggunaan templat projek untuk menentukan
hasrat dan halatuju serta proses kerja yang hendak dicapai. Projek
dilaksanakan dalam bentuk berpasukan.Satu pasukan mengandungi
3-5 orang guru mata pelajaran.Nama nama ahli pasukan dinyatakan
di dalam templat projek.Setiap pasukan akan dibimbing oleh
seorang Team Coach/Penyelia.
Perancangan Projek : Templat Laporan kepada Panel Prestasi/Pembimbing
Kumpulan
Perancangan projek
Ketua Pasukan: Nama Pasukan
Pernyataan Isu/Masalah:

Ahli Pasukan : 1. Nama


2. Nama
3. Nama

Perancangan Projek
Komponen Huraian

1. Pernyataan
masalah(Huraian)

2. Prestasi yang disasarkan

3. Rasional

4. Pendekatan yang
diambil(Projek yang
hendak dilaksanakan)

5.Masalah/Risiko/
Cabaran

6. Pihak-Pihak
berkepentingan
Perancangan Projek : Templat Laporan kepada Panel Prestasi/Pembimbing
Kumpulan
Perancangan Projek

Komponen Huraian

7. Sokongan/Sumber

8.Garis Masa
Projek/Jadual utama

9.Pembelajaran yang
diperolehi oleh Kumpulan
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

1.Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah ialah masalah semasa yang sedang dihadapi oleh setiap panitia.Ia nya
mesti merujuk kepada Mata Pelajaran.Pernyataan masalah mestilah bersifat objektif dan boleh
diukur.Pasukan boleh membuat pernyataan masalah dengan mengambil kira pencapaian setiap
panitia sama ada diukur melalui GPS , MSMP atau bilangan murid.

Contoh:

Peratus kelulusan BM Penulisan dalam TOV ialah 56.7% dengan GPS 3.62.
Tahap pencapaian GPMP mata pelajaran Sejarah SPM masih rendah iaitu 7.68.
Masih terdapat seramai 123 orang murid tidak menguasai Bahasa Inggeris UPSR Kertas 1.
258 dari 338(77.13%) calon SPM 2017 gagal Matematik dalam peperiksaan akhir tahun 2016.
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

2.Prestasi yang disasarkan


Prestasi yang disasarkan ialah target yang hendak diusahakan dan dicapai selepas
mengkaji dan menganalisis pernyataan masalah. Prestasi yang disasarkan mestilah
bersifat objektif dan boleh diukur.Pasukan boleh menentukan prestasi yang disasarkan
dengan mengambil kira pencapaian mata pelajaran sama ada diukur melalui GPS ,
MSMP atau Bilangan murid.
Contoh:
Peningkatan peratus kelulusan mata pelajaran BM Penulisan kepada 79.5% dengan
GPS 3.00.
Peningkatan GPMP mata pelajaran Sejarah SPM kepada 5.13.
Meningkatkan pencapaian GPP 123 orang murid tidak menguasai Bahasa Inggeris
UPSR dengan peratus kelulusan dari 53.24% kepada 75.00%
Peningkatan peratus lulus Matematik SPM kepada 60.02% dan GPMP kepada 7.62
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

3.Rasional

Rasional adalah pernyataan kenapa target/kelompok tersebut dipilih


dan dijadikan asas projek.Rasional perlulah bersifat logik dan strategik.

Contoh:

Mata pelajaran kritikal dan pengagal utama dalam peningkatan GPS.


Jumlah murid gagal yang tinggi.
Pencapaian GPMP di bawah pencapaian GPS sekolah dan daerah.
Memenuhi hasrat peningkatan kualiti dalam TIMSS dan PISA.
Mencapai hasrat kemahiran dwi-bahasa dalam Aspirasi murid.
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

4.Pendekatan yang diambil(Projek yang hendak dilaksanakan)

Pendekatan yang diambil adalah kaedah atau cara atau jalan untuk mengatasi
masalah yang dinyatakan.Pendekatan boleh difokuskan kepada guru,murid atau
bahan.

Contoh:

Mengadakan 3 siri kursus pedagogi Sains untuk guru guru Sains


Membina modul PdP Matematik berkesan untuk murid
Klinik Kemahiran Sejarah dalam 3 fasa
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

5.Masalah / Risiko/ Cabaran

Masalah /Risiko/Cabaran adalah masalah atau kekangan semasa yang dihadapi


dalam melaksanakan projek tersebut. Contoh penulisan masalah sedia ada adalah
seperti berikut:

Contoh:

Kesediaan dan kefahaman guru.


Bilangan murid gagal menguasai kemahiran masih tinggi
Guru bukan opsyen kurang kemahiran dalam PdP
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

6.Pihak pihak berkepentingan

Pihak pihak berkepentingan adalah pihak pihak yang terlibat secara langsung/tidak langsung
dengan projek ini.

Contoh:

Guru
Murid
Ibubapa/Komuniti/rakan sinergi
PPD/JPN
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

7.Sokongan/Sumber

Sokongan atau sumber merupakan perkara perkara atau pihak pihak yang boleh
membantu dalam menjayakan pelaksanaan projek.

Contoh:

Sumber kewangan luar


Tenaga pakar
Rakan rakan sinergi
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

8.Garis masa projek/jadual utama

Garis masa projek atau jadual utama merujuk kepada tempoh masa pelaksanaan
projek yang hendak diusahakan.Tempoh masa bolah bersifat jangka pendek atau
jangka panjang.

Contoh:

1 hingga 3 bulan(mengikut Fasa)


Februari Ogos
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

9.Pembelajaran yang diperolehi oleh Kumpulan

Pembelajaran yang diperolehi oleh Kumpulan merujuk kepada


pengetahuan,kemahiran,pengalaman atau sikap yang diperolehi oleh setiap ahli kumpulan
yang melaksanakan projek.Apakah ciri ciri pembangunan diri yang diperolehi setelah
melalui pengalaman melaksanakan projek tersebut.

Contoh:

Dapat melihat isu dan permasalahan secara lebih strategik.


Boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara lebih terancang.
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

KAEDAH PEMBENTANGAN
PROSES KERJA
PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN
DATA DAN MAKLUMAT
Ujian ujian
Markah markah latihan projek
Markah markah PPT,Percubaan
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

KAEDAH PEMBENTANGAN
Gambaran keseluruhan

ETR
TOV

Pembentangan 2
Proses kerja Pembentangan3
Pembentangan 1 Tahap Proses kerja
Proses kerja pelaksanaan Perkembangan
projek projek
Isu/Masalah
TOV Pengukuran Pengukuran projek ETR
Pendekatan projek
Data dan Peningkatan murid
Peningkatan
maklumat murid Data dan maklumat
Data dan Penilaian projek
maklumat
Pembentangan 1

ETR
TOV

Pembentangan 1
Templat projek
Proses kerja
TOV Isu/Masalah ETR
Pendekatan
Data dan
maklumat
Pembentangan 2

ETR
TOV

Pembentangan 2
Proses kerja
Tahap pelaksanaan
TOV projek ETR
Pengukuran projek
Peningkatan murid
Data dan maklumat
Pembantangan 3

ETR
TOV

Pembentangan 3
Proses kerja
Perkembangan
projek Pengukuran
TOV projek ETR
Peningkatan murid
Data dan maklumat
Penilaian projek
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK 5P

DATA DAN MAKLUMAT


Pencapaian murid mengikut Mata Pelajaran(Peningkatan skor/markah
sepanjang projek)

Contoh:Pembentangan 1Mei - Jun


Mac - Apr Jul - Ogos
Perkara TOV Skor 1 Ujian Skor 2 Skor PPT Skor 4 Ujian Perc.
(Projek) Bulanan (Projek) 3 (Projek) (Projek) Bulanan
Bah.Ingg. M G M G M G M G
Ahmad 7 11
Siti 12 14
Rashid 11 14

Matematik
Lee Lan 8 13
Haris 11 25
Sarjit 5 12
Wendy 8 10

Sains
Harun 12 18
Syed 16 28
Normah 9 16
Pencapaian murid mengikut Mata Pelajaran(Peningkatan skor/markah
sepanjang projek)

Contoh:Pembentangan 2Mei - Jun


Mac - Apr Jul - Ogos
Perkara TOV Skor 1 Ujian Skor 2 Skor PPT Skor 4 Ujian Perc.
(Projek) Bulanan (Projek) 3 (Projek) (Projek) Bulanan
Bah.Ingg. M G M G M G M G
Ahmad 7 11 14 21
Siti 12 14 21 30
Rashid 11 14 18 25

Matematik
Lee Lan 8 13 19 26
Haris 11 25 35 40
Sarjit 5 12 12 12
Wendy 8 10 10 11

Sains
Harun 12 18 24 32
Syed 16 28 32 41
Normah 9 16 16 28
Pencapaian murid mengikut Mata Pelajaran(Peningkatan skor/markah
sepanjang projek)

Contoh:Pembentangan 3Mei - Jun


Mac - Apr Jul - Ogos
Perkara TOV Skor 1 Ujian Skor 2 Skor 3 PPT Skor 4 Ujian Perc.
(Projek) Bulanan (Projek) (Projek) (Projek) Bulanan
Bah.Ingg. M G M G M G M G
Ahmad 7 11 14 21 34
Siti 12 14 21 30 44
Rashid 11 14 18 25 32

Matematik
Lee Lan 8 13 19 26 26
Haris 11 25 35 40 45
Sarjit 5 12 12 12 15
Wendy 8 10 10 11 16

Sains
Harun 12 18 24 32 32
Syed 16 28 32 41 48
Normah 9 16 16 28 28
Pencapaian mengikut Peratus peningkatan Mata Pelajaran
(Keseluruhan)
Contoh 1

ETR
75.00 61.00 85.00 73.66

PERC.
60.21 58.25 73.27 63.91

PPT
55.43 58.25 68.22 60.63

45.66 55.34 65.00 55.33


TOV

Fizik Bah.Ingg.
Sains Matematik
Pencapaian mengikut Peratus peningkatan Mata Pelajaran (Sumbangan calon
projek kepada peratus keseluruhan)
Contoh 2

ETR
75.00 61.00
46.21 47.95

PERC.
60.21 14.00 58.25 10.03

44.18 44.85

55.43 58.25 13.40


PPT 11.25

35.66 44.11

45.66 55.34
TOV 10.00 11.23
Calon biasa Calon biasa

Sains Calon Bah.Ingg Calon projek


projek
Pencapaian mengikut GPMP projek(Keseluruhan)
Contoh 1

ETR
6.50 7.20 6.20 6.55

PERC.
7.00 8.02 6.80 7.31

PPT
7.66 8.02 7.43 7.98

8.35 8.78 7.56 8.45


TOV

Mate Kimia Bah.Ingg. Sejarah


PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN PENDIDIKAN PAHANG(5P)

The Heart of Educating the


Education is Mind without
the educating the
Education Heart is not
of the Heart education
PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN PENDIDIKAN PAHANG(5P)

If plan A
fails you have
25 more
alphabet
How to carry
heavy load when
there is no lorry

BE
RESOURCEFUL
YOUVE GOT TWO CHOICES
YOU CAN EITHER SIT AND
CRY OR
SPREAD YOUR WING AND FLY
Kemahiran
Keperluan Pedagogi
Guru
Merancang

Pengetahuan Mengawal
Kandungan &
Pedagogi
Kemahiran
Kandungan
Mendorong PdPc
Membimbing Pembelajaran
Menilai Abad Ke 21

PLC CPD
Pentaksiran
Bilik Darjah
Murid
Memenuhi Std.4 SKPMg2 Pembelajar
Aktif
Berdaya
Tahan
Berprinsip Pemikir
Mahir
Komunikasi

Profil Murid
Kemahiran
Prihatin
Kandungan (Hasil
Pembelajaran)
Bersifat
Ingin Tahu

Bermaklumat Kerja
Inovatif
Berpasukan
PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN PENDIDIKAN
PAHANG(5P)
Bentong
boleh
Bentong GPD

hebat
GPS

LMS %A GPMP
PROJEK PENGUPAYAAN PEMIMPIN
PENDIDIKAN PAHANG(5P)

SUFIAN MAKAN SIREH


SEKIAN TERIMA KASIH