You are on page 1of 20

PHNG PHAP NGHIN CU KHOA

HOC

CAC BC THC HIN


CAC YU CU
PHNG PHAP NGHIN CU

Nghin cu khoa hoc:

La ap dung phng phap khoa hoc khao sat mi lin h


gia cac hin tng t nhin hay giai quyt nhng vn
y hay ky thut.
PHNG PHAP NGHIN CU

4 BC THC HIN NGHIN CU

1. Observation 2. Hypothesis

False
True
4. Predictions 3. Testing
Cac bc tin hanh
<1> t n / cu h i nghin cu

<2> T m hi u n / tham h o tai i u

<3> H nh thanh cac in / i th t nghin cu

<4> Thit th hi m / ch n b cac i u i n th c hi m

<5> Th c hi m i m chng cac in / cac i th t / Thu h n t

<6> Phn t ch, anh ia, Bi n i i t nghin cu

<7> Cng b t
Cac bc tin hanh

<1> t n / cu h i nghin cu

Ban hng thu trong linh vc nao cua nganh dc?

Ban bit gi v linh vc y?

Cac vn / yu cu cn giai quyt?

Quy m thc hin

n nganh / a nganh, kha nng kt hp


Cac bc tin hanh

<1> t n / cu h i nghin cu (tt)

Kha nng nghin cu cua nhom?

iu kin trang thit bi, c s vt cht

Nng lc cua nhom NC

Thi gian

Kinh phi

Chon tai ( t n NC)


Cac bc tin hanh

<2> T m hi u n / Tham h o tai i u


Tim hiu moi khia canh lin quan ti tai
Cac nhom ang NC Phi hp / canh tranh kq
Kha nng thanh cng / tht bai
Tham khao tai liu
Nhng vn gi a c giai quyt
Nhng vn con tn tai (tinh mi)
Cac pp a c ap dung
Cac cach tip cn vn rut ra c
(Tng quan tai i u)
Cac bc tin hanh

<3> H nh thanh in nghin cu


Da trn cac thng tin thu thp c va kin thc,
kinh nghim cua nhom NC H nh thanh in
nghin cu
Cang chi tit cang tt
inh lng c
Tra li c cu hoi nghin cu (trong t vn )
Cac bc tin hanh

<4> Thit th hi m
Thit k cac thi nghim co th thu c cac d
liu tra li cho cu hoi NC
Lam th nao giai quyt c vn
Thc hin = phng phap nao thich hp nht
Cang chi tit / y u cang tt
Khng thiu, khng tha
Lng trc cac kho khn
Cac giai phap thay th
(PP NC)
Cac bc tin hanh

<5> Th c hi m / Thu th p i u
Tin hanh cac thi nghim co th thu c cac d
liu
Thu nhn kt qua
u / Khach quan
X ly kt qua
Lu tr kt qua
Giup x ly, bao cao kt qua
Minh chng
(Kt th c hi m)
Cac bc tin hanh

<6> Bi n i i, phn t ch t
Cac kt qua noi ln iu gi?
Co tra li c cac cu hoi t ra hay khng?
Co chng minh c gia thuyt t ra khng?
(Ban n Kt n)
Cac bc tin hanh

<7> Bao cao t


Vit bao cao
Vit khoa lun
Vit bai bao
Cac bc tin hanh
<1> t n / cu h i nghin cu

<2> T m hi u n / tham h o tai i u

<3> H nh thanh cac in / i th t nghin cu

<4> Thit th hi m / ch n b cac i u i n th c hi m

<5> Th c hi m i m chng cac in / cac i th t / Thu h n t

<6> Phn t ch, anh ia, Bi n i i t nghin cu

<7> Cng b t
CAC PHM CHT CN CO
CUA NHA NGHIN CU
Cac phm cht cn co

1. S to mo / nghi ng khoa hoc


Khng chp nhn cac inh cho n khi chp nhn no.
2. Nng lc tri tu / kin thc
3. Kha nng phn tich / tng hp
4. S cn trong, ti mi
5. Oc quan sat
6. Trung thc khoa hoc
7. S am m khoa hoc
8. S may mn khoa hoc
9. Khng thanh kin, khng bao thu
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer


adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce
sed sem sed magna suscipit egestas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce
sed sem sed magna suscipit egestas.
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing


elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna
suscipit egestas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna
suscipit egestas.