You are on page 1of 4

E-mail marketing

Addresses
Ovde postoje dva osnovna pravila kojih se treba pridravati:
Uneti adresu u imenik
Postojanje imenika je veoma vano. Pored imena i prezimena, imena
kompanije, brojeva telefona - u imenik uneti i neke posebne beleke o
osobi, koje su bitne za posao koji se obavlja ili bi ponekad mogle zatrebati.
Potrebno je povremeno aurirati imenik i praviti njegove kopije na
rezervnim diskovima, CD, DVD, razne vrste memorija.
Unoenje adrese je uvek poslednji korak
Zato? Zato to na taj nain izbegavamo slanje poruke grekom bilo usled
nedostatka koncetracije ili pogrenog klika. I naravno, uvek ostaje vremena
da se razmisli da li se zaista eli da bude poslata.
Ukoliko treba poruku poslati veem broju ljudi odjednom, mogu se koristiti
opcije CC i BCC.
CC i BCC
CC: vide se adrese svih primalaca pa se ne preporuuje za
korienje. Korienjem ove opcije primalac stie utisak o
postojanju cirkularnog pisma i osea se kao jedan u stadu.
Pored toga, daje se odlian materijal lovcima adresa i odaje se
drugima s kim se sve komunicira i na koji nain to je
naroito bitno za slubu PR.

BCC: adrese ostalih primaoca se ne vide - to je ve prihvatljiva


verzija. Ponekad poruke iste sadrine, bilo da se radi o
saoptenjima za tampu, estitkama (npr. novogodinjim) i sl.
dobro je tako slati jer se time tedi vreme a efekat je potpuno
isti.
Poruke se piu u neformalnom stilu i obino
(ali ne i nuno) su kratke.
Font koji je izabran, kao i veliina i boja slova,
trebalo bi da budu jedinstveni za itavu firmu,
kao i potpis koji se koristi. Upravo ove "sitnice"
govore o identitetu i imidu i na kraju
profesionalnosti firme i zaposlenih.
ta obavezno treba uraditi pre nego to se
poalje poruka: Ponovo je proitati.
Kako poboljati efekat e-mail
poruke?
Korisnici ne alju nikakav odgovor ili ne pokazuju nikakve reakcije
na e-mail poruke najee zbog:
1. Poruka nije stigla do korisnika.
2. Korisnik je sluajno izbrisao poruku.
3. eleo je da uporedi ponudu sa drugim ponudama, a akciju je
planirao za neki kasniji period.
4. Nije ga zainteresovala poruka.
5. Jednostavno je zaboravio na poruku ili je bio prezauzet da bi je
pogledao