You are on page 1of 9

RONDO

Rondo
, 18
.

rondo
.

rondo.
-

Rondo,
.
,
.

.
rondo

ABA

:
: 1
A:
: 2
:
Rondo


:
: 1
A:
: 2
:
: 1
:
Rondo


Rondo,
rondo, 1
, .

Beethoven pathetique piano sonata


3
Rondo
https://www.youtube.com/watch?v=Ifj8dwuA
zAQ