You are on page 1of 6

Ang Maka-Pilipinong

Pananaliksik
Mga Gabay sa Pamimili ng Paksa at Pagbuo
ng Suliranin sa Pananaliksik
1. May sapat bang sanggunian na pagbabatayan ang
napiling paksa?
2. Paanong lilimitahan o paliliitin ang isang paksa na
malawak ang saklaw?
3. Makapag-aambag ba ako ng sariling tuklas at bagong
kaalaman sa pipiliing paksa?
4. Gagamit ba ng sistematiko at siyentipikong paraan
upang masagot ang tanong?
Etikal na Pananaliksik at mga
Responsibilidad ng Mananaliksik
Etika Ayon sa diksiyonaryong Merriam-Webster (2014), ito
ay nagmula sa Middle English na ethic, mula sa katagang
Griyegong thik, na galing naman sa katagang thiko.