You are on page 1of 21

CAD

Computer Aided Design

Projektovanje
podranom raunarom
PROJEKTOVANJE
Projektovanje je proces stvaranja novog
proizvoda, iznalaenja nauno opravdanog
inenjerskog reenja, tehniki ostvarivog i
ekonomski isplativog.
Proces projektovanja se ostvaruje u vie
faza.
FAZE PROJEKTOVANJA
KONSTRUISANJE: Konstruisanjem se precizno
definiu i uzajamno rasporeuju elementi,
podsklopovi i sklopovi razmatranog
(projektovanog) proizvoda. U procesu
konstruisanja odreuje se konstrukcioni oblik
proizvoda, nain montae, uzajamno dejstvo
elemenata i sistema, karakteristine dimenzije i
odstupanja, materijal izrade, naini ojaanja i
zatite funkcionalnih povrina, povrinska
hrapavost i drugi tehniki zahtevi.
FAZE PROJEKTOVANJA
OBLIKOVANJE: Oblikovanje je poetna
faza konstruisanja i predstavlja proces
formulisanja oblika proizvoda koji e pored
dobre funkcionalnosti i pristupane cijene
pobuditi interesovanje na tritu.
Oblikovanje se ostvaruje po predvienom
redosledu, u skladu sa vaeim standardima
i propisima, uz potovanje dosadanjih
iskustava.
MODELIRANJE OBLIKA
Modeliranje oblika proces virtuelnog
predstavljanja objekta (modela) u cilju njegovog
razvoja, transformacije, manipulacije, uvanja, ali i
dalje primene.
Model virtuelni objekat definisan skupom
taaka, a koji se moe posmatrati iz razliitih
pravaca, presijecati, uobliavati i tome sl. On
sadri odreeni skup informacija koje se mogu
koristiti i na osnovu kojih se mogu razvijati nove
informacije.
Model treba da omogui razvoj oblika, a potom i
njegovo dalje korienje gde god je to neophodno.
SOLID MODELING
GEOMETRIJSKO MODELIRANJE
TIJELA
TEHNIKA OPERISANJA SA OBJEKTIMA,
LIKOVIMA I TIJELIMA SE OBRAUJE KROZ
DISCIPLINU POD IMENOM GEOMETRIJSKO
MODELIRANJE TIJELA Solid Modeling
SOLID MODELING
Modeliranjeobjekata u raunarskoj grafici
predstavlja formiranje objekata (modela)
raunarom. Kako je formiran model logika
cjelina, operisanjem sa njim nastaje
potrebna konstruktivna dokumentacija koja
omoguava grafike prikaze, analize i
tehnoloku pripremu proizvodnje.
SOLID MODELING
Proces izrade geometrijskog modela naziva se
geometrijsko modeliranje
Geometrijski model je osnovni predmet rada u
CAD-u
Geometrijski model ima svoju:
fiziku formu,
apstraktnu formu u obliku crtea
informacionu formu ( hijerarhija elemenata)
unutranju formu (u bazi podataka)
Geometrijski modeli
Kompjuterska grafika koristi tri vrste
geometrijskih modela:
iani model
Povrinski model i
Zapreminski (solid) model
Jedan od najjednostavnijih
metoda kreiranja 3D
objekata je njihovo
konstruisanje iz skupa
linija koje predstavljaju
ravne ivice koje
identifikuju njegove glavne
geometrijske osobine.
Takav metod je poznat kao
iani model jer izgleda
kao da je objekat
konstruisan od ice.
IANI MODEL
iani model prikazuje objekat kao skup
tjemenih taaka i skup taaka graninih
ivica. On definie elementarna svojstva
objekta: konturu (formu) objekta,
orijentaciju u odnosu na okruenje i funkciju
u sklopu scene
Povrinski model
Povrinskimodel je opisan tjemenim
takama, graninim ivicama i graninim
povrinama (skupom taaka na
povrinama). Ovaj opis je detaljniji od
ianog i omoguava formiranje presjeka
elemenata u sklopu
ZAPREMINSKI (SOLID) MODELI
Zapreminski model opisan je tjemnim
tackama, graninim ivicama, graninim
povrinama i njima zahvaenom
zapreminom. Ovi modeli omoguuju
oreivanje mehanikih parametara
U tehnikim aplikacijama osnovni model za
rad je zapreminski model.
Proces formiranja tehnikog modela

I etapa DEFINISANJE OSNOVNE GEOMETRIJE


OBJEKTA
II etapa SLAGANJE OSNOVNIH PRIMITIVA U
GRUPE (proces hijerarhijskog grupisanja)
I DEFINISANJE OSNOVNE
GEOMETRIJE OBJEKTA
Modeliranjem se vri izbor osnovnih
geometrijskih primitiva
Spajanjem primitiva formira se objekat.
PRIMITIVI
KVAZIPRIMITIVI
ROTACIONA I IZVUENA TIJELA
CSG
(Constructive Solid Geometry)
Zapreminski naini modeliranja konstruiu
objekte iz skupa 3D osnovnih zapremina
umjesto da kreiraju graninu povrinu koja
zatvara eljenu zapreminu.
Postoje dva pristupa, i to:
konstruktivna vrsta geometrija (CSG -
constructive solid geometry) i
eme prostorne podjele
II SLAGANJE OSNOVNIH PRIMITIVA
U GRUPE
II SLAGANJE OSNOVNIH PRIMITIVA
U GRUPE