You are on page 1of 13

AQIDAH

Apa yang akan kita bahas ?


Konsepsi Aqidah :
1) Pengertian Aqidah
2) Ruang Lingkup Aqidah
Konsepsi Tauhid :
1) Makna Kalimat Syahadat
2) Tingkatan Tauhid
3) Tauhid Sebagai Poros Aqidah Islam
4) Tauhid dan Pembebasan Diri
5) Bentuk-bentuk Syirik Kepada Allah dalam Al - Quran
Konsepsi Aqidah
1) Pengertian Aqidah
Secara etimologis,aqidah berarti keyakinan yang
tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat
mengikat dan mengandung penjanjian.
Secara terminologis,aqidah menurut Hasan Al-
Banna dalam kitab Majmu Ar-Rosail adalah
bebearapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya
oleh hati,mendatangkan ketentraman jiwa menjadi
keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan
keragu-raguan.
2) Ruang Lingkup Aqidah
Sistematika ruang lingkup pembahasan aqidah
dibagi menjadi dua :
a. Mengikuti pendapat Hassan AL-Banna
(Ilahiat,Nubuwat,Rukhaniat,dan Samiyat)
b. Mengikuti sistematika arkanul iman
1. Iman kepada Allah Swt
2. Iman kepada Malaikat-malaikat Allah
3. Iman kepada Kitab-kitab Allah
4. Iman kepada Rosul-rosul Allah
5. Iman kepada Hari Akhir
6. Iman kepada Qodho dan Qodar
Konsepsi Tauhid
1) Makna Kalimat syahadat

Ashadu allaa ilaa ha illallaah....


wa ashadu anna Muhammadur
Rosulullooh....
2) Tingkatan Tauhid

Tauhid menurut islam ialah tauhid


itiqad ilmi (keyakinan teoritis) dan tauhid
amali-suluki(tingkah laku praktis).Dengan kata
lain ketauhidan antara yang teoritis dan praktis
tak dapat dipisahkan satu dari yang lain : tauhid
dan bentuk makrifat (pengetahuan) .Berikut
tingkatan-tingkatan tauhid..!
a. Tauhid Rububiyah

Keyakinan bahwa Allah Swt adalah Tuhan


pencipta semua makhluk dan alam semesta.
Tauhid rububiyah ini tergambar dalam ayat-ayat
Al - Quran antara lain :
(Q.S. Al-Baqoroh : 21-22,Luqman : 25,Fathir : 3,An-
Naas : 1)
b. Tauhid Mulkiyah

Suatu keyakinan bahwa Allah Swt adalah satu-


satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh
makhluk dan alam semesta.
Tauhid Mulkiyah tergambar dalam ayat-ayat Al-
Quran antara lain:
(Q.S. Al-Fatihah : 4,Al-Baqoroh : 107 & 257,Al-
Maidah : 120)
c.Tauhid Uluhiyah

Suatu keyakinan bahwa Allah Swt satu-satunya


Tuhan yang patut dijadikan Ilah yang harus
dipatuhi,ditaati, diagungkan dan dimulyakan.
Tauhid Uluhiyah tergambar dalam ayat-ayat Al-
Quran antara lain :
(Q.S. At-Thoha : 14,Muhammad 19)
d. Tauhid Ubudiyah
Suatu keyakinan bahwasannya Allah Swt
merupakan Tuhan yang patut disembah,ditaati,
dipatuhi,dipuja seluruh manusia.Dia adalah tempat
semua makhluk menghambakan diri dan semuanya
beribadah kepadan-Nya.
Tauhid Ubudiyah tergambar dalam ayat-ayat Al-
quran antara lain :
(Q.S. Al-Fatihah : 5,An-Nahl : 36)
3) Tauhid Sebagai Poros Aqidah Islam

The unity of guidance, yakni menyeru umat


manusia agar mengesakan Allaah Swt.
4) Tauhid dan Pembebasan

Barang siapa yang sudah disesatkan oleh


Allah,maka tidak ada satupun yang dapat
memberikan arah dan petunjuk.
Sebaliknya ,barang siapa yang sudah diberi petunjuk
oleh Allah,maka tiada satupun yang dapat
menyesatkannya.
5) Bentuk-bentuk Syirik Kepada Allah dalam
Al-Quran