EFICIEN A PROCESELOR ECONOMICE SI RENTABILITATEA INTREPRINDERII

În general, se consider c o activitate este eficient dac produc ia se ob ine la costuri reduse, sau atunci când încas rile ob inute din vânzarea rezultatelor pe pia dep esc cheltuielile care s-au efectuat pentru ob inerea acestora.
Eficien a economic este rela ia dintre efectele ob inute (rezultate) i eforturile (cheltuielile)depuse într-o activitate economic într-o anumit perioad de timp.

EFICIEN A ECONOMIC Eficien a economic se poate exprima: ‡ sub forma randamentului combin rii i utiliz rii factorilor de produc ie care oglindesc efectele economice ob inute la o unitate de efort depus Ec=Vr. .efectul: acela i ca în exemplul 1 .efortul: cheltuielile efectuate de autocar (motorin .efectul: deplasarea unui num r dublu de persoane . Exemplu: Pentru deplasarea unui grup de turi ti de 25 persoane cu un autocar cu capacitatea de 50 locuri pe distan a One ti-Ia i. unde Ec=eficien a economic i Vr = veniturile realizate.) Ob inerea unui efect mai mare cu acela i efort consumat: Acela i autocar de 50 locuri transport 50 de persoane pe aceea i distan . unde Ec = eficien a economic i Cfp=factorii de produc ie consuma i .efortul: aproximativ acela i ca în exemplul precedent Sc derea efortului pentru ob inerea aceluia i efect:Transportarea celor 25 de persoane se realizeaz cu un autocar cu o capacitate de 25 de locuri . ‡ sub forma consumului specific de factori de produc ie pentru ob inerea efectelor scontate în care arat consumul de factori ce revine pe unitate de efect economic util Ec = Cfp.efectul: deplasarea c l torilor pe distan a One ti-Ia i . ofer etc. uzur .

2) Ra ionalizarea cheltuielilor prin: .calificarea personalului .extinderea progresului tehnic .îmbun t irea modului de cointeresare . cifra de afaceri.) Efecte sociale: privesc în primul rând beneficiarul i sunt mai greu de cuantificat( de exemplu efectul procesului de instruire dintr-o unitate de înv mânt asupra viitoarei activit i a unui tân r) În domeniul serviciilor se realizeaz prin dou modalit i practice i urm re te: 1) Maximizarea veniturilor prin: .cre terea productivit ii .specializarea serviciilor .organizarea mai bun a muncii .diversificarea serviciilor .cre terea cifrei de afaceri .m rirea adaosului comercial etc.cre terea încas rilor . cheltuielile etc.CRE TEREA EFICIEN EI Eficien a în domeniul serviciilor îmbrac aspecte deosebite i are dou tipuri de efecte: Efecte economice: se concretizeaz în rezultate economice. care sunt u or de cuantificat(profitul.

comercial : Rc= (RE/CA)x 100 . eficien a economic se determin prin : ‡ raportarea efectelor ob inute la eforturile depuse pentru ob inerea lor ‡ raportarea eforturilor la efectele înregistrate RENTABILITATE FACTORII DE PRODUCTIE INDICATORII EFICIEN EI EFICIEN A NIVELUL COSTURILOR MIJLOACE FIXE INVESTI II 1.Rentabilitatea ‡ reprezint capacitatea unei întreprinderi de a ob ine profit ‡ exprim eficien a cu care sunt utiliza i i combina i factorii de produc ie ‡ se m soar cu indicatori exprima i în m rime absolut i relativ . unde Rf ± rata financiar K . unde Re ± rata economic At ± active totale .profit ( P) : P =Cifra de afaceri ± Cheltuieli totale (în m rime absolut ) .economic : Re= (RE/At) x 100. unde Rc ± rata comercial RE ± rezultatul exerci iului(profit net) CA ± cifra de afaceri (încas ri) .În general.rata rentabilit ii ( în m rime relativ ) .capitaluri .financiar : Rf = (RE/K)x100 .

profitul ob inut de întreprindere( ca efect) MF ± mijloacele fixe folosite (ca eforturi) pentru ob inerea efectelor 4. Nivelul costurilor se exprim în: .cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe C = CA/MF x 1000 .indicatori absolu i .efectele consumului de munc (valoarea produc iei marf sau cifra de afaceri) Ns ± eforturile depuse de resursele umane ale întreprinderii. în care : W-productivitatea muncii unui salariat.productivitate marginal Q . într-o anumit perioad de timp Q .Eficien a utiliz rii mijloacelor fixe .INDICATORII EFICIEN EI 2.productivitate medie a muncii W=Q/Ns.profitul la 1000 lei mijloace fixe Pf = P/MF x 1000 CA ± cifra de afaceri realizat de întreprindere ( ca efect) P .productivitate marginal a muncii Wm = Q/ Ns.Eficien a utiliz rii poten ialului uman al întreprinderii: exprim nivelul produc iei pe un salariat i se calculeaz ca: .suma total a cheltuielilor . exprimate prin: num rul salaria ilor. în care: Wm.indicatori relativi±cheltuieli la 100 de lei (1000) cifr de afaceri Cn=(Ch/CA) x 100 Cn ± cheltuieli la 100 de lei cifr de afaceri Ch ± cheltuieli totale realizate .modificarea produc iei (cre tere sau descre tere) 3. total om-zile lucrate sau total om-ore lucrate .

Exist câ iva indicatori care analizeaz par ial fenomenul eficien ei sociale: ‡ num rul de unit i (comerciale. pentru transport etc. unde R.) ‡ num rul de locuitori la un medic ‡ num rul de studen i la 100000 de locuitori ‡ timpul cheltuit pentru cump r turi. . de înv mânt. de s n tate etc.investi ia ± dezvoltarea capitalului tehnic al întreprinderii . Exist posibilitatea exprim rii calit ii serviciilor.5.rata rentabilit ii P. Eficien a investi iilor: . prin reducerea diferen ei dintre nivelul a teptat de consumatori.rata de rentabilitate minim R=P/I .profitul I ± volumul investi ieir R= cel mai sintetic mod de ilustrare a eficien ei unei investi ii INDICATORII EFICIEN EI SOCIALE Eficien a social este dificil de exprimat în indicatori cantitativi.

profitului .OPTIMIZAREA PROCESELOR ECONOMICE Pt atingerea scopului oric rei firme .cheltuielilor .costurilor .randamentului .produc iei . .MINIMIZAREA .productivit ii Optimizarea opereaz cu maximizarea i minimizarea ca opera ii aritmetice în leg tur cu func iile întreprinderii.MAXIMIZAREA. Termenul ³optim´ provine din latinescul ³optimus´care exprim ceea ce asigur cel mai bine interesul urm rit.ob inerea profitului .managementul trebuie s g seasc solu iile optime în cadrul unui proces economic. . OPTIMIZAREA const în alegerea i aplicarea celei mai bune solu ii dintre mai multe posibile.normelor .

pe termen scurt ± presupune stabilirea volumului produc iei în anumite condi ii date i maximizarea profitului . Optimizarea proceselor economice are ca scop g sirea acelor solu ii care s asigure realizarea func iei scop ( maximizarea profitului. iar pe de alt parte.macroeconomic .alegerea variantei cele mai bune în func ie de unul sau mai multe criterii din st rile posibile ale unui sistem ‡ Optimul poate fi stabilit la nivel . pe de o parte. când minimizeaz cheltuielile de munc social Optimizarea procesului economic se realizeaz pe dou orizonturi de timp: . minimizarea cheltuielilor.OPTIM i OPTIMIZARE ‡ Optimul are sens dublu:.absolut. maximizarea productivit ii etc. care are drept criteriu maximizarea gradului de satisfacere a cerin elor de consum ale popula iei.mediu (teritorial) ‡ Optimul macroeconomic este de dou feluri: . maximizarea profitului prin combinarea factorilor de produc ie.relativ. .microeconomic .valoarea extrem (maxim -minim ) a unei func ii scop .) . ob inerea unui anumit volum de produc ie cu cheltuieli minime.pe termen lung ± urm re te.

prin cre terea dimensiunii întreprinderii pân la limita optim . Economia de pia se caracterizeaz prin libera concuren în care volumul desfacerii (D) este influen at de urm torii factori:. etc.Cd=cheltuieli directe. . Dintre acestea. materii prime etc.Q=vol. amortizarea utilajelor. preturile de vânzare ale altor produse i.) .volumul produc iei fabricate (Q). Formula de calcul a costului total pe produs este: Ctp=Cd+Cc/Q undeCt=costul total pe produs. Minimizarea costului privind m rimea întreprinderii Costul pt.Cc=cheltuieli constante. M rimea întreprinderii este condi ionat de asigurarea desfacerii produc iei fabricate în condi iile utiliz rii unor pre uri mici i realizarea unui profit maxim. Peste o anumit dimensiune a întreprinderii (a volumului de produc iei) c reia îi corespund costuri minime. volumul desfacerii altor produse (Qi). costul total pe produs se reduce datorit sc derii cheltuielilor conven ional constante Maximizarea profitului privind m rimea întreprinderii Minimizarea costurilor i maximizarea profitului sunt obiective majore ale oric rei întreprinderi.) De regul . reclam pentru alte produse(ri).anumite costuri pot cre te. cu reclama sau cu transportul pot totu i s creasc i de aceea costurile pe unitatea de produs cresc. cheltuieli generale. salariile personal. iar pe de alt parte se analizeaz ac iunea contradictorie a lor pentru fiecare întreprindere.cheltuieli indirecte (cota parte din cheltuielile comune. pre urile de vânzare(pi).cheltuieli directe(salarii directe. cheltuielile totale indirecte r mân relativ constante fa de volumul produc iei i de m rimea întreprinderii. cheltuielile de desfacere. întreprinderea încetând de a mai fi eficient . de conduc.produc ie Deci prin sporirea volumului produc iei.TEHNICI DE OPTIMIZARE M rimea optim a întreprinderii-un important factor de optimizare. un produs este format din: . inându-se cont de dimensiunea ei. În maximizarea profitului se iau în calcul to i ace ti factori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful