KESEDARAN KENDIRI

NUR SYUHADA BT MOHD DIN 900223 11 5686 NURAZLINDA BT AZHAR 900821 01 5132

KECERDASAN EMOSI

GOLEMAN

Kebolehan setiap individu mengenali dan mengendali emosi dalam diri sendiri dan orang lain.

Merupakan satu set daripada kecerdasan sosial yang melibatkan pemantauan perasaan dan emosi dalam diri sendiri dan orang lain serta berupaya mengenali dan menggunakannya semasa melakukan sesuatu tindakan atau membuat keputusan.

SALOVEY & MAYOR

Kemahiran memahami, menghayati dan merasai serta mengawal emosi.

Individu mengenal diri sendiri, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Karakter kemampuan kecerdasan emosi (Salovey)
Mengenali emosi diri Mengelola emosi • lebih peka dalam membuat keputusan. • bijak menyelesaikan masalah. • kemampuan individu untuk menghiburkan diri sendiri, menyelesaikan masalah, kemurungan dan ketersinggungan. • kemampuan seseorang dalam membangkitkan hasrat menguasai diri dan menahan diri terhadap kepuasan dan masalah. • berkait rapat dengan empati. • individu yang empatik, mampu bergaul rapat dan mesra dengan masyarakat. • perlukan kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola emosi orang lain. • penting untuk membina hubungan dengan orang lain

Memotivasi diri sendiri Mengenali emosi orang lain Membina hubungan

APA ITU EMOSI
Fenomena subjektif yang mengandungi maklumat yang unik Berkaitan dengan sesuatu perasaan dan ada pada setiap individu.

Perubahan emosi ditunjukkan melalui perubahan sistem biologi – wajah, suara, tindakan.

Menjadi sumber maklumat – mengandungi pelbagai penyataan mental.

Boleh mempengaruhi pengalaman sosiologi dan psikologi melalui pemikiran, tindakan, dan perasaan.

Pelengkap kepada keberkesanan setiap individu dalam hiduo.

Individu lebih sempurna – perlu kecerdasan emosi dan intelektual dalam diri setiap individu.

KEPENTINGAN KECERDASAN EMOSI

Menjadi penentu kepada kejayaan hidup seseorang dan meningkatkan potensi individu dalam kerjaya.

Berkelakuan baik, bersikap positif dan berfikiran rasional. Menjalin hubungan yang baik, kreatif dan boleh mempengaruhi orang lain.

KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI
KOMPETENSI PERSONAL KOMPETENSI SOSIAL

Kesedaran kendiri (self awareness)

Kesedaran sosial (social awareness)

Pengurusan kendiri (self management)

Kemahiran sosial (social skills)

RAN DA I ESE DIR K KEN
Individu mempunyai pengetahuan mengenai kesedaran, kefahaman tentang dirinya, persekitaran dan Penciptanya.

KEPENTINGAN KESEDARAN KENDIRI

Dapat menjana kefahaman mengenai siapa diri sebenar

Dapat mengetahui tabiat dan keperibadian diri sendiri

Mampu menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan orang lain dan persekitaran

Tidak dapat mengenali dan memahami peribadi dan tabiat sendiri

Tidak dapat melakukan penyesuaian yang perlu apabila berhadapan dengan orang lain

AKIBAT KURANG PENGETAHUAN MENGENAI KESEDARAN KENDIRI

Tidak mampu memberi keprihatinannya kepada persekitaran

Tidak mampu menjelaskan tindakan dan tingkah laku yang dilakukan

Belajar daripada orang lain

Kaji dan fahami kehendak emosi sendiri

CARA MENINGKATKAN KESEDARAN KENDIRI

Dapatkan pandangan ikhlas daripada orang lain

Mengenal pasti segalanya mengenai diri sendiri

Tingkatkan kemahiran mendengar, empati dan penyayang terhadap diri sendiri dan orang lain.

Membuat keputusan dan tindakan secara terburu-buru

Mempunyai konflik dalam sikap dan tingkah laku sendiri

KESAN TIADA KESEDARAN KENDIRI

Tidak berupaya untuk menampilkan diri sendiridengan sepenuhnya

Menjadi kurang empati dan kurang penyayang

Menjadi keliru dalam peranan diri sendiri

Peringkat 0: Kekelirua n

Titik noktah permulaan kesedaran kendiri Dapat beza antara imej sebenar dengan imej pantulan dari dalam cermin

Dapat faham emosi dan persekitaran

Kenalpasti kaitan antara imej pantulan dengan objek sebenar

Peringkat 2 : Situasi

Dapat keluarkan apa yang mereka rasa dari dalam

Tidak keliru dengan emosi dan persekitaran

Kesinambung an dari peringkat kedua Boleh merujuk imej sebenar dengan apa yang ada dalam cermin Bertindak mengikut keperluan

Peringkat 3 : Mengenal pasti
Bijak kenali emosi dan bertindak mengikut persekitaran yang sesuai

Peringkat 4 : Kekal

Tahap kesedaran paling utuh Kenali diri sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada

Lebih berkeyakinan kerana pernah berhadapan dengan situasi tersebut

P E R I N G K A T 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times