KERJA KURSUS PENDEK 2010 KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI PPISMP KAJIAN SOSIAL SEMESTER 3

AHLI KUMPULAN : SITI FARAHIYAH MUSTAFFA 901215-11-5242 AINA AYUNI GHAZALI 911008-11-5214 PENSYARAH : EN. MOHAMED SULAIMAN

KOMUNIKASI

Komunikasi
DEFINISI
Perpindahan maklumat, perasaan, idea dan seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu

Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata dan penlisan.

BERKOMUNIKASI

Moral profesional dan kepimpinan

Berfikiran kritis

Etika

7 ELEMEN UTAMA KEMAHIRAN INSANIAH

Kerja berpasukan

Keusahawanan

Pembelajaran berterusan

Komunikasi dalam KKE
Bera a i bawa k kema ira s sial str k

Individu yang mempunyai kompetensi ini : i. menyampaikan pesanan secara jelas dan meyakinkan, ii. boleh menerima dan memberi dengan sangat baik, dapat menangani isu-isu yang sukar, dapat mendengar dengan baik, memahami, dapat menerima berita buruk secara positif.

iii.

iv.

PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENGEKALAN PENGIKTIRAFAN MS ISO
Peng r san atasan erl fa am cara engg naan k munikasi engan kakitangan mereka
Pi ak engurusan arus fa am enggunaan teknikteknik berk munikasi yang manta menerusi strategistrategi k munikasi alam amalan k munikasi kepemimpinan

Kefa aman pengurusan ataasan tentang k nsep amalan k munikasi bergantung kepa a situasi alam rganisasi

Pemimpin perlu akur ba awa ter apat perkaitan yang besar antara amalan k munikasi engan pengekalan pencapaian anugera persijilan MS ISO 9001

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Pengendalian Kumpulan
Menyempurnakan Penilaian, iaitu dalam organisasi, anggota pekerja, dan penilaian.

Menunjukkan Ara Tuju, iaitu wawasan, standard, pencapaian dan sebagainya

FUNGSI KEPEMIMPINAN

Membangunkan Anggota Kumpulan.

Mengendalikan Kerja Berkumpulan terutamanya dalam organisasi.

Kepimpinan sebagai pengaruh antara perseorangan yang dilaksanakan dalam situasi menerusi proses komunikasi ke arah pencapaian matlamat khusus (Tannembaum dan Yulk, 1992).

Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Said dan Abu Huraira (r.a) ba awa Rasululla s.a.w. bersabda, Apabila tiga orang keluar bermusafir, maka endakla mereka melantik sala seorag daripada mereka untuk menjadi ketua atau Amir

. Sistem sosial yang perlukan pemimpinan adala berbagaibagai, antaranya adala keluarga, komuniti, masyarakat, araka , organisasi, dan negara.

C A R A K O M U N I K A S I K E P I M P I N A N

Selalu berkomunikasi dan meng ayatinya

Berkomunikasi secara lisan,
Memberi respon dan minat yang baik semasa mendengar, Memberi per atian apabila berkomunikasi secara tidak rasmi

Meminta dan bukan mengara kan pekerja membuat kerja dan memberi pujian apabila ia dilaksanakan dengan baik,

Menunjukan moral yang baik semasa berkomunikasi,

SYARAT KOMUNIKASI DALAM KEPIMPINAN
Mempunyai sifat-sifat ma muda
Memeli ara ubungan baik dengan ALLAH S.W.T

Memeli ara ubungan baik dengan alam persekitaran

Memeli ara ubungan baik dengan manusia

Kemuliaan Berkomunikasi dalam Islam
³Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat.´ (Hadis)

³Wahai orang berselimut. Bangunlah

serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).´ (74:1-2)

³ Dan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada (menggesa dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh..´ (41:33)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu dari pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dalam dan kamu). (Surah Al- Hujurat, 49:13)

Pegawai renda rendah berkebolehan dan berkemampuan untuk mengerti cara arahan yang dikomunikasikan.

Barnard (1938) pula sesuatu arahan akan diliihat sebagai kewibawaan apabila empat syarat berikut dipenuhi:

Ia secara mental atau fizikal berkebolehan memenuhi arahan itu.

Ketika membuat keputusan dia mempercayai arahannya itu selari dengan tujuan organisasi.

Ketika membuat keputusan, dipercayai arahannya itu sepadan dengan minatnya secara keseluruhan.

KOMUNIKASI DAN KEWIBAWAAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI BERASASKAN NILAINILAI MURNI

Memberi peluang kepada Pekerja bawahannya untuk bercakap dengannya

Menggalakkan pekerja bawahannya memberitahunya sebarang masalah berkaitan dengan kerja mereka

Menyatakan apa yang mereka maksudkan

Mendengar dengan baik apa yang dicakapkan oleh pekerja-pekerja bawahannya

Memberikan maklumatmaklumat yang benarbenar diperlukan oleh pekerjapekerja bawahannya

Memberi penjelasan yang memuaskan hati pekerja-pekerja bawahannya

Menimbangkan maklum balas dan cadangan pekerja-pekerja bawahan semasa membuat keputusan dan rancangan

Komunikasi berasaskan nilai-nilai murni menurut Dennis (1975) Pegawai yang baik;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful