You are on page 1of 27

Add Maths Bloopers

1
Menghilangkan pecahan dengan cara yang salah

x
5 3 10 + x = 6
2
x = -4
5 + x = 6

2
Tidak dapat membezakan ungkapan / fungsi daripada
. persamaan b
2a

f(x) = 3 x2 6x 12 = 3 ( x + 6 )2 3 ( 6 )2 12
= x2 2x 6 6 6
= (x + 1)2 5
= 3 ( x 1 )2 3 ( 1 ) 12
maka,
= 3 ( x 1 ) 2 15
titik minimum ( 1, -5)

Titik minimum ( 1, -15)

3
Tidak menggunakan graf / garis nombor untuk .
menyelesaikan dua faktor ketaksamaan
(menyelesaikan ketaksamaan kuadratik seperti
menyelesaikan persamaan kuadratik)

Cari julat nilai x bagi x2 3x > 10


x2 3x 10 > 0
(x 5) (x + 2) > 0
x > 5 x > -2

-2 5

x < -2 x>5
4
Membuat pemotongan pecahan yang salah

Kesilapan dalam pengembangan

2 ( 12 - 3x)2 x2 = - x ( 12 - 3x)
2 2

5
Salah menyelesaikan persamaan kuadratik

x2 + 5x = 6
Penyelesaian:
x (x + 5) = 6 Bawa semua sebelah kiri

x=6 , x+5=6 x2 + 5x 6 = 0
x=1
(x 1)(x + 6) = 0
x=1 , x=6
@

6
Tidak berhati-hati semasa meletakkan indeks pada sebutan
Menghilangkan log dengan cara yang salah

2 log2 3y + log2 y = 4

log2 (3y)2 + log2 y = 4


log2 3y2 + log2 y = 4

3y2 + y = 4 log2 9y2 + log2 y = 4


3y2 + y 4 = 0
log 2 9y3 = 4

(3y + 4 )( y - 1) = 0 9y3 = 16

y3 = 16/
It was majorly fantastic and 9
incredibly great. y = 1.2114
7
menganggap log sebagai pekali
menghilangkan log dengan cara yang salah.
Selesaikan :
log3 ( y + 5) = log3 2y + 3 Kurungan tidak boleh dikembangkan

log3 y + log3 5 = log3 2y + 3 Asingkan sebutan mengandungi log


5y = 2y + 3 log3 ( y + 5) log3 2y = 3
y = 1
Jadikan log tunggal
log3 (y + 5) log3 2y = 3

Tukar ke bentuk indeks


log 3 (y + 5) = 3
2y
y + 5 = 27
2y
y = 5/53 8
menggunakan hukum indeks am x an = am+n dalam penggiraan melibatkan
, operasi + dua nombor indeks.
kesilapan cuai
menghilangkan indeks dengan cara yang salah

2 x 1 + 2x = 12 2x . 2-1 + 2x = 12
2 x1 + x = 12
2x ( 2-1 + 1) = 12
2 x -1 = 12
x1 = 6 2x ( 3/ 2 ) = 12

2x = 8

2x = 23

x = 3
9
Tidak menukarkan kepada nombor asas yang sama

4x . 4 2y = 1 4x . 4 2y = 40

x + 2y = 1 x + 2y = 0

10
Memberikan nilai sudut berganda sama seperti pendaraban biasa.
Menjadikan fungsi sebagai pekali/ pembolehubah

Diberi sin A = 5/13 dan kos B = 3/5


dengan A dan B bukan tirus. Cari nilai
S A
(a) sin 2A
(b) kos ( A + B)
T K
Penyelesaian:
a) sin 2A = 2 (2/3) = 4/3 Sin 2A = 2 sin A kos A
= 2 (5/13)(-12/13)

b) kos ( A + B) kos (A + B) =
= kos A + kos B kosAkosB sinAsinB
= 12/13 + 3/ 5 = (-12/13)(3/5)-(5/13)(-4/5) 11
Salah menggunakan identiti asas.
Tidak mengambil kira ASTK.

2 sin y kos y = 0 2 sin y = kos y


2 sin y (1 sin y) = 0 1 y
2 sin y = kos
3 sin y = 1
sin y = 1/3
2 tan y = 1
y = 19o 28 positif
2 tan y = 1

Sukuan 1 dan 3

y = 26 34 , 206 34

12
Menggunakan persamaan garis lurus untuk mencari persamaan lengkung.

Cari persamaan lengkung dengan fungsi kecerunan 2x 1 dan


melalui titik (4, 5)
y
Penyelesaian:
dy
kecerunan = 2x 1 = 2x - 1
dx
pers. lengkung y 2 x 1 dx
y y1 = m(x x1)
y 5 = (2x 1) (x 4) x2
y 2 x + c
2
y
pada (4, 5)

dy dy 5 = 42 4 + c c = -7
dx dx pers. lengkung : y = x2 x - 7
13

Cari persamaan tangen pada titik (1,2) bagi sebuah lengkung
dengan fungsi kecerunan diberi oleh 2x 1.

dy dy
2 2 x 1
dx dx
Pada x = 1

= 2(1) - 1

=2

14
Mengambil nilai dy/dx = 0 untuk mencari kecerunan tangen
Diberi f(x) = x2 4x + 5. Cari persamaan tangen pada titik (1, 3)

dy/
dx = 2x 4 = 0 dy/dx = 0 hanya untuk titik maksimum /
x=2 . minimum

pers tangen, y 3 = 2(x 1)


y = 2x + 1 pada x = 1,
dy /dx = 2(1) 4 = -2
Maka, mT = - 2

Pers tangen, y 3 = -2(x 1)


. y = -2x + 5
15
menganggap modulus dalam vektor sebagai mdulus untuk fungsi

Cari nilai 2i 5j 6i + 2j
= 4 i 3j xi + yj = x2 + y2

= (-4)2 + (-3)2
= 4i + 3 j

= 5

16
d 1

dx 2 x
kesilapan melibatkan pecahan

d
dx
1
=
2x
d
dx

2 x 1 = - 2 x -2

d 1 d 1 1 x 2
= dx 2 x =
dx 2x 2

1
= 2
2x

17
mengambil nilai varians untuk .
Jisim sejenis bahan bertabur secara normal dengan min 24
kg dan varians 16 kg2. Carikan kebarangkalian satu bahan
itu yang dipilih berjisim lebih 30 kg.

30 24 30 24
P( Z ) P( Z )
16 4
P( Z 1.5)
0.06681

18
menganggap penggantian x = 0 adalah sentiasa 0.


1
0
3
2 x 1 dx

=
2 x 1
4 1

8 0

(2(1) 1) 4
(2(1) 1) 4 (2(0) 1) 4
= 0 =
8 8 8
81 81 1
=
8 =
8 8

= 10
19
Tidak peka kepada bentuk sudut.
3
Gunakan Hukum Sin C
B 30
1
sin A = 3 sin 30
sin A = 3/2 A

A = 60

Sin positif di sukuan 1 dan sukuan 2


. sudut tirus sudut cakah

Dari rajah, A = 180 60 = 120

Jika A=60 maka B = 90. Ini tidak benar.

20
Tidak meletakkan tanda bagi kuantiti yang berkurangan

Cari kadar perubahan dalam luas bulatan ,A jika jejari, x menyusut


dengan kadar 5 cm s-1 pada ketika x = 3 cm.
Penyelesaian:

dA/
dt = dx/
dt x
dA/
dx A = x2
= 5 x 6 dA/ = 2x
dx
= 30 = 2(3)
= 6

dA/ = dx/ dA/


dt dt x dx
= 5 x 6
= 30

21
membuat pendaraban yang salah

penggunaan hukum log yang salah

Selesaikan 5 ( 3 x + 2) = 4 3 x + 2 = 4 = 0.8
5
Penyelesaian: 15 x + 2 = 4
(x +2) log 15 = log 4 (x + 2) log 3 = log 0.8
(x + 2) = log 4
(x + 2) = log 0.8
log 15
. log 3
(x + 2) = log 4 log 15
x + 2 = -0.57403 x+2 = -0.09691
. 0.47712
x = -2.574
x = -0.20311 2
= -2.20311
22
Menganggap fungsi atau pembolehubah sebagai pekali dan pengiraan
yang salah

a) log ( x 3 ) log x log 3


b) sin ( P Q ) sin P sin Q
c) f (2 x 3) f (2 x) f (3)
d) x( x 2) 3 x
x2 3 Bawa ke sebelah kiri,
biarkan sebelah
h) sin x kos x = sin x kanan = 0

kos x = 1 23
membuat pengiraan tidak guna hukum BODMAS

a2 = 22 + 32 2(2)(3) kos 60
= 4 + 9 12 kos 60
= 13 12 kos 60
= kos 60

24
Pembundaran pada peringkat awal jawapan
A
Tuliskan sudut dalam radian
14

32
180O 32O B
= 0.5586
= 0.56 rad
O

a) Panjang lengkuk AB,


s = 14 0.56 = 7.84
s = 14 32
= 7.819
25
b) Luas sektor OAB
L = 142 0.56 = 54.88

Sepatutnya!
L = (142)( 32 )

= 54.73

26
Sekian g

27