MAKNA

PROKLAMA8¡
KEMERDEKAAN
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
Apa reIevansinya
dengan PKn?
Kompetensi apa
yang ingin dicapai?
Apa tujuannya?
objek materiaInya
SEJARAH
Pembentukan BPUPKI Pembentukan BPUPKI
20 Nei 1342, 20 Nei 1342, pemerintahan pemerintahan militer militer ]epang ]epang di di ]awa ]awa dan dan Nadura Nadura
mengeluarkan mengeluarkan UU No. 3 yang UU No. 3 yang melarang melarang segala segala perbincangan perbincangan, ,
pergerakan pergerakan, , anjuran anjuran atau atau propaganda yang propaganda yang mengarah mengarah pada pada
kemerdekaan kemerdekaan !ndonesia. !ndonesia.
Pada Pada masa masa itu itu pernah pernah digagas digagas pembentukan pembentukan negara negara !ndonesia !ndonesia Nerdeka Nerdeka
dengan dengan PN PN Abikusno Abikusno Tjokrosujoso Tjokrosujoso dan dan Wakil Wakil PN !r. PN !r. Soekarno Soekarno. .
1344 : 1344 : Posisi Posisi ]epang ]epang dalam dalam Perang Perang Pasifik Pasifik semakin semakin terdesak terdesak oleh oleh
Sekutu Sekutu. . Tuntutan Tuntutan !ndonesia !ndonesia Nerdeka Nerdeka semakin semakin meningkat meningkat. .
7 September 1344, PN 7 September 1344, PN Kaiso Kaiso mengucapkan mengucapkan ¨¨janji janji kemerdekaan kemerdekaan
!ndonesia !ndonesia di di kelak kelak kemudian kemudian hari hari" " di di depan depan sidang sidang Teikoku Teikoku Cikei Cikei (DPR). (DPR).
23 April 134S ( 23 April 134S (Ultah Ultah Kaisar Kaisar Tenno Tenno Haika Haika), ), bangsa bangsa !ndonesia !ndonesia
memperoleh memperoleh ¨¨hadiah hadiah ulang ulang tahun tahun" " berupa berupa janji janji ((kedua kedua) ) kemerdekaan kemerdekaan
tanpa tanpa syarat syarat, , dinyatakan dinyatakan dalam dalam Naklumat Naklumat Cunseikan Cunseikan ((Pembesar Pembesar Sipil Sipil
dari dari Pemerintahan Pemerintahan Niliter Niliter ]epang ]epang di di ]awa ]awa dan dan Nadura) No. 23, Nadura) No. 23, sekaligus sekaligus
pembentukan pembentukan BPUPK! BPUPK! ((Dokuritsu Dokuritsu Zyunbi Zyunbi Cosakai Cosakai). ).
%ugas BPUPKI %ugas BPUPKI
Anggota BPPKI berjumlah 62 orang tokoh bangsa Indonesia Anggota BPPKI berjumlah 62 orang tokoh bangsa Indonesia
ditambah 6 orang anggota Jepang, tanpa hak suara (Pranarka); ditambah 6 orang anggota Jepang, tanpa hak suara (Pranarka);
67 orang ditambah 7 orang (Nugroho), yang diketuai oleh dr. 67 orang ditambah 7 orang (Nugroho), yang diketuai oleh dr.
Rajiman Wedyodiningrat. Rajiman Wedyodiningrat.
Pelantikan anggota BPUPKI tgl. 28 Mei 1945 di Gedung Pelantikan anggota BPUPKI tgl. 28 Mei 1945 di Gedung Coo Coo
Sangi In Sangi In (Badan Penasehat Pemerintah Jepang), yang pada (Badan Penasehat Pemerintah Jepang), yang pada
masa Belanda adalah Gedung masa Belanda adalah Gedung Volksraad Volksraad (semacam DPR), kini (semacam DPR), kini
disebut Gedung Pancasila di komplek Departemen Luar Negeri. disebut Gedung Pancasila di komplek Departemen Luar Negeri.
%ugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal %ugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal- -hal hal
penting yang berhubungan dengan segi penting yang berhubungan dengan segi- -segi politik, ekonomi, segi politik, ekonomi,
tata pemerintahan dll yang diperlukan dalam usaha tata pemerintahan dll yang diperlukan dalam usaha
pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kenyataannya, rapat pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kenyataannya, rapat- -
rapat BPUPKI lebih terfokus pada perdebatan tentang dasar rapat BPUPKI lebih terfokus pada perdebatan tentang dasar
negara dan UUD negara. negara dan UUD negara.
Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita
itu diketahui oIeh sebagian pemuda Indonesia. Para pemuda
mengadakan rapat di ruang Laboratorium MikrobioIogi di Pegangsaan
%imur, dipimpin oIeh ChaeruI SaIeh dan diikuti oIeh Wikana dan
Darwis. Rapat mendesak Sukarno-Hatta agar segera
memprokIamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga Iepas dari
ikatan Jepang. Sukarno-Hatta tidak menyetujui kemauan goIongan
pemuda. GoIongan tua berpendapat perIunya rapat PPKI sebagai
persiapan. Para pemuda "mencuIik" Sukarno-Hatta ke Iuar kota.
PencuIikan diIakukan oIeh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Pada tgI.
Agustus Sukarno-Hatta dibawa ke RengasdengkIok, sebuah
kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang, tempat
kedudukan sebuah kompi tentara Peta. %ujuannya untuk menjauhkan
Sukarno-Hatta agar tidak terpengaruh oIeh Jepang. Peristiwa ini
berakhir seteIah Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa
ProkIamasi Kemerdekaan Indonesia akan segera dikumandangkan
paIing Iambat keesokan harinya. Cyodanco Subeno, komandan kompi
tentara Peta di RengasdengkIok, bersedia meIepaskan Sukarno-Hatta.
Pada maIam hari itu juga Sukarno-Hatta kembaIi ke Jakarta.
Peristiwa Rengasdengklok
Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan
Teks Proklamasi Kemerdekaan !ndonesia disusun di rumah Teks Proklamasi Kemerdekaan !ndonesia disusun di rumah
Laksamana Tadashi Naeda, ]alan !mam Bonjol No. 1 ]akarta. Laksamana Tadashi Naeda, ]alan !mam Bonjol No. 1 ]akarta.
Naeda adalah kepala perwakilan angkatan laut ]epang di Naeda adalah kepala perwakilan angkatan laut ]epang di
]akarta yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa ]akarta yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa
!ndonesia. Naskah Proklamasi dirumuskan oleh Sukarno, !ndonesia. Naskah Proklamasi dirumuskan oleh Sukarno,
Nohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo dengan disaksikan Nohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo dengan disaksikan
oleh Sukarni, B.N. Diah, Nbah Diro, Sayuti Nelik dan oleh Sukarni, B.N. Diah, Nbah Diro, Sayuti Nelik dan
beberapa orang anggota PPK!. beberapa orang anggota PPK!.
Hasil rumusan mereka masih berupa rancangan yang kemudian Hasil rumusan mereka masih berupa rancangan yang kemudian
diketik oleh Sayuti Nelik dengan mengalami beberapa diketik oleh Sayuti Nelik dengan mengalami beberapa
perubahan yakni kata 'tempoh diganti tempo" dan "Wakil perubahan yakni kata 'tempoh diganti tempo" dan "Wakil··
wakil bangsa !ndonesia" diganti "Atas nama bangsa wakil bangsa !ndonesia" diganti "Atas nama bangsa
!ndonesia" serta penulisan "Djakarta, 17 !ndonesia" serta penulisan "Djakarta, 17··88··'0S" diganti '0S" diganti
"Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen '0S". "Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen '0S".
Usul penandatanganan naskah Proklamasi oleh anggota Usul penandatanganan naskah Proklamasi oleh anggota··
anggota PPK! sebagai ¨wakil anggota PPK! sebagai ¨wakil··wakil bangsa !ndonesia" ditolak, wakil bangsa !ndonesia" ditolak,
karena PPK! dianggap badan buatan ]epang. Rapat karena PPK! dianggap badan buatan ]epang. Rapat
memutuskan bahwa yang menandatangani adalah Sukarno memutuskan bahwa yang menandatangani adalah Sukarno··
Hatta atas nama bangsa !ndonesia. Hatta atas nama bangsa !ndonesia.
etik etik· ·etik Proklamasi Kemerdekaan etik Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan !ndonesia Proklamasi Kemerdekaan !ndonesia
dilaksanakan pada hari ]umat tanggal 17 dilaksanakan pada hari ]umat tanggal 17
Agustus 134S pk 10.00 pagi waktu ]awa di Agustus 134S pk 10.00 pagi waktu ]awa di
]alan Pegangsaan Timur S6 ]akarta, di ]alan Pegangsaan Timur S6 ]akarta, di
halaman rumah !r. Sukarno. halaman rumah !r. Sukarno.
Naskah dibaca oleh !r. Sukarno didampingi Naskah dibaca oleh !r. Sukarno didampingi
Nohammad Hatta dilanjutkan pengibaran Nohammad Hatta dilanjutkan pengibaran
Sang Saka Nerah Putih oleh Suhud, Abdul Sang Saka Nerah Putih oleh Suhud, Abdul
Latief Hendraningrat dan Tri Nurti. Latief Hendraningrat dan Tri Nurti.
Nakna Nakna Proklamasi Proklamasi Kemerdekaan Kemerdekaan
1. 1. Puncak Puncak perjuangan perjuangan pergerakan pergerakan kemerdekaan kemerdekaan
bangsa bangsa !ndonesia. !ndonesia.
2. 2. Lahirnya Lahirnya negara negara Republik Republik !ndonesia. !ndonesia.
3. 3. Dimulainya Dimulainya revolusi revolusi bangsa bangsa !ndonesia, !ndonesia, dalam dalam arti arti
akan akan terjadi terjadi perubahan perubahan pemindahan pemindahan kekuasaan kekuasaan
dari dari penjajah penjajah ke ke tangan tangan pemerintahan pemerintahan bangsa bangsa
!ndonesia !ndonesia sendiri sendiri. .
4. 4. Sebagai Sebagai sumber sumber hukum hukum bagi bagi berlakunya berlakunya sistem sistem
hukum hukum nasional nasional dan dan berakhirnya berakhirnya sistem sistem hukum hukum
kolonial kolonial. .
:-:ngan Antara Pem-:kaan UUD J945 dan Proklamasi Kemerdekaan
Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan
kemerdekaan yang terperinci, yang di dalamnya termuat :
1. Sikap bangsa Ìndonesia terhadap kemerdekaan sebagai hak setiap
bangsa dan sikap anti penjajahan (alinea pertama).
2. Pernyataan tentang perjuangan panjang bangsa Ìndonesia dalam
mencapai kemerdekaan (alinea kedua).
3. Pernyataan kemerdekaan bangsa Ìndonesia yang ditegaskan
sebagai berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong
oleh cita-cita yang luhur (alinea ketiga).
4. Penegasan tentang :
o tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Ìndonesia,
o sitem konstitusioanal (yang disusun dalam suatu UUD),
o bentuk Negara Republik,
o sistem kedaulatan rakyat,
o dasar negara yang dianut (Pancasila)
(alniea keempat).
Hubungan Antara Pembukaan UUD dan ProkIamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan tgl 17 Agustus 1945 pada berisi dua substansi :
1. Pernyataan bangsa Ìndonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada
dunia luar bahwa bangsa Ìndonesia telah merdeka.
2. Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan sehubungan dengan
pernyataan kemerdekaan tersebut
Pernyataan singkat dalam Proklamasi Kemerdekaan Ìndonesia diperinci dan
dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.
1. Bagian pertama Proklamasi Kemerdekaan Ìndonesia mendapatkan
penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan
UUD 1945.
2. Bagian kedua Proklamasi Kemerdekaan Ìndonesia mendapatkan penjelasan
pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang isinya tentang :
a.Tujuan pemerintahan negara.
b. UUD sebagai landasan konsitusional bernegara.
c. Bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat.
d. Asas kerohanian (dasar filsafat) negara, yaitu Pancasila.

 5. ..33. .5. $# 42509038.333/.3!3 4-02.5.9::.907..700. /03.!# $ # 5.383.3.

9 7.543..5 453.5:. 5:2.5 1. 24912.9.545.9.5 # /2:56 '6296:6:6 1. /.59.9 #495....543.9.5 799. 912.5 ## 629.4/9 # ..5 :1.5 '2622 #% .5 1 .:6 450..5 .9.5 &2.5 79/50.5 1.1. 7967.1 5165:.5 #. 24912.91:..9 7.956 /2:56 9 &62. 1. 79/50.3: !6 :2.91 '2622 793 3..2. 3..956 #6:: #6:: 7. 7495.2.5 .5 . 15..2 241. :. 912.5 5.5 :..5 1 . :4.234.1..5 3..5 .3. 15.2.5 . #. 24912.5 799..25 . 4552.5 .23 # 9 &62.25 4552.5 5165:.51.1..72..3..5 #4/:.5 1.5 ... 5165:.2. 7...19.57. '5. .5 43.4 . .. 1.2.9.2...91 17. 795..9.:..5 24912. &7.3.1 23.5 21.. . 7967.51.5 . 1.: 5/ 6:.5:. 447963 .:2 :4.9..5 5165:. !6 :2.5 .:6 5165:..5 .5 .5.19. 15.9 '556 .!02-039:.: 74/5.5/97.2 63 &2.9 &73 :..5/97. .545.2..3: 74/5..:.. /.2..5.3!&!  7495..92. 4.5 !6 . '5..59.5 !6 .5 .4 #9. 5165:.

3!03.3-07:-:3.3/03.07/0.. 50393./.39./.0.47.9.790203:./.30/4/337.05. %:..7 30.3/./ 2. 502-039:./425005.3&&30.2-.47.9.3/4308.3/4308..380 80549 04342 9.3.7/.7.2-.8..3.3/507:. !7.3944-..9 !0../..7.2.../ 802.3 9.35.8!&! 349..80.380 50393.40/7 #.9!&!0-90714:85.%:.7.!&!9 0/0/:344 $.8.7.47.38.3 .9 7.33.3/09:./.0./.0/:3'487.8:.8!&!..20250.39.39039.3/03.7.5...9 7. .3/9.3/.507/0-.3/.2!# 3 /80-:90/:3!.3.8!&!.8.32030/.0/:3'487.5.3-07:-:3.5.8../. /9. 2. 7.3/.. 03.3/.05.349.7007 %:.9.2:8.20250.9!020739.. .!!-07:2..349..35.3 :744 .!&!9 0/0/:344 !0.33 . 47.3.3./.5020739.349.32030/.7/.330.

!09.8/034 :89:805.$:.8/034 80-:.39.9203/08.2005.3 %2:7 /525340./..: $:.:./.99.7:4005./-. 4/. 5078.:9.-07503/. 203..#03.305.:4080-.9.7.3 9025.73 :8:1:394 /./#03.3.9.3/5. 202574.38.33/4308.734 .99./:2.02-...2.38007.9 :89:8$:.07:$...734 .3.3 5.35.0:. 9:/09.907503.4$:-034 42.5.79/.3 -07.3 502:/.734 .!0789.2.-:5.9507:3.79.37.99.3$3 !.8/034 -0780/.320307./$40-.5. 49..0/. !03.3.-47. .4259039.3 $:...905.3502:/.30207/0.90084.2-..99.502:/.5.3/.7/4202-07.502:/..380-:.903.803.78090.39:.78007.7.7. !74.$:.0#03.33.947:274-44/!0.7.734 .!09..33/4308.$0:9: 079.99.3$:.:.23.8.3443.9/.0.3 $:.2.9/7:.3. !.7..8/.99.3 !.3 ...3. %::.7 .7.3 !0789.73.:.3/.0/...:39:203.340$:.8.20309::02.05. !./.2..5.5.734 .7.3/4308.78 #.79::.9!!80-.2.3/:940.3. 443.7..99.80207/0.3-.3.749./.734 .3.:.734 .9 0/:/:./. 203.3/.8.3425 9039.

5.1&6/.263&.3.3.1::5194.56.54.2.5:.563&2.5 '2:#9623.5. 5165:.5...50..46563!6 .5.69.5492.9.1.3.1..4..2:.55165:..5.:194:2.:394:..1. 1.79.4.9. .5.5/9:47.2.4.4//9.91615.7..779.5..2:2.4761.:2. 3215..#94:.4.:4912..252.5'2:#9623.23.51:. .5 //9.4. !....4761. 79/..## ..51 .95 .5241..7.545.5.23.52.956 6.1.: .54.#9623.:4912.5/.1..27.96 &.44.5 12. 321..:/97.1.. .7.9.3. /..'.5 63&2.9.53..5.

5..5.4761. 79/.23..5....252.4761.

2.:5..:9.5. 5165:.5:.753:.23/.4.5165:. .9.1.5.5:.. ../..

.

:9..9. .5.1..2. 5165:.5.753:.

4.2.56..65 :375.:63.51.5.5.:2.5.9/63...#9623.55...9. .

:375.4.51.#9623.:63..56..5.:2.55.5.

23. ..##:/...56.

56...##:/. .23..

7.##1.1.5/..545.7/.5.57.:2.1.5/.1... 44.5.51.3.5 %.2 2..63.5:.&2.5165:..23/...956.95..5.

3.5/..&2..1.956. 44.545.:2.5..5.51..

5:.../..:5.4.. . .5165:...

.2.

2. .

.559.57.5 &.1.94.13.. 1 .2:. 9.475 6..9...:72 7.5:.594.956 !. 13.4.2#9623....1.3.3 :.5'49.:2.5#..575/...5&. .519.5.....5.0.2.2.1/.2.1.#.639 &2.55165:.9 &2.44..:4912.9.5.5'9 9.4.:4912..95611.4.2.2.63&1 /13 .1 .5 #9623.3.

. :4/9 24 /. %7/32 5165:.2.2.25.4 24 5.5..5 /9..5 1.5 7495... 1. 5165:.3 ..5 /. 5.5:.:. . 5165:. 2 .: 4912.5:. 1. 963: /.3.9 75.9.25.:519 5165:.5. 5165:.5:.5 /.95.3 1..5 .5 22..5 799. #9623.4 .3 26365. /93.9..2 79.5 24912. ::. 43. 5165:.5. ::.9.4.295.:65.3.:519 &/..1 79/.5   #50.4 ..5 7451.4 24 26365.

.39039.3/-039:3.380-.5.28:.9:&& 4-039:0.9...3//.907.09.38. .3507:./.9/.3 80-.80207/0.9 4/.7.5..30..7.38.30..3/8:8:3/.7.9..-07.3&&5.2.8.3 0207/0.5 -.39039./...#05:-3/4308./.3.8.3/4308.9.339. .9072:.38:.3..//4743 40.9.:-:3.35.30..3/. ..9...3 .:...3.7. !073.39503./.5079.23.30..8.0025..809.3-.5-.3 !02-:..3 .50207/0...3-.9 $.2.3.3:9 !.!02-:.38.:.3 49::.93.37.9.0/:.730.0207/0.3/4308.38.3.37.3&&/.  !030.3/4308.8.9:5073. 4890243899:84.9 ...5020739..38.2....207:5..9.3.30207/0.3::7 .8079..3/90.8. .#05:- 4889020/.3!74.  !073..330.2 203.39075073.

3/4308.7-.35020739..9.35.3 /.5.390780-:9 !073.25.-078/:.3 !74. .33/4308..2.718..8074.9!02-:.2.330.3&& .3-..3 !74.7..8..2.:.80207/0.33/4308.9.339.34389:843./03. 039:30.-...../7803/72...3.3 5073.2....3/4308..09.8:-89./5073.3 5.05.:.9039..90.37./.-0730.80207/0.9/.38..8.!74.3 && .35030.30.:-:3. .3 .3/. -.2.207/0..8.7.3 /0. - &&80-.8..9:!.38.3&& /. .:5:305. %3/.30.9.8..80207/0...5.9 / 8.3.!02-:.9.3.30207/0.33/4308.7.705:-.3.8.3&&80-./.2!74.7..3/.2.203/.8.30..1.2!02-:.380:-:3.39:89:85.2. /:3. %::.8.80207/0.0025..3/03..5079.3-070/.7.9.9.38 !073.!74./.383./.3 93/.38007.9 30./.30/:.80207/0./.-07:9 .3 5030.35079.7:8/...!02-:.383.203/.3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful