You are on page 1of 10

PSIHOLOGU LIKUMA

13.pants Psihologa atzinums


komentri

Ilze Paleja, Latvijas Psihologu biedrbas Padomes locekle


Barba Girgensone, juriste, Latvijas juristu apvienba
14.10.2017.
13.panta komentru darba grupa
Atbildgs par komentru izstrdi un apkopoanu:
Marina Brice un Jeena Koesikova

Iesaistts personas konsultcijas:


Barba Girgensone, juriste
Maruta Freimane, organizciju psihologs
Lolita Daldere, skolu psihologs
Laura Pirsko, klniskais psihologs

2
komentri
(1) Psihologa atzinums ir psihologa sagatavots dokuments, kas izstrdts,
veicot personas psiholoisko izpti (novrtanu), un atbilst likuma
un citu normatvo aktu prasbm.
Izpte - process, kur rpgi jievc un japkopo ar zintniski pamatotm
psiholoisks izptes metodm iegtos rezulttus, lai atbildtu uz
pieprasjuma jautjumiem.
Izptes mris - apkopot un izvrtt iegto informciju, integrt atzinum,
lai sagatavotu pasttjam vai klientam draudzgu, uz problmu orienttu,
labi argumenttu psiholoisku atzinumu, kas sniedz atbildes uz izptes
izvirztiem jautjumiem.
Atzinums ir psiholoisks izptes gala produkts, kas katr individul
gadjum var bt atirgs, bet satur noteiktus pamatelementus

Latvijas Psihologu biedrba 3


komentri
(2) Psihologa atzinum, ievrojot nozares ministrijas saskaots vadlnijas
(ja ts ir izstrdtas) attiecgajam atzinuma veidam, norda du
informciju:
1) pasttju un klientu
Kas var bt pasttjs?
persona, kas nostja klientu uz psiholoisko izpti
specilisti, organizcija vai institcija, psihologa darba devjs
(fiziska vai juridiska persona)
Kas var bt klients?
Fiziska persona vai fizisko personu kopa
(klase, kolektvs, imene, organizcija utt.)
Latvijas Psihologu biedrba 4
komentri
2) psiholoisks izptes (novrtanas) mri
Mris atbilstoi pieprasjumam;
formuljums - atbilstoi psiholoijas terminiem
3) psiholoisks izptes (novrtanas) laiku un vietu
Izptes skuma un beigu datums, mnesis un gads
4) pamatinformciju par klientu, kas ir vai var bt nepiecieama
atzinuma sagatavoanas proces
klienta vrds, uzvrds, dzimums, dzimanas gads; iespjams
attstbas un izgltbas vsturi, ievrojot konfidencialittes
principus, tikas kodeksu un normatvos aktus
Latvijas Psihologu biedrba 5
komentri
5) psiholoiskaj izpt (novrtan) izmantots metodes
Atbilstoi izptes mrim jizvlas zintniski pamatotas
psiholoisks izptes metodes
6) novrojumus psiholoisks izptes (novrtanas) laik, klienta
motivciju un izptes ierobeojumus
klienta fiziskais un emocionlais stvoklis, motivcija, attieksme,
uzvedba, komunikcija raksturojums, kas ietekmja izptes
norisi un datu interpretciju
7) psiholoisks izptes (novrtanas) rezulttus un analzi
atbilstoi psiholoijas zintnes atzim un tai psihologa
profesionls darbbas jomas specifikai, kur ir sertificts

Latvijas Psihologu biedrba 6


komentri
8) argumenttus secinjumus un ieteikumus
Secinjumi - pamatojoties uz izptes rezulttiem un analzi;
atbilde uz pieprasjuma jautjumu, izvairoties no
nepamatotm interpretcijm

9) informciju par konfidencialitti


Atzinums vienmr satur informciju, kuras izpauana var nodart
kaitjumu klienta likumiskajm interesm, tpc atzinums ir
ierobeotas pieejambas informcija, kas jnorda atzinum.
Statuss Informcija dienesta vajadzbm.
Var nordt subjektus kuriem ir tiesbas iepazties ar atzinuma
saturu.

Latvijas Psihologu biedrba 7


komentri
10) atzinuma sagatavoanas datumu
Diena/ datums, kad sagatavots un noformts atzinums
Ar to pieirts juridiskais spks

11) psihologa vrdu, uzvrdu, sertifikta numuru un izsnieganas


datumu
+ datums, paraksts

Latvijas Psihologu biedrba 8


komentri
(3) Psihologa atzinumu sagatavo divos eksemplros un paraksta psihologs.
Ja atzinumu gatavo psihologs, kur nav likum noteiktaj krtb samis
psihologa sertifiktu, atzinuma sagatavoanu prrauga un to paraksta ar
psihologa darbbu prraugoais psihologsprraugs.
Atzinums parakstts divos eksemplros pasttjam un
psihologam / darba devjam
Pasttja paraksts k apliecinjums par saemanu
Atzinums jreistr izsniegto dokumentu reistr
Saska ar Brnu tiesbu aizsardzbas likumu prioritri
jnodroina brna tiesbas un intereses

Latvijas Psihologu biedrba 9


PALDIES PAR IEINTERESTBU UN PIEKLIKUMIEM
KOMENTRU PILNVEIDOAN!

Latvijas Psihologu biedrba 10