You are on page 1of 11

The Constitution as an Economic

Document
Richard A. Posner

Karolina pogorzelska
Vladyslav Sukhovetskyi
Plan prezentacji

1. Wstp
2. Ekonomia konstytucjonalizmu
3. Zasady konstytutywne w konstytucji
4. Gospodarcza krytyka konkretnych konstytucyjnych doktryn
5. Niejawno Ekonomiczna Konstytucyjnych Doktryn
6. Propozycje do konstytucjonalizacji leseferyzmu???
7. Osobiste porwnanie Wolnoci gospodarczej ??
8. Efekty makroekonomiczne Konstytucji
9. Ekonomika i interpretacja
10. Podsumowanie
Jak gospodarka moe by wykorzystana do
nauki Konstytucji?
1. ekonomiczna teoria konstytucjonalizmu;
2. ekonomia w projektowaniu Konstytucji;
3. szeroko rozumiany efekt ekonomiczny w konkretnych doktrynach
konstytucyjnych ;
4. interpretacja postanowie konstytucyjnych lub doktryn, ktre, by
moe, maj ukryt logik ekonomiczn;
5. propozycje dotyczce przeksztacenia prawa konstytucyjnego;
6. problem dualizmu ;
7. zwizek (jeli w ogle istnieje) midzy Konstytucj, i wzrostem
gospodarczym Stanw Zjednoczonych;
8. W jakie mierze, sdziowie powinni czu si swobodnie w korzystaniu
z analizy Ekonomicznej jako nadrzdnego przewodnika w
interpretacji konstytucyji.
Ekonomia konstytucjonalizmu

Takie sowa, jak "Konstytucja" i "Konstytucjonalizm" ma kilka, a nie


tylko jedno znaczenie. Okrelaj gwne ograniczania rzdu, jego
podstawowe zasady oraz przepisy ktre nie mog by zmienione na
drodze sdowej. Przykadem tego jest Konstytucja Stanw
Zjednoczonych ktra zmieniona moe by tylko kwalifikowana
wikszoci gosw. Rodzi to pytanie ktre zasady i prawa powinny by
zmienione w drodze zwykego procesu Legislacyjnego a ktre
kwalifikowan wikszoci gosw aby byo odpowiednie i suszne.
Ekonomia konstytucjonalizmu

Problem ten jest szeroko dyskutowany w odniesieniu do kontraktw


dugoterminowych oraz regulacja sfery uytecznoci publicznej.
Umowa generalnie nie moe by legalnie odwoana lub zmieniona bez
jednomylnej zgody stron. W zwizku z tym jest ona bardziej podobna
do Konstytucji, ktra wymaga wikszoci kwalifikowanej dla
nowelizacji, ni do umowy (kontraktu) ktre wymagaj tylko
wikszoci dla nowelizacji i dlatego s stosunkowo atwe do
modyfikowania (co zmienionych warunkach moe by wymagane). Jak
Konstytucja w przeciwiestwie do umowy(kontraktu) ustanawia
zasady, ktre s trudne do zmiany, majce na celu uregulowanie
przyszoci.
Moliwe rozwizania problemu jakim jest
nieuregulowanie przyszych okolicznoci
zachodzcych midzy stronami umowy:
interpretacja sdowa
renegocjacja umowy midzy stronami
Rozwizania regulacyjne
Dyrektywy