You are on page 1of 32

Click to edit Master text styles

2 jam

Click to edit Master text styles

2011

Click to edit Master text styles


SDP

Click to edit Master text styles


SDP

,

/
,SDP

Click

to edit Master text stylesPERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

KSSR
Click to edit Master text styles Kurikulum (Semakan
Standard )
Sekolah
Rendah
KBSR (KSSR)
2017
Kurikulum (Semakan
Bersepadu ) 2011
Sekolah
Rendah
Kurikulu 2003
(KBSR)
m Baru
Sekolah
Rendah 1993
(KBSR)

1983

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II

MASA MINIMUM SETAHUN


(JAM) Nota:
BIL. MATA PELAJARAN TERAS
SK SJK i. Mata pelajaran Sains menggantikan

1 Bahasa Melayu 192 160 mata pelajaran Dunia Sains dan

2 Bahasa Inggeris 160 80 Teknologi


3 Bahasa Cina /Bahasa Tamil - 192 ii. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani
MATA 4 Matematik 96 96 dan mata pelajaran Pendidikan
PELAJARA Pendidikan Islam
96 + 64+ Kesihatan digabungkan menjadi
N 5
Pendidikan Moral
(32* [Tasmik]) (32* [Tasmik])
96 64
mata pelajaran Pendidikan Jasmani
& 6 Sains 48 48
dan Pendidikan Kesihatan
PERUNTUK Pendidikan Jasmani dan iii. Mata pelajaran Dunia Seni Visual
AN
7 48 48
Pendidikan Kesihatan dan mata pelajaran Dunia Muzik
WAKTU 8 Pendidikan Kesenian 48 48
digabungkan
TAHAP I
MATA PELAJARAN
TAMBAHAN menjadi mata pelajaran Pendidikan
KSSR Bahasa Arab/ Bahasa Cina Kesenian.
Sekolah Kebangsaan/ Bahasa
9 Tamil Sekolah Kebangsaan / 48 - i. 32* (Tasmik) jam setahun untuk
Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun / Bahasa Semai pelaksanaan dalam Program j-QAF.
Perhimpunan 16 16 ii. ** Jumlah tidak termasuk Tasmik
Jumlah Jam Setahun 752** 752**

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II
MASA MINIMUM SETAHUN
(JAM)
BIL. MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 160 128
2 Bahasa Inggeris 160 96
3 Bahasa Cina /Bahasa Tamil - 160
4 Matematik 96 96
Nota:
MATA
5 Sains 64 64
i. Mata pelajaran Teknologi Maklumat
Pendidikan Islam 96 + 80 +
PELAJARA 6 (32* [Tasmik]) (32* [Tasmik]) dan Komunikasi (TMK) telah distruktur
N Pendidikan Moral 96 80 semula dalam EMK seperti berikut:
& 7
Pendidikan Jasmani dan
48 48 a. Modul Kemahiran Asas
PERUNTUK
Pendidikan Kesihatan
b. Modul Aplikasi
8 Sejarah 32 32
AN i. *32 jam setahun untuk pelaksanaan
WAKTU 9 Pendidikan Kesenian 48 48
Tasmik di luar jadual waktu
TAHAP II 10 Reka Bentuk dan Teknologi 32 32 ii. ** Jumlah tidak termasuk Tasmik
KSSR MATA PELAJARAN
TAMBAHAN
Bahasa Arab/ Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan/ Bahasa
11 Tamil Sekolah Kebangsaan / 48 -
Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun / Bahasa Semai
Perhimpunan 16 16
Jumlah 800** 800** Peneraju Pendidikan Negara

Click to edit Master text styles

Howard Gardner19838
1.
Click to edit Master text styles

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles


Click to edit Master text styles

Fowler, 1990.Click to edit Master text styles

Tip: Press Shift+F5 to make this link clickable.

Record audio, video, and ink

Securely upload and share your video


.
Click to edit Master text styles Piaget,1960
Jean

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles
Vygotsky

Click to edit Master text stylesClick to edit Master text styles
Dixon-Krauss,1966

Click to edit Master text styles


Click to edit Master text stylesClick to edit Master text styles

21
1981
Click to edit Master text styles
5%-10%90%-95%
200049152
140200
2000
5%-10%90%-95%

10%
21


Click to edit Master text styles

550%8
80%11-12Click to edit Master text styles


Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles


Click to edit Master text styles

Healy, 1994.


Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles
Isenberg & Jalongo
Bredekamp1993
Kagan, 1984


Click

to edit Master text styles

Click to edit Master text styles