You are on page 1of 26

06546181 06546065

03540162 06546154

y
Inx=y

x
0 (10)fx
f(x)x
x0,f(x)L
x0
Ly=f(x)x0yx0x0+x
x0f'(x0)

nx

y=f(x)xx0
xy
0
xx0
aax0
Y = f (x) ,x y x y
,e ,

,x 0 , y 0 ,


EdP
P QQ

P P 1Q

1.:C(q)q,

2.:TR(q)q,

,
, ,


f (x)x0
f (x0)f(x0)

f(x0)=0f(x0)>0 f(x0)
f(x0)=0f(x0)<0 f(x0)

TC 20 2Q Q 2 p=20-2Q

L=f(x,y,z)+(x,y,z),


du/dm=,um

C 6 x 2
10 y 2
xy 30 xy
x+y=34,
1
2

https://www.zhihu.com/question/22199657
https://wenku.baidu.com/view/2e4cf27f168884868762d659.html
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%81%E9%99%90_(%E6%95%B0
%E5%AD%A6)
https://wenku.baidu.com/view/e5505000b52acfc789ebc99d.html
https://wenku.baidu.com/view/be6e38a9647d27284a735161
https://wenku.baidu.com/view/44ab7e6dfd0a79563d1e723a.html
THANKS