You are on page 1of 2

PENGENALAN

Malaysia sebagai negara multi


etnik
Parti politik sebagai jambatan
kekitaan.
Memerlukan pemahaman dari segi
teori dan definisi
OBJEKTIF
Menganalisis usaha yang diambil oleh parti-
parti politik untuk mengekalkan keharmonian
hubungan etnik.
Menghargai jasa tokoh dan parti politik
dalam menyatu padu golongan rakyat yang
terdiri dari pelbagai etnik.
Mengenal pasti cabaran dan saranan parti
politik yang dihadapi oleh parti politik di
negara ini.
Mengambil tahu impak masa hadapan dari segi
keharmonian etnik dengan kewujudan parti