You are on page 1of 20

Presentatie Afstudeerverslag Ing. Urwin W.

Staphorst
Presentatie in het kader van de
studierichting Bedrijfskundige ICT aan de
Hogeschool NOVI
Onderzoek naar een op ICT en Internet
gebaseerde distributielogistiek voor
Interhome n.v.

Paramaribo, 24 Juni
2008
Opleidings- Instituut: Janssen en
Partners
1 Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst
Auteur
Staphorst Urwin W.
Begeleider
Drs. Lloyd Groenhart MBA
Meelezer
Marga M. Arts
Opdrachtgever
Interhome n.v.
2 Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst
Onderzoeksdoelstelling
Het middels literatuur- en
praktijkonderzoek verkennen van de
mogelijkheden voor “ Interhome” om
met behulp van een op ICT en Internet
gebaseerde distributielogistiek uit te
groeien tot een vooraanstaand
regionale leverancier van uit tropisch
hardhout gefabriceerde producten
3
voor woon- en leefomgeving
Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst
Probleemstelling

In hoeverre kunnen op ICT en op


Internet gebaseerde
distributielogistiek bijdragen om “
Interhome “ te laten uitgroeien tot
vooraanstaande regionale leverancier
van uit tropisch hardhout
gefabriceerde producten voor woon-
4 en leefomgeving
Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst ?
Opbouw presentatie
 Nadere introductie
 Voortraject
 Methoden en Technieken
 Onderzoeksproces
 Conclusies van het onderzoek
 Aanbevelingen bij het onderzoek
 Reflectie en Evaluatie
5 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst
Voortraject


Afstudeeropdracht

Literatuuronderzoek
 Beperkingen

 Onderzoeksopzet

6 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Begrippen

Modellering wordt binnen dit onderzoek gezien als een weergave van een op basis
van theoretische concepten en bedrijfskundige technieken ontwikkelde visie
op de totale op ICT en Internet gebaseerde supply chain.

Met een Integraal op ICT en Internet Supply Chain Concept bedoeld: een uit
meerdere modellen bestaand generiek concept dat gebruikt kan worden bij het
benoemen, beschrijven en analyseren van factoren die kunnen leiden tot het
verkrijgen van een helder standpunt bij ontwerp, her-ontwerp of optimalisering
van de logistieke functie in een organisatie

7 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Onderzoeksopzet

8 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Onderzoeksproces
 Logistiek en Distributie ontwikkeling
 Supply Chain en Supply Chain Management

 Rol van ICT en Internet

 Productkarakteristieken

 Integraal op ICT en Internet gebaseerd


Supply Chainconcept
 Strategischeopties en Modellering

 Interne ( Strategische ) Analyse


9  Conclusies en Aanbevelingen
Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst
Rol van ICT en Internet
Afbakening
 Interne Logistiek Het onderzoek is beperkt tot de
 Operaties bedrijfskundige aspecten van
distributielogistiek met de direct
 Externe Logistiek daaraan gerelateerde aspecten op
het gebied van informatie en
 Marketing en management .
Verkoop
Het onderzoek is beperkt tot logistiek
 Customer Service en de distributie van het
gereedproduct

10 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Productkarakteristieken
KOSTEN EFFICIENTE SUPPLY CHAIN

TYPE PRODUCT: FUNCTIONEEL Organisatie- Centraal

MARKTGERICHTE SUPPLY CHAIN

TYPE PRODUCT: INNOVATIEF Decentraal ICT gedreven

11 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Stappen naar een geintegreerde op ICT en
het Internet gebaseerde Supplychain

12 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Interneanalyse
13

 Besluitvorming logistiek en distributie


 Rol ICT en Internet
 Rol Management en personeel
 Marketing en dienstverlening

Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst


Strategischeanalyse
14

 Strategischecontext
 P.E.S.T ( Politiek – Economisch – Sociaal –
Technologie )
 Kernwaarden Internet
 T.D.C ( Time – Distance – Complexity )
 Strategic architecture
 SWOT-analyse
Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst
Resultaten
15

 Kansgebieden
 Bekwaamheden

Kerncompetenties
 Competenties
 De Klant
 Samenwerken
Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst
Conclusie
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek in het algemeen,
kan worden geconcludeerd dat op ICT en op Internet gebaseerde
distributielogistiek kunnen bijdragen om Interhome N.V. te laten
uitgroeien tot vooraanstaande regionale leverancier van uit tropisch
hardhout gefabriceerde producten voor woon- en leefomgeving

Het volledig afronden van een aankoopproces via een


web-gedistribueerde supply chainproces lijkt vooralsnog
geen haalbare kaart te zijn
16 Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst
Aanbevelingen
Op basis van getrokken conclusies zijn aanbevelingen gedaan die het
management in staat moet stellen maatregelen te nemen in het kader
van de strategische doelstellingen op basis van de essentiële factoren
die daarbij een rol spelen

Het gaat hierbij om het onevenredig potentieel aan ICT- kennis ten
opzichte van de fysieke logistieke capaciteit bij Interhome N.V.
gebruiken om extra waarde te creëren in de schakel tussen
leverancier en afnemer

17 Afstudeerverslag Ing. Urwin W. Staphorst


Stage 2 ( Supply Chain Information Integration )

 Gebruik
Geschatte kosten  68.500
Internetoptie over 3
 Dienst  172.000
jaar/Marketing  Toepassing  119.000
dominant over logistiek  ISP  60.000

Return on Invest over 3  85.500
Infrastructuur
jaar op grond van de “  160.000
 Outsourcing
Interhome “ organisatie  250 %
doelstellingen  ROI
18 Afstudeerverslag Urwin W. Staphorst
Reflectie en evaluatie

Een Supply Chainmodel


voor Interhome

19 Presentatie Afstudeerverslag Ing. Urwin W.


Einde Staphorst
‘ De opsteller is verantwoordelijk voor de Inhoud van deze presentatie; het auteursrecht berust bij de
opsteller.’

E-Mail: uw_staphorst@hotmail.com / Tel . 00597 484681 / 8553202