You are on page 1of 20

IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PENGGUNAAN “KAEDAH STESEN” UNTUK


MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA
SUKU KATA TERTUTUP KVKVK DALAM
KALANGAN MURID PEMULIHAN TAHUN 3
PENDAHULUAN
Pengenalan
Murid tahun 3 mengahadapi masalah dalam membaca
suku kata tertutup KVKVK dengan betul.

Konteks: R. PdP
i. Murid tidak dapat menyebut suku
kata tertutup KVKVK dengan betul.
Sekolah
Pengkaji ii. Pengakaji telah menggunakan
kaedah stesen untuk
Peserta kajian menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh murid tahun 3
pemulihan .
FOKUS KAJIAN

Meningkatkan penguasaan
kemahiran membaca
perkataan suku kata tertutup
KVKVK
Pemilihan kriteria fokus kajian

• boleh mengendalikan dalam


Kebolehtadbiran sekolah-mudah dan senang

• Meningkatkan kemahiran peserta


Kepentingan kajian
• Mengukur minat dalam kemahiran

Kebolehgunaan • Garis panduan pengajaran guru


PENGUMPULAN DATA AWAL
Ujian Pemerhatian Temu bual

Ujian diagnostik Borang senarai Protokol temu bual


semak (guru pemulihan)
Instrumen : transkrip
(guru pemulihan)

Mengesan daerah Jadual dan Matrik temu bual dan


kelemahan
Secara lisan dan dihuraikan secara dihuraikan secara
menulis. naratif (tema) naratif (tema)
TINDAKAN
 Mengenal pasti masalah pesserta kajian
Merancang  Temubual secara tidak berformal
 Ujian diagnostik yang mengandungi 10
soalan (ayat)

 Memilih teori
Model Bertindak  Memilih tindakan yang sepatutnya (Kaedah
Kemmis stesen)
 Merangka kaedah rawatan
&
Mc  Peserta kajian
Taggart  Pelaksanaan interveni
Memerhati
 Ujian penilaian mengetahui penguasaan dari
semasa ke semasa

 Menganalisis data
Mereflek
 Keberkessanan kajian tindakan
Model kajian tindakan Kemmis & Mc Taggart (1988)
KAEDAH STESEN

Kaedah stesen Pemilihan Kepentingan


• Bilik atau sudut kaedah stesen
• Proses PdP • mewujudkan
yang sistematik • Teori suasana yang
menyeronokkan.
• peluang belajar pembelajaran
• Mudah untuk
melalui kaedah (Benjamin menjalankan
hands on Bloom 1971) aktiviti secara
experience • Pembelajaran kendiri
masteri • Berasaskan
kemampuan
peserta kajian.
OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN
Meneliti pelaksaan kaedah stesen dalam
membantu murid pemulihan menguasai
Objektif kemahiran membaca perkataan KVKVK dalam
bentuk perkataan, rangkai kata, ayat dan cerita
umum
pendek.

Membantu murid pemulihan menambahbaik amalan


menguasai kemahiran membaca pengajaran dan
untuk meguasai kemahiran kvkvk pembelajaran guru dalam
Objektif dalam bentuk perkataan,rangkai kemahiran kvkvk dalam
khusus kata, ayat dan cerita melalui bentuk perkataan, rangkai
kaedah stesen. kata, ayat pendek dan cerita
melalui kaedah stesen.
Bagaimanakah penggunaan Bagaimanakah guru
kaedah stesen dapat membantu dapat menambah baik
Soalan sesorang murid pemulihan dalam amalan pedagogi bagi
menguasai kemahiran membaca membantu murid
kajian kvkvk dalam bentuk perkataan, menguasai kemahiran
rangkai kata, ayat pendek dan membaca kvkvk melalui
cerita? kaedah stesen?
PESERTA KAJIAN

PK 1 PK 2 PK 3 PK 4

Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3

Masalah Masalah Masalah


Masalah menyebut
menyebut menyebut menyebut
perkataan perkataan perkataan
perkataan KVKVK
KVKVK KVKVK
Ciri-ciri: Ciri-ciri:
Ciri-ciri: Ciri-ciri: Lambat Cepat lupa
Cepat lupa Cepat lupa Suka Suka hands
Dikategorika Suka bermain on activity
n OKU bermain
PELAKSANAAN KAJIAN

LANGKAH- KAEDAH
LANGKAH MENGUMPUL
TINDAKAN DATA

CARA CARA
MENYEMAK MENGANALISIS
DATA DATA
Langkah-langkah Pelaksanaan

STESEN 1 : suku kata/perkataan STESEN 2: Rangkai Kata

STESEN 4 : Cerita pendek STESEN 3: ayat mudah


Kaedah mengumpul Cara menganalisis Cara menyemak data
data data
Analisis bertema
Pemerhatian
Pemerhatian
Secara berstruktur
dan tidak berstruktur Nota lapangan
Analisis deskriptif
Senarai semak Triangulasi:
Temubual
kaedah
Sebelum dan selepas
(transkrip) Analisis bertema Sumber data
Temubual masa
Analisis dokumen
Ujian penilaian1
Anallisis deskriptif
Ujian penilain 2
Ujian penialaian 1
Ujian penilaian 2
DAPATAN KAJIAN
SK 1: SK 2:
KEFAHAMAN KAEDAH AMALAN MENAMBAHBAIKAN
STESEN PEDAGOGI

Murid dapat menguasai kemahiran


Melalui kaedah ini guru dapat
membaca suku kata tertutup KVKVK
mempertingkatkan kemahiran PdP
dengan betul

Dalam temubual sebelum kaedah ini


Murid mudah membaca perkataan diterapkan murid tidak seronok untuk
KVKVK membaca , tetapi selepas kaedah ini
diterapkan dalam PdP murid sangat
seronok untuk membaca.
Melalui kaedah ini murid bukan hanya
membaca suku kata tetapi juga
membaca rangkai kata, ayat mudah dan
juga cerita pendek. Melalui pemerhatian murid memasuki
kelas bacaan dan membaca bahan
bacaan yang ada dalam setiap stesen
tersebut.
BIL PESERTA JUMLAH PERATUS JUMLAH PERATUS Peningkatan

KAJIAN MARKAH MARKAH MARKAH MARKAH %

(P1) UJIAN (P1)% (P 2) UJIAN

(P 2)%

1. PK 1 2 20 10 100 80

2. PK 2 1 10 10 100 90

3. PK 3 1 10 9 90 80

4. PK 4 1 10 9 90 80
Graf Perbandingan Peningkatan
PERBANDINGAN UJIAN PENILAIN 1 (P1) DAN UJIAN
PENILAIAN 2 (P2)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% P2

SK 1
SK 2
P1
SK 3
SK 4

SK 1 SK 2 SK 3 SK 4
P1 20% 10% 10% 10%
P2 100% 100% 90% 90%
REFLEKSI

• Kaedah stesen ini dapat membantu murid untuk


mempertingkatkan kemahiran membaca.
• Mendapat banyak pengajaran dalam pelbagai
sumber semasa menjalankan kajian ini

kurang pengalaman untuk melaksanakan sesuatu


kajian

Dapat tingkatkan penguasaam kemahiran membaca


KVKVK
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengawal selia


kaedah stesen supaya pengajaran menjadi lebih teratur
dan berkesan
Mengkaji dengan lebih lanjut masalah yang dihadapi oleh
para guru dalam melaksanakan pengajaran menggunakan
kaedah stesen

Dicadangkan supaya kajian akan datang dapat menambah


bilangan peserta kajian bagi menimbulkan suasana yang
lebih meriah, menyeronokan serta meningkatkan
persaingan antara peserta kajian

Menghasil sebuah “Big Book” yang mempunyai 4 elemen


dalam stesen bagi setiap kemahiran.