You are on page 1of 2

Bát chánh đạo là gì ?

1. Nhận thức chân chính


2. Tư duy chân chính
3. Lời nói chân chính
4. Hành động chân chính Chuẩn bị tâm thế để hợp
5. Nghề nghiệp chân chính tác trong công việc
6. Chuyên cần chân chính
7. Niệm chân chính
8. Đạo chân chính
Bát chánh đạo là gì ?

1. Nhận thức chân chính


2. Tư duy chân chính Ứng xử tư cách như thế nào ?
3. Lời nói chân chính
4. Hành động chân chính Ứng xử trên mạng ?
5. Nghề nghiệp chân chính
6. Chuyên cần chân chính
7. Niệm chân chính
Đừng vì những bồng bột mà làm
8. Đạo chân chính mình không đi xa được tring
tương lai