SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK

TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. GHANI SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK
PERINGKAT AWAL

PERINGKAT PERKEMBANGAN

PERINGKAT PEMODENAN

PERINGKAT AWAL ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN .

Herder. Bopp. F. Schlegel dan A. F. W. PIKE NOAM CHOMSKY CHARLES FILLMORE . W. Schleicher Golongan 80-an dan sesudahnya PERINGKAT PEMODENAN   FERDINAND DE SAUSSURE L. Schlegel. G. K. A. Humbold. J. V. Rask. Grimm. V.B. Condillac. R. J.PERINGKAT PERKEMBANGAN  Abad ke-18 Abad ke-19: E. BLOOMFIELD KENNETH L.

Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf.  . Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.ZAMAN INDIA  Piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua.

Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi.ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Ini telah menimbulkan persoalan: Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini?  .

 . tidak seragam dengan pelbagai kelainan. ZAMAN YUNANI Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. iaitu benda dengan nama benda. bersifat semula jadi. regular dan logik. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. iaitu ciptaan Tuhan. wujud secara konvensyen.

manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. iaitu onoma (kata nama). rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung).ZAMAN YUNANI Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. Bagi Plato. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja).  . iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. di samping memperkenalkan konsep neutral. Logos terbahagi dua.

Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. iaitu nomen (kata nama). syndesmoi (kata hubung). epirrhema (kata keterangan). iaitu onoma (kata nama). arthron (kata sandang). Mereka membahagikan kata kepada empat. verbum (kata kerja). Semua kajian berasaskan teks kuno. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan.  . prothesis (kata depan). antonymia (kata ganti).ZAMAN YUNANI Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. dan arthron (kata sandang). metosche (partikel). dan syndesmoi (kata hubung). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. rhema (kata kerja).

Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. Priscia dan Donatus. kelas kata telah ditambah. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). M.ZAMAN ROMAWI Wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. daripada lapan menjadi sembilan. Ini bermakna. Terrentius Varro. Pada zaman Romawi. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. pengkodifikasian pemikiran.  . motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus.

  ZAMAN ROMAWI Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. > Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Melalui bukunya yang terkenal. sintaksis dan etimologi. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. . iaitu De Lingua Latina. M. > Penggunaan kategori morfologi. iaitu: > Senainon: tanda dan simbol > Semainomenon atau lekton: makna > Pragma atau tungchanon: hal luaran. situasi. beliau telah merumuskan: > Bahasa itu seragam secara semula jadi.

verbum. adverbiu. interjectio dan conjunctio. praepositio. pronomen.ZAMAN ROMAWI Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Selain fonologi. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini.  . iaitu nomen. participium. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif.

waktu petang perdebatan. Waktu pagi pengajaran. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Petanda zaman ini ialah sekolastik.  . diskusi orang alim dan golongan aristokrat.ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa.

ZAMAN PERTENGAHAN Diskusi bahasa dipelopori oleh golongan Medistae. Kata hanya mewakili benda dalam cara dan aksi.  . dan golongan Spekulatif. Golongan Spekulatif menganggap bahawa kata tidak mewakili rujukan secara langsung. Mereka menganggap kunci analisis bahasa ialah peralihan fikiran ke dalam bunyi melalui kata dan ujaran. Golongan Medistae mengagungkan semantik. Tatabahasa semua bahasa dianggap sama walaupun dapat berobah secara kebetulan.

ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. falsafah dan kesusasteraan. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Latin dan Ibrani.  . Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. iaitu Yunani.

bahasa Cina. Empat yang terbesar ialah Yunani. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Jerman. Romawi dan Slavia. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian.ZAMAN PEMBAHARUAN Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. .

Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. sistem-sistem morfologi.LINGUISTIK PERBANDINGAN  Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahanperubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. . sintaksis. dan leksikon.

pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. dan leksikon. sintaksis. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Pada dasarnya. Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistemsistem fonologi. dan perubahanperubahan sistematik. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian. Setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. dijangka amat tetap.  . sistem-sistem morfologi. dan perubahan-perubahan sistematik. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. dijangka amat tetap.

selain daripada butir-butir yang sama dalam perbendaharaan kata yang dibandingkan. pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. tidak terdapatlah pembuktian bahawa dua patah perkataan daripada bahasa-bahasa yang berbeza adalah berseketurunan. Kaedah-kaedah yang mendasarkan perbendaharaan kata ini hanya boleh menentukan tahap-tahap perkaitan dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh ciri-ciri sebuah bahasa proto. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian.  . Pendekatan-pendekatan ini telah dicabar kerana masalahmasalah metodologinya ³ tanpa pembinaan semula atau sekurang-kurangnya satu senarai padanan fonologi yang terperinci.

 Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri.  . urutan perkataan atau sistem vokal). serta jenis-jenis bahasa yang didapati di dunia dari segi mana-mana ciri yang tertentu (umpamanya. Tujuan utamanya ialah untuk memahami ciri kesejagatan bahasa yang menguasai sesuatu bahasa.

Linguistik bezaan hanya terlibat dalam bahasa-bahasa kini. Sebarang kajian empirik tentang kata-kata pinjaman adalah. menurut takrif. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.  . Linguistik bezaan membandingkan bahasa-bahasa biasanya untuk tujuan membantu pembelajaran bahasa dengan mengenal pasti perbezaan-perbezaan yang penting antara bahasa asli dengan bahasa sasaran pelajar. merupakan sebahagian linguistik sejarah. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. bersifat sejarah dalam tumpuannya dan oleh itu.

percubaan untuk menghubungkan dua bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah perbandingan secara amnya tidak menghasilkan keputusan yang telah diterima secara meluas. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. dan tidak rapat hubungannya. . Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. Khususnya.

bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. . linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.LINGUISTIK KONTEKSTUAL Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain.

PERBEZAAN ANTARA LINGUISTIK GUNAAN DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN .

menguji kelahiran bahasa. sintaksis. dan leksikon. sistemsistem morfologi. berbentuk bahan. Kaedah . mengajar dan sebagainya ASPEK kajian Linguistik perbandingan satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. Kaedah mengajar bahasa : kaedah terus.Linguistik Gunaan / terapan Mengkaji kaedah mengajar bahasa. kaedah pandang sebut. kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.

Bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi Faktor .faktor dapat memastikan perbezaan yang nyata antara bentukbentuk yang diakui dengan bentukbentuk yang dibina semula FERDINAND DE SAUSSURE Fries dan Robert Lado Tokoh bahasa sebagai objek yang diajarkan. Awal abad ke20 masa . iaitu sebagai media Mula berkembang akhir abad ke-19 Prinsip Linguistik perbandingan memandang bahasa sebagai bahasa.

73:4) Mendapat makna yang tepat supaya dapat menjalankan dan dihayati segala ´al-Amrµ dan menjauhi segala ´al-Nahyiµ. . makna mahupun teks tulisan al-quran itu sendiri. Orang Arab turut mengkaji bahasa terutama digunakan dalam al-quran dan hadis. Baca ayat al-quran mengikut sebutan asal adalah wajib hukumnya (al-quran. Tujuan adalah untuk menjaga keaslian dari segi sebutan.

qafiyah dan lain-lain. nahu badi·. istiiqaq. ilmu bayan. balaghah. . timbul ¶Ulum al-quran· yang banyak pecahannya. ¶aruz. Terdapat pecahan-pecahan ilmu Bahasa Arab seperti lughah. Bagi mendapat makna yang tepat dalam alquran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful