You are on page 1of 5

Mga HakbangPasa

ng Pananaliksik
para sa Papel-Pananaliksik
Mahalagang Tanong

• Bakit mahalagang malinang sa isang


mag-aaral na tulad mo ang
kasanayan sa mabisang
pananaliksik?
• Sa ano-anong pagkakataon
magiging makabuluhan ang
kasanayang ito?
• Sa Ano-anong
pagkakataon magiging
makabuluhan ang
kasanayang ito
Alam mo ba?
• Ang pagpili ng paksa ay isa sa
pinakamapanghamong bahagi sa pagsusulat ng
pananaliksik. Mga maaaring mapagkunan ng
paksa
• Internet at social media
• Telebisyon
• Diyaryo at magasin
• Mga pangyayari sa iyong paligid
• Sa sarili
Ang Sulating pananaliksik
ay malalalimang pagtatalakay sa isang tiyak at
naiibang paksa.Hindi lng ito basta pagsasama
ng mga datos na nasaliksik mula sa iba’t-ibang
primarya at sekundaryang mapagkukunan ng
impormasyon kundi