You are on page 1of 17

GAMIT NG WIKA SA

LIPUNAN
“ANG WIKA AT
LIPUNAN”
WIKA LIPUNAN
•Ang lipunan ay isang pangkat ng mga
tao na binibigyan ng katangian o
paglalarawan sa mga huwaran ng mga
pagkakaugnay ng bawat isa na
binabahagi ang naiibang kultura at/o
mga institusyon.
Durkheim (1985)

•sociologist
•nabubuo ang lipunan ng mga taong
naninirahan sa isang pook
•ang mga tao sa isang lipunan ang may
kanya-kanyang ginagampanan
W.P. Robinson
•Language and Social Behavior (1972)
•Tungkulin ng Wika
•pagkilala sa estado ng damdamin ng
pagkatao, panlipunang pagkakakilanlan
at ugnayan
•pagtukoy sa antas ng buhay sa lipunan
•ANO ANG PINAKADIWA
NG WIKA?
•BAKIT?
Pitong Tungkulin ng
Wika Ayon Kay M.A.K
Halliday
Instrumental
•tumutugon sa
pangangailangan ng tao
katulad ng pakikipag-
ugnayan sa iba
Regulatoryo
•tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal ng
ibang tao
•pagbibigay ng direksyon
Interaksyunal
•nakikita sa paraan ng pakikipag-
ugnayan ng tao sa kanyang kapwa
Personal
•pagpapahayag ng sariling opinyon o
kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan
Heuristiko
•ginagamit sa pagkuha o paghahanap ng
impormasyong may kinalaman sa
paksang pinag-aralan
Impormatibo
•kabaligtaran sa heuristiko
•pagbibigay impormasyon sa paraang
pasalita o pasulat
MARAMING
SALAMAT PO!