You are on page 1of 27

TASAWUF dan AKHLAK

ISLAM

Pengertian Tasawuf secara Bahasa:
 Konsep tasawuf menjadi perbincangan
dalam dunia intelektual Islam. Akar kata
tasawuf / perilaku hidup sufistik adakalnya
dipandang, berasal dari luar Islam.
 Shafa : suci
 Shaff : barisan
 Shaufanah : buah-buahan kecil yang berbulu
 Shuffah : serambi tempat duduk
 Shafwah : yang terpilih atau terbaik
 Theosophi (Yunani) : (Theo = Tuhan, shopos =
hikmah)
 Shuf : bulu domba

. dan menghindari sikap meringankan ibadah.  Makruf Al-Karkhi : Tasawuf sebagai ketidakpedulian terhadap kenyataan dan mengabaikan apa yang ditangan makhluk (zuhud). Di antara Definisi Tasawuf  Abu Al-Qasim Al-Qusyairi : Sebagai ajaran yang menjabarkan Al-Quran dan Sunnah. menjauhi erbuatan bid’ah. berjuang mengendalikan hawa-nafsu. mengendalikan syahwat.

Dasar Tasawuf  Secara normatif. al-Qur’an dan hadits.  Ulama/ahli hikmah cenderung menjadikan “hadits Jibril” sebagai dasar normatif tasafwuf. kendati tidak ditemukan kata tasawuf .  Kecenderungan manusia yang ingin dekat dengan Tuhan .  Secara aplikatif. Nabi Muhammad Saw telah mencontohkan perilaku hidup sufistik.

 TAWAKKAL: (At-Talaq 3).ISYARAT TASAWUF DALAM AL-QUR’AN  TAUBAT: (Al_Baqarah 222).  MA’RIFAT: (Al-Qaf 16).  FAQIR: (At-Taha 2).  SABAR: (Al-Mukmin 55). .  MAHABBAH: (Ali Imran 31).  RIDHA: (Al-Maidah 119).

.ISYARAT TASAWUF DALAM HADITS  Istilah tasawuf tdk dikenal dalam hadis.  asulullah mengenalkan IHSAN. yaitu:  ‫ان تعبد هللا كاءنك تره فإلم تكن تره فإنه يراك‬  Ihsan bersumber dari keteladanan terhadap Nabi yang menyangkut kerisalahan (kerasulan).

Sumber Ajaran Tasawuf .

 Ulama cenderung menyandingkan tasawuf dengan akhlak. . Perilaku (zahir dan bathin) merupakan indikasi seorang tersebut begitu dekat dengan Tuhan. didasari oleh nilai tauhid dan tercermin dalam perilaku.Implementasi/Aplikasi Tasawuf  Aplikasi tasawuf. karena substansi ajaran tasawuf adalah berakhlak kepada Allah.

Thariqat . tazkiyatun-nafs  Implementasi tasawuf dalam kelompok.Implementasi….  Tasawuf merupakan jalan mensucikan jiwa.

Pensucian jiwa/pembinaan akhlak .

Mahabbah (cinta) dan Ma’rifat. Sabar.  Hal pokok tentang Tasawuf yang disepakati oleh semua pihak : 1.Ajaran Pokok Tasawuf Proses penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah swt. Zuhud. Upaya pendekatan diri secara individual kepada-Nya. Kesucian jiwa untuk menghadap Allah sebagai Zat Yang Maha Suci. Tawakal. Ridha. 2.  Tujuh Maqamat yang harus dilalui seorang shufi : Tobat. .

. Nilai-nilai hanya dapat diperoleh melalui latihan-latihan fisik dan psikhis serta pengekangan diri dari materialisme duniawi. KARAKTERISTIK TASAWUF  Abul Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani (Dosen Filsafat Islam Universitas Cairo) Ciri umum Tasawuf adalah memiliki nilai- nilai moral yang bertujuan untuk membersihkan jiwa.B.

tasawuf ini disebut juga dengan irfani (bersifat pengetahuan diri). ‘Asyiq itu jangan bercawang Meninggalkan dunia jangan kepalang Suluh Muhammad yogya kau pasang Pada Rabb al-‘alamin supaya kau datang . Berdasarkan obyek dan sasarannya. tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. 3. Tasawuf akhlaqi. tasawuf yang menekankan nilai-nilai etis (moral) 2. Tasawuf Falsafi : tasawuf yang menekankan pada masalah- masalah filsafat dan metafisika. Tasawuf diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitun: 1. Tasawuf Amali.

takwa. syahadah. Shalah/Keshalihan.  Abu Sa’ad bin Abu Al-Khair (niat.  Abdul Karim Al-Jilli. tawakal. muqarabah. zuhud. iradah/kemauan. Iman. inabah/penyesalan.C. (tobat. zikir. sabar. tobat. shidiqiyah. zuhud. (tobat. sabar. tawadhu’. fakir. . wara’. mahabbah dan ma’rifah). tawakal dan ridha).  Abu Nashr As-Sarraj. ridha dll. Tahapan Spiritual dan Ajaran Pokok Tasawuf. rida. mujahadah. sabar. qurban/kedekatan disisi Allah SWT. fakir. (Islam. ihsan.  Abu Bakar Al-Kalabadzi.

Ia tidak mengharapkan nikmat surga dan tidak takut dengan azab neraka. Tokoh Mahabbah yang terkenal : Rabi’ah Al-Adawiyah. Sufyan Ats-Tsauri. 3. Ibrahim bin Adham. Zuhud Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. . Mahabbah. Tokoh Zuhud yang terkenal : Said bin Musayyab. tetapi mematuhi Allah karena cinta yang begitu mendalam kepada-Nya. HasanAl-Basri. Cinta kepada Allah ada dua bentuk yaitu cinta rindu dan cinta karena ia layak dicintai. Berpendapat.Diantara ajaran Pokok Tasawuf 1. 2. Zuhud harus dilandasi dengan Mahabbah (rasa cinta) yang mendalam dan kepatuhan kepada Allah bukanlah tujuannya. Tobat Tobat merupakan starting point menjalani kehidupan sufistik.

6. dan realitas tunggal itu ialah Allah. Wahdatul – Wujud. Sirnanya sifat yang tercela dan munculnya sifat yang terpuji.3. Hulul. Fana’ dan Baqa’. ( Abu Manshur Al-Hallaj) Bertempatnya sifat keTuhanan kepada sifat kamanusiaan. .( Ibnu ‘Arabi ) Wujud hanya mempunyai satu realitas. 4. Adapun alam semesta ini hanyalah penampakan diri dari nama-nama dan sifat Allah dalam wujud terbatas. 5. Ittihad. ( Abu Yazid Al-Bustami ) Pengalaman kesatuan seorang shufi dengan Allah pada saat ia sedang mabuk dalam kenikmatan bersatu denganNya.

Fenomena menunjukkan kerinduan masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual.Dr. . PERAN TASAWUF DALAM KEHIDUPAN MODERN Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat dan cenderung bersifat materialistis ini sebenarnya sudah berada pada titik kejenuhan. dengan banyaknya bermunculan majlis dzikir dan kajian-kajian ke-Islaman. Ini menunjukkan bahwa gerakan tasawuf kembali dirindukan oleh manusia-manusia modern. kita bisa berperilaku tasawuf/shufi (mengikuti sunah-sunah yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa harus meninggalkan kehidupan modern). Menurut Prof. D.Hamka.

Rasulullah menyuruh umatnya bekerja keras untuk memenuhi hajat hidup dan kelebihan rizki yang diperolehnya untuk kepentingan infaq dijalan Allah.Beberapa hal yang harus kita teladani dari kehidupan Nabi Muhammad saw. . dan membenci kemalasan. antara lain :  Zuhud Nilai rohani lebih penting daripada materi (harta benda) Zuhud adalah tidak berlebih-lebihan dalam harta-benda.  Bekerja Keras Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras.

 Hidup Sederhana. kecuali untuk mengabdi/beribadah kepadaKu”. Rasulullah SAW telah bersabda : “Manusia yang paling baik adalah yang paling baik budi pekertinya”. . perumahan dan makanan. Ibadah dalam Islam hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Firman Allah : “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia. Hidup mewah menjadikan orang sombong dan lalai dalam menunaikan kewajiban. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana baik dalam berpakaian.  Perbaikan Akhlak.  Ibadah.

politik. .Ajaran Tasawuf positif untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. seperti : dunia bisnis. Zuhud mengajarkan orang kaya untuk selalu berderma. dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. ekonomi. antara lain :  Memandang Zuhud sebagai prinsip tasawuf yang selaras dengan Kewajiban zakat.  Bekerja keras sebagai salah satu cara menerjemahkan kehendak Allah SWT.  Memahami amal shaleh secara luas tanpa membatasinya pada amal-amal bersifat agamis/amal ritual. teknologi komunikasi dan bidang-bidang lainnya. Islam mengajarkan orang untuk ikhtiar yang diiringi dengan tawakal.  Mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf kedalam dunia modern.

Alur menjalani Tasawuf .

KONSEP PERBAIKAN AKHLAK PADA AJARAN TASAWUF TAKHALLI. TAHALLI DAN TAJALLI .

berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan kehidupan duniawi.TAKHALLI  Takhalli. tetap memanfaatkan duniawi sekedar sebagai kebutuhannya dengan menekan dorongan nafsu yang dapat mengganggu stabilitas akal dan . Tetapi. Dalam hal ini manusia tidak diminta secara total melarikan diri dari masalah dunia dan tidak pula menyuruh menghilangkan hawa nafsu.

usaha itu harus berlanjut terus ke tahap kedua yang disebut tahalli. dengan taat lahir dan bathin. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yakni. memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji. Dalam hal ini Allah SWT berfirman : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.TAHALLI Setelah melalui tahap pembersihan diri dari segala sifat dan sikap mental yang tidak baik dapat dilalui. mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji. 16 : 90 ) . (QS. kemungkaran dan permusuhan.

24:35 ) . Dalam hal ini kaum sufi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT : Allah adalah nur (cahaya) langit dan bumi (QS. maka tahapan pendidikan mental itu disempurnakan pada fase tajalli. Tajalli berarti terungkapnya nur gaib untuk hati.TAJALLI  Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli.