You are on page 1of 9

Dezinflacija i deflacija

Makroekonomija 2
Predavač: mr.sc. Damir Jerković
školska godina 2013/14
• Dezinflacija je skup mjera i postupaka koje
dovode do postupnog smanjenja inflacije.
• Ove mjere najčešće obuhvaćaju kontrolu rasta
osobnih dohodaka, monetarne restrikcije,
smanjenje javnih rashoda te općenito mjere
koje utječu na restrikciju domaće potražnje.
• Dezinflacija je opadanje stope po kojoj raste
opći nivo cijena u jednoj ekonomiji, odnosno
to je usporavanje same inflacije.
• Npr. ako je stopa inflacije u veljači iznosila
3,4%, a u ožujku 2,9%, tada možemo govoriti o
dezinflaciji u ožujku u odnosu na prethodni
mjesec.
• Dakle, inflacija i dalje raste po odrenenoj stopi
ali ta je stopa manja nego što je bila u
prethodnom vremenskom periodu (u ovom
slučaju manja je za 0,5 postotnih poena što
nam predstavlja stopu dezinflacije).
• Dezinflaciju kao pojam ne smijemo miješati sa
deflacijom koja predstavlja pad općeg nivoa
cijena u odrenenom vremenskom periodu.
• Dezinflacija se smatra pozitivnom pojavom u
ekonomiji.
• Kada imamo pojavu stalne dezinflacije u
periodu od nekoliko godina dolazi do jačanja
same ekonomije.
• nezaposlenosti.
• Međutim nije dobro da se stalna dezinflacija
pretvori u deflaciju, s obzirom da deflacija
predstavlja negativnu pojavu i usporava
ekonomski rast i povećava stopu
nezaposlenosti
Zamka likvidnosti
• sposobnost monetarne politike da poveća
proizvodnju i isto tako sposobnost dezinflacije
da vrate ekonomiju prirodnoj razini
proizvodnje uvelike su smanjenje kada postoji
zamka likvidnosti
• zamka likvidnosti se događa kada je
nominalna kamatna stopa jednaka nuli
Karakteristike zamke likvidnosti
- kada nominalna kamatna stopa pada, pojedinci će
preferirati da “drže” novac umjesto obveznica;
potražnja za novcem ima nagib prema dolje
- kada je i=0, potražnja za postaje vodoravna pri nultoj
kamatnoj stopi
- kada potražnja za novcem postane vodoravna, bilo
kakvo povećanje ponude novca neće moći dalje
smanjiti kamatnu stopu
- LM krivulja takoner postaje vodoravna pri nultoj
kamatnoj stopi
Što se još podrazumijeva pod
zamkom likvidnosti
- kada postoji zamka likvidnosti znamo da:
povećanje nominalne ponude novca neće imati
nikakav utjecaj na kamatnu stopu i neće
uzrokovati pomak LM krivulje čime se Y neće
promijeniti; povećanje realne ponude novca, čiji
je uzrok smanjenje inflacije, neće imati nikakav
utjecaj na i niti prouzročiti nikakve pomake LM
krivulje te neće utjecati na proizvodnju
Kombinacija utjecaja dezinflacije i
zamke likvidnosti
- kada se dogodi dezinflacija u prisutnosti zamke
likvidnosti, možemouočiti sljedeće:
nema pada nominalne kamatne stope i nema
pomaka LM krivulje; smanjenje očekivane
inflacije će prouzročiti povećanje realne
kamatne stope, smanjenje investicija, pomak IS
krivulje ulijevo i pad proizvodnje