You are on page 1of 33

Ang Sistema ng

Edukasyon ng mga
Espanyol

Tingnan mo ang
hagdanan ng pagdating
ng iba’t ibang pangkat ng
mga misyonero sa
Pilipinas. Malaki ang
bahaging ginampanan
nila sa sistema ng
edukasyon. Naging
pangunahing
layunin nila ang
pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa bansa.
Upang maisakatuparan ito, nagtatag sila ng iba’t-
ibang paaralan sa bansa.
Anu-ano ang mga paaralang itinatag nila sa
Pilipinas? Paano ang sistema ng edukasyon sa
panahon ng Espayol?

Isa na rin namang paraan ng
mga Espanyol na mahimok ang
mga Pilipino sa Katolisismo ang
edukasyon. Mga religious orders
ang may hawak ng edukasyon.
Aang mga misyonaryong prayleng
ito ay nagpaakilala ng isang
bagong paraan ng pag-aaral na
ang binigyang diin ay ang
pananampalatayang Kristiyano.

. Ang sabi nila ang mga ito ay kagagawan ng diyablo. Ang mga talang sinunog ay pinalitan ng mga aklat-dasalan at mga babasahin tungkol sa relihiyong Katoliko. Ang unang ginawa ng mga Espanyol ay ang pagsunog ng mga tala na ginawa o sinulat ng ating mga ninuno sa mga dahon at balat ng punongkahoy.

2. Tinuturuan ang mga lalaki ng pag-iigib ng tubig. pagsasaka. PAGBALIK-ARALAN MO Sabihin kung tama o Mali ang ipinapahayag ng bawat bilang. 3. May dalawampu’t walong titik ang alpabetong Pilipino. . 4. pagsibak ng kahoy. Sa tahanan unang natutuhan ang sistema ng edukasyon. Inihahanda sa buhay may – asawa at gawaing – pantahanan ang mga babae. at iba pa. Gumamit ng pluma at makinis na papel sa pagsulat. pangangaso. 5. 1.

PAG-ARALAN MO Nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa nagkaroon ng pagbabago ang sistema ng kanilang edukasyon. . Ang di-pormal na edukasyon sa panahon ng ninuno ay naging pormal. Tingnan mo ang larawan upang maunawaan mo kung bakit sinabing ang di pormal na sistema ay naging pormal.

. May mga paaralang itinayo para sa mga lalaki at babae. pagsulat. Maraming paaralan ang itinatag ng iba’t-ibang misyonero sa ating bansa. Ipinasasaulo ang aralin sa mga mag-aaral maging ang mga dasal. Unang naitatag ang mga paaralang parokyal at ang mga paring misyonero ang naging mga unang guro. musika. Ang naitatag naman para sa lalaki ay ang Kolehiyo ng San Ignacio sa Maynila noong 1589. sining at paggawa. aritmetika. Ang unang paaralang itinatag para sa mga babae ay ang Sta. Itinuro dito ang relihiyong Kristiyanismo. Potenciana noong 1589. pagbasa. wikang Espanyol.

Nagtatag din ng mataas na paaralan o sekondarya upang maragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral. Ang relihiyon at wikang Latin ang itinuro sa halip na wikang Espanyol. . Binigyang diin sa edukasyong primarya ang pagtuturo ng Doctrina Kristiyana at mga pagsasanay sa pagbasa ng alpabetong Espanyol at wikang Filipino.

sining sa pagpipinta at pagdaragat. Nagkaroon din ng mga pamantasan tulad ng Unibersidad ng San Ignacio. Nuestra Señora del Rosario na naging Unibersidad ng Santo Tomas. Nang naitatag na paaralan sa pagsasaka noong 1889 sa Maynila at paaralan sa mga sining at hanapbuhay sa Pampanga noong 1861. at marami pang iba. nagbukas ng mga paaralang normal para sa mga kalalakihan at kababaihan. paglililok. . May mga paaralang bokasyonal na naitatag din layunin nitong ituro ang iba’t-ibang karunungan tulad ng pananahi. Dahil sa pangangailangan ng mga guro para sa paaralang primarya at sekondarya o mataas na paaralan.

.

Wikang Kastila naman ang ginamit sa pagtuturo ng mga prayle. musika at paghahanapbuhay. Mga Paaralang Primarya Ito ay paaralang parokya na pinangangasiwaan ng mga kura- paroko. pagbilang. pagsulat. . pagbasa. Ang mga asignaturang itinuturo sa mga paaralang ito ay relihiyon.

Etika. Mga misyonerong pari ang mga guro sa paaralang ito. Pilosopiya. Kastila ang ginagamit na wikang panturo. Heogarpiya. Retorika at Panulaan.Mga Paaralang Sekundaryang at Pangkolehiyo Itinatag ang mga paaralang ito upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mataas na paralan. ang Doctrina Krsitiyana. mga Balarilang Kastila at Latin. . Ang mga kasanayang itinuro ay ang banal na Kasulatan. Matematika. Lohika.

Ang mga paaralang sekundaryang itinatag ay ang mga sumusnod: 1. 2. na ngayon ay ang San Carlos University. itinatag ng mga Heswita sa Cebu. Kolehiyo ng San Ignacio. Kolehiyo ng San Ildefeonso. . itinatag ng mga paring Heswitang prayle noong 1589 sa Maynila na ngayon ay kilala bilang Ateneo de Manila.

itinatag pa rin ng mga Heswita noong 1601. 4. . itinatag noong 1611 ng mga misyoneryong Dominikano na naging Kolehiyo ng Santo Tomas noong taong 1655. Kolehiyo ng Santo Rosario. Kolehiyo ng San Jose.3.

Ang kauna-unahang unibersidad sa Pilipinas ay ang Unibersidad ng San Ignacio na itinatag bilang Kolehiyo ng San Ignacio noong 1589 ng mga Heswita. . Mga Pamantasan Ang mga nakapagtapos sa kolehiyo ay maaaring makapagpatuloy ng pag-aaral sa mga pamantasang itinatag ng mga prayleng espanyol.

Ito ay ang dating Kolehiyo ng Santo Rosario na itinayo noong 1611. Ito ay naging Unibersidad ng Pilipinas sa taong 1908. Ang pamahalaan naman ay nagtayo ng sariling pamantasan – ang Unibersidad ng San Felipe noong 1707. Itinatag naman ng mga Dominikano ang Unibersidad ng Santo Tomas noong 1655. .

. Ang mga kursong ipinagkaloob ng mga pamantasang ito ay ang medisina at abogasya. pagpipinta at eskultura. Hindi nagtagal ay idinagdag ang mga kursong arkitektura.

at mga Sining Pantahanan. Nagtatag naman ng paaralang pambabae na may layuning hubugin maging mabuting maybahay ang mga kababaihan. Kasaysayan. Latin. Kastila. . Ang mga asignaturang pinag- aralan ay ang Doktrina Kristiyana. Musika. Matematika. Kagandahang-Asal.

Kolehiyo ng Concordia. 1892 . Kolehiyo ng Santa Potenciana. 1696 4. 1596 3. 1594 2.Mga Paaralang Pambabae 1. Kolehiyo ng Santa Rosa. Assumption Convent. 1869 6. Beateryo ng Santa Catalina. Kolehiyo ng Santa Isabel. 1750 5.

Ang lugar ng mga kababaihan sa lipunan ay higit na napagbuti noong panahon ng mga Espanyol. Ang isang dalaga ay hindi maaaring pumunta sa mga handaan at sayawan o kahit saan man na walng kasama. Gayundin kung sila ay mayroong manliligaw. Ang mga babae noon ay hindi malayang makihalubilo sa mga kalalakihan. Sila ay iginalang at binigyang karangalan ng mga kalalakihan. .

Marami ring pumasok sa kumbento upang maging madre. Ang mga paaralan na tinatawag na kolehiyo ay pinangasiwaan ng mga madre. medisina at inhenyeriya. . Hindi sila nakapag-aral sa mga pamantasan upang mag-aral ng propesyong gaya ng abogasya. Tinuruan lamang sila na maging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Ang mga dalagita ay iniiwan lamang sa bahay oo kaya sa paaralan.

. isang paaralang normal para sa mga lalaki ang itinatag. Hindi nagtagal ay dumami ang bilang ng mga paaralang ito at ang ilan ay binuksan para naman sa mga kababaihang nais maging guro. Noong 1865. Mga Paaralang Normal Ang paaralang ito ay nagkaloob ng katibayan sa pagtuturo matapos makapag-aral dito ng dalawang taon.

Ginawang sapilitan ang pagpasok dito dahil marami sa mga magulang noon na walang interes na pag- aralin ang kanilang mga anak. Sapilitan ang pagpasok sa mga paaralang ito at walang matrikula ang mga mag-aaral. Pinapangasiwaan ito ng kura-paroko ng bawat bayan. Marami rin sa mga kabataan ang takot mag-aral. . Mga Paaralang Bayan Taong 1896 nang itadhana ng batas ang pagbubukas ng mga paaralanng bayan na tinustusan ng pamahalaan.

Aritmetika. Doktrina Kristiyana. Aritmetika. Pag-awit at Kagnadahang-Asal. Heograpiya. Pagsulat. Pag-awit at kagandahang- Asal. Ang mga araling pinag-aralan ng mga batang lalaki ay Kasaysayan ng Espanya. Doktrina Kristiyana. Pagsasaka. Ang mga batang babae naman ay tinuruan ng mga Sining Pantahanan bukod sa Pagsulat. .

Karamihan pa sa mga ito ay hindi para sa Pilipino. . Pangalawa. Hindi naging matagumpay sa simula ang pag-aaral ng mga katutubo sa maraming kadahilanan. ang mga maykaya at mga Espanyol lamang ang may kakayahang pumasok sa mga paaralang ito. Una. Binuksan lamang ito sa kanila noong huling bahagi ng ika-18 siglo. may kalayuan ang mga pamantasan at mga kolehiyo na matatagpuan lamang sa malaking bayan o sa kabiserang lalawigan. Noon lamang naipamalas ng mga Pilipino ang kanilang taglay na katalinuhan.

• Maraming paaralan ang naitatag ng mga misyonaryo sa ating bansa. . TANDAAN MO • Nagkaroon ng pormal na edukasyon nang dumating ang mga Espanyol sa bansa. • Nagbukas ng mga paaralang normal para sa mga lalaki at babae na nais maging guro.

sundalo . guro b. a. pari d. kagawad c. Ang mga paaralang parokyal ay pinamahalaan ng mga ____________. PAGTATAYA Isulat ang wastong sagot sa iyong kuwadernong sagutan. 1.

bibliya b. Ang binigyang diin sa edukasyong primarya ay ang pagtuturo ng __________.2. wika . a. doctrina cristiana c. matematika d.

pagkukulot d. paglililok c. pagpipinta b. paggagamot . Ito ay ang _________.3. Ang sumusunod ang mga kasanayang bokasyonal maliban sa isa. a.

Ang mga paaralang normal ay itinatag upang sanayin ang mga lalaki at babae na maging __________. manananggol . guro c. a. nars d. doktor b.4.

nagtatag ng mga pribadong pamprimarya at sekondarya b. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapatunay na nagkaroon ng pormal na sistema ng edukasyon sa panahon ng Español maliban sa isa. nagtatag ng mga paaralang normal para sa mga babae at lalaki na nais maging guro c. nagtatag ng mga pamantasan para sa mataas na antas ng pag-aaral . Alin ito? a. nagtayo ng mga sentrong pangkompyuter upang maginng makabago ang pagtuturo d.5.

Nagkaroon ba ng pagbabago ang edukasyon ng mga ninuno nang dumating ang mga Espanyol? Ano-ano ang mga ito? . Saan nagkakaiba at nagkakatulad ang sistema ng edukasyon sa panahon ng ninuno at panahon ng Espanyol? Isa- isahin ang mga ito. 2. May pagkakaiba at pagkakatulad ba ang sistema ng edukasyon sa panahon ninuno at panahon ng Espanyol? Ipaliwang ang mga ito.TAKDANG-ARALIN 1. 3.