Mga Pinagkukunang

Yaman ng PiIipinas
"Give me Mindanao and I
can feed the World" -
Japanese Businessman
$aIik ng Produksyon
(Factors of Production)
upa -and, natural
resources
2 !aggawa - abor, the
work that people do
3 apital - Capital, the
property
Yamang Likas
amang upa
300,000 sq km
!ampublikong lupain
(public domain)
Alienable and disposable
land
Forest and
Yamang MineraI
#enewable
(napapalitan)
Non-
renewable
(hindi
napapalitan)
Yamang Tubig
Archipelago
7,07 islands
Territorial waters
Hydrothermal power
Yamang KapitaI
Tumutukoy sa lahat ng mga
bagay na ginagamit ng tao
upang kunin at isailalim sa
isang proseso ang mga hilaw
na materyales upang
makabuo ng bagong
produkto
Mga pasilidad na ginagamit
sa proseso ng produksyon.
alakal na
apital
Bagay na
ginagamit
upang
makalikha
ng
produkto
KaIakaI na Pangkunsumo
Bagay na
binibili ng
tao upang
matugunan
ang kanilang
pangangaila-
ngan
PinansyaI na KapitaI
Mekanismo
na
kumakata-
wan sa
yaman o iba
pang uri ng
kapital
iquid
meduim
Pangkatang Gawain
Punan ng tamang implikasyon ang
sumusunod:
Likas na Yaman- Suliraning - Pakinabang
Kinakaharap Mula Dito
uwag mong hamakin ang pangaral
ng marurunong. Pag-aralan mong
mabuti ang kanilang kasabihan,
makapupulot ka roon ng maraming
karunungan
Ecclesiastiko 8:8
Pagninilay
. Bakit dapat limitahan ang
paggamit ng pinagkukunang-
yaman?
2. Posible ba ang pag-unlad ng
ekonomiya na napapanatili pa din
ang balanseng ekolohikal?
Ipaliwanag
ng KIRP ang malaking
B% sa KPYP.
Takdang AraIin BIg. 3
Magsaliksik tungkol sa mga
programang pangkapaligiran ng
pamahalaan at mga hakbang ng
iba't ibang NGO's sa mga
programang ito

 .$.3/ 3.. .-47 90 479..3!74/:843 .9:7.943  :5. .08 !.950450/4 . 90 5745079 .947841!74/:. 7084:7.59.59..

3 5:-.  86 2 !.3/ .3/ 47089.3 03.-0 .3//8548.2.3:5.25:-43:5.8 .3./42..-0.2.

.

3307. #030.9.-0 3/ 3.5.-0 3.5.3 ..5.3 43 7030.2.9.5.

3/8 %077947.3%:- 7..4  8.2.50.9078 /749072..5407 .

.

. %:2:9:48..57480843574/:843 .98.932.3.35748084.3:33...5..28.08:5.907.3 2.3.2.3.2...4 :5./3.8/.-:43-.43 574/:94 .29 8. 8..3.. 3.2939. -.32.59.

.

.3..3.29 :5... .3 2... . 3. .59. 3 574/:94 .

3.3:38:24 . 3.. -3-3 9.3 2.3..!.3 5.3.9::3.3.3 .3.4:5..3 ..3..

 :2.9. .34-.59. 0..2..3:73 . 5.38. 6:/ 20/:2 .38.3. .!3.3824 3.59.

3.3 !:3.!..3 3.3 8:2:8:34/ .7.2.3.9..33 !.339.325.3 $:7.3..-..83.2.843.94 .5:.

8.7:7:343 !.3.. .35.3243 2.894 .7.7:3:3.08.5:5:49. :..23 .3 .3. 32.3.3.-.3.744332.243..-:9.2.7.3 2.7.

 .5.3 5.!.3.3.3 !48-0-.::3.5.  .29353. 5.5.3-.. :3.35.3...95..9/..3./3 .929./3 04342.3.3803044.33.2.3 .

. 3#!.3 %8.!! .32.

2.. 5747.2.33 5.2.8.3  . 9-.-.37.89:348.35./.. 5747.7.394 .92.3 88.3.%..33 -.2..5.3.2.