DISEDIAKAN OLEH

FAHIMAH NABILAH BT KAMARUDDIN NIK MARYAM HANIE BT NIK NASROOM MASHARITA BT JAMALUDIN NOR AIDA BT UJUD

1

ISLAM HADHARI DAN PROSES PEMBANGUNAN NEGARA

Latar Belakang Masyarakat di Malaysia 10 Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari Dalam Konteks Pembangunan Di Malaysia

Latar Belakang Masyarakat di Malaysia

‡ Negara Malaysia mempunyai masyarakat yang
berbilang kaum ( majmuk )

‡ Selepas mencapai merdeka telah timbul

kesedaran kuat para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk menggubal langkah-langkah langkahuntuk wujudkan interaksi dan hubungan yang lebih rapat antara kaum untuk mewujudkan perpaduan Perikatan seperti UMNO, MIC, MCA dan juga pemimpin pada zaman dahulu membentuk Kerajaan Perikatan. Ia juga telah Perikatan. memperkenalkan Dasar Kerajaan iaitu Penyata Abdul Razak 1956 & Penyata Abdul Rahman Talib 1960

‡ Ia telah bermula dengan penubuhan Parti

‡ Selepas peristiwa 13 Mei 1969 ² Rukun Negara
& Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk bertujuan melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan & pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai pengantar pendidikan telah dipesatkan ² mengurangkan jurang pemisahan antara kaum dan perpaduan serta muhibah dpat disemai

‡ Pada tahun 1971-1990 , Dasar Ekonomi Baru 1971telah diperkenalkan

‡ Rancangan Jangka Panjang Pembangunan Kedua
(1990(1990-2000) dilancarkan untuk menyusuri dan melengkapkan DEB

‡ Pada tahun 1991 , Wawasan 2020 telah

diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir. Beliau telah memperkenalkan sembilan cabaran iaitu :

1. Pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu yang meletakkan masa hadapannya secara perkongsian bersama 2. Berintegrasi wilayah & kelompok etniknya 3. Menikmati kehidupan bersama yangs epenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan 4. Membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia & pengabdian yang tidak berbelah bagi

‡ Hal ini dilakukan kerana pembentukan sebuah
negara bangsa Malaysia yang padu yang boleh menjadi asas pembinaan sebuah tamadun Malaysia yang tersendiri di mana ia masih belum jelas kelihatan namun bahasa Melayu merupakan satusatu-satunya aset dan khazanah yang paling berharga & berwibawa untuk membawa Malaysia ke arah itu

‡ Suasana perhubungan yang baik antara kaum &
pemeluk agama perlu wujud di Malaysia

‡ Penyampaian dan interaksi orang islam
dengan kumpulan etnik yang lain akan meningkatkan keterbukaan di kalangan mereka & keupayaan menerapkan Islam secara rasional, waras & penuh hikmah rasional,

‡ Pelaksanaan Islam Hadhari dilaksanakan
oleh YAB Perdana Menteri Malaysia bertujuan mengurangkan sangka buruk & prejudis kaum lain terhadap Islam

Konsep Islam Hadhari

‡ Definisi hadhari ialah yang bertamadun Islam Hadari ² ´Islamic Civilizational Approachµ Approachµ atau ´Comprehensive Civilizational Approach To The Development In Malaysiaµ Malaysiaµ

‡ Takrif lengkap
´ suatu pendekatan pembangunan manusia, manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam´

‡ Berdasarkan takrif konsep Islam Hadhari, Hadhari,
ia memberi penekanan kepada pembangunan & pembinaan tamadun dengan teras pandangan semesta iaitu tauhid

- Ia bertujuan untuk melahirkan kesedaran
baru kepada masyarakat terhadap Islam yang sebenar

- Meransang kepada perubahan minda umat
Islam & mengubah persepsi masyarakat terhadap agama Islam

Visi, Visi, Misi Dan Objektif Islam Hadhari Visi ‡ Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri Misi ‡ Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang Objektif

‡ bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai

kekuatan spritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu rohani), akhlak, intelektual, berdikari, berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap saing, hadapan, menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, cabaranbijaksana, rasional, praktikal dan damai. damai.

Pendekatan Islam Hadhari

‡ Memperkenalkan Islam sebagai suatu agama yang
syumul dan komprehensif

‡ Merupakan salah satu usaha kerajaaan untuk

menguatkan & mengembangkan semula agama Islam

‡ Membuat penekanan kepada pembangunan yang

bersepadu & seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu & beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia beriman, tinggi, dalam menangani cabaran semasa dunia global

‡ Memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi &
tamadun secara menyeluruh

‡ Menjadikan warisan dan tamadun Islam
yang memperlihatkan kejayaan umat Islam masa lampau sebagai pendorong kepada pembangunan & kemajuan umat Islam masa kini dalam semua aspek kehidupan manusia

‡ Dijadikan satu kerangka Dasar Nasional
sebagai asas dalam perancangan pembangunan Malaysia sebagai sebuah negara Islam maju menjelang tahun 2020

10 PRINSIP ISLAM HADHARI

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Keimanan & Ketakwaan Kepada Illahi Kerajaan adil & beramanah Rakyat Yang Merdeka Penguasaan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif Kehidupan Berkualiti Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita Keutuhan Budaya & Moral Pemeliharaan Alam Semula jadi Kekuatan Pertahanan

1.Keimanan & Ketakwaan Kepada Allah

- Mendalami konsep keimanan & ketakwaan yang sebenar. sebenar. - Teras utama kepada Islam Hadari - Sumber utama islam(Alquran dan As-Sunnah) menjadi islam( As-Sunnah)
teras pegangan & rujukan bagi pelaksanaan pemerintahan

- Gabungan kemantapan akidah, syariah & akhlak untuk akidah,
melahirkan masyarakat yang faham makna akidah, akidah, syariah & akhlak dengan mendalam. Ketiga2nya mendalam. merupakan teras yang penting dalam perancangan & pelaksanaan pembangunan diri & pengurusan dalam Islam

- Menerangkan tentang kebebasan agama & tiada paksaan

2.Kerajaan Adil & Beramanah

- mendalami maksud adil & beramanah - Adil dalam semua aspek ² ekonomi, politik, ekonomi, politik,
sosial dan lain-lain lain-

- Pemerintahan yang adil kepada semua
lapisan masyarakat. masyarakat.

- Melahirkan negara Islam yang baik & maju

3.Rakyat berjiwa Merdeka

- Melahirkan masyarakat yang memiliki
semangat patriotisme iaitu cintakan negara, kreatif, inovatif, terbuka, negara, kreatif, inovatif, terbuka, toleransi. toleransi.

- Mendalami konsep merdeka yang
sebenarnya.merdeka dalam semua aspek( aspek( bukan ketenteraan sahaja) sahaja)

4.Penguasaan Ilmu Pengetahuan

- Penguasaan ilmu pengetahuan asas penting kekuatan tamadun. tamadun. - Meningkatkan kualiti sistem pendidikan - Pembangunan intelek, jasmani,sosial,rohani & emosi yang seimbang intelek, - Tanpa ilmu,masyarakat mundur & lemah kerana itulah ilmu agama
merupakan ilmu yg penting. penting.

- Faktor-faktor umat islam yang mundur & lemah :Faktor‡ Kurang penghayatan agama - Ibnu Khaldun ‡ Masyarakat Islam masih banyak percaya kepada khurafat ²

Jamaludian al-Afghani al‡ Perkara2 bidaah bercampur dengan akidah ² Ibnu Taimiyyah

5.Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehansif

- Pembangunan ekonomi penting dalam membentuk negara
yang seimbang. seimbang.

- Penerapan moral & etika untuk mengelakkan
penyelewengan

- Sistem ekonomi Islam diperkenalkan - Peranan sektor swasta & awam - Membuka peluang kepada semua kaum tanpa mengira
status - Kemajuan ekonomi selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian
akhlak masyarakat berbilang kaum

6.Kehidupan Berkualiti

- Melalui penguasaan ilmu & kepakaran - Pembangunan insan & kerohanian - Pembangunan kesihatan & fizikal penting
dalam pembangunan ekonomi. ekonomi.

- Institusi keluarga memainkan peranan
penting. penting.

7.Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita

- Kumpulan minoriti iaitu orang asli & peribumi, peribumi,
golongan kurang upaya, kaum-kaum lain upaya, kaum-

- Diberi hak yang sama sebagai warganegara - Perlukan perlindungan yang sama rata bagi
membangunkan kehidupan. kehidupan.

- Keupayaan menjaga hak yang diterapka Islam
dipandang tinggi berpandukan modul negara Madinah

8.Keutuhan Budaya Dan Moral

- Identiti masyarakat menunjukkan Identiti Negara ‡ Kepelbagaian budaya dan agama berasaskan sistem nilai
dan akhlak yang murni dan luhur. luhur.

‡ Gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti akhlak,
dan budaya ilmu sebagai cabaran utama

‡ Kemajuan kebendaan perlu didasari oleh nilai-nilai moral, nilaietika dan kerohanian yang luhur. luhur.

- Peranan semua pihak dalam memastikan budaya dan
moral disemai dalam diri setiap individu

9.Pemeliharaan Alam Semulajadi

- Konsep hubungan manusia dengan alam sekitar
dalam Islam - Pembangunan mesti mengambilkira aspek kestabilan eko-sistem eko- Deklarasi langkawi memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. alam. - Pengurusan alam sekitar menggunakan kaedah yang seimbang dan menyeluruh

10.Kekuatan Pertahanan

- Kekuatan pertahanan meliputi aspek kekuatan

persenjataan, persenjataan, ketenteraan dan kekuatan diri, diri, fizikal dan spritual (al-anfal:60) (al- Kekuatan ketenteraan untuk mempertahankan diri bukan untuk menyerang, menceroboh dan menyerang, menguasai bangsa lain - Kekuatan ketenteraan menjamin kestabilan, kestabilan, keamanan, keamanan, keselamatan negara dan proses pembangunan berterusan - Senario politik dunia menuntut kekuatan ketenteraan

‡ Oleh itu, Islam hadhari memberi itu,
penekanan kepada pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban

‡ Dicanai menurut ajaran Islam tanpa
mengenepikan usaha untuk mempertingkatkan mutu kehidupan rakyat Malaysia

‡ Semua prisip ini menjadi nadi kepada
masyarakat Malaysia untuk berubah

Islam Hadari Dalam Konteks Pembangunan Di Malaysia

Islam Hadhari Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya Dan Ketamadunan, Agama Di Malaysia

‡ Islam Hadhari diertikan sebagai Melayu yang
dikembalikan kepada akar budaya tradisinya

‡ Islam Hadari (Melayu Baru) adalah Melayu yang Baru)

dipengaruhi komitmen keislamannya dan ketamadunannya

‡ Suatu proses transformasi manusiawi yang memberikan
jiwa & citra baru kepada umat Melayu, suatu revolusi Melayu, budaya yang memebrikan mereka seperingkat nilai-nilai nilaidinamik terpancar dari ajaran shariah Islamiyyah. Islamiyyah.

‡ Ungkapan bersesuaian dengan zaman bagi mewujudkan

MelayuMelayu-Muslim yang cemerlang, gemilang dan terbilang cemerlang,

Beberapa Aspek Utama Merealisasikan :

i. ‡ ‡ ‡ ‡

Kualiti Tauhid Dan Jiwa Merdeka

Bangsa berkualiti ² bangsa yang membawa makna, positif & mampu bertahan merentasi taufan sejarah Umat Islam yang berparadigma tauhid sewajarnya telah bebas dari perhambaan Dinamika tauhid membentuk worldview dan sistem nilai Melayu yang berasaskan Islam Tanpa jiwa merdeka sesuatu bangsa tidak akan mampu mencapita kegemilangan dalam sejarahnya

ii. Sejarah Dan Orientasi Masa Hadapan

‡ Perlu ada kesedaran tentang masa hadapan kerana tidak
boleh dijangka

‡ Orientasi sedemikian ² ciri bangsa berdaya maju &
sentiasa ingin mencipta keunggulan

‡ Islam memiliki semangat pemikiran berorientasikan

masa depan ² tanpa menfaikan menoleh kepada sejarah silam adalah wajar

‡ Masa hadapan umat Islam bukan terhad kepada duniawi
sahaja bahkan menjangkaui alam ukhrawi

‡ Menekankan juga kepningan menelaah masa hadapn &
merancang strategi

iii. Budaya Ilmu Dan Keintelektualan

‡ Budaya tidak terbatas kepada maksud seni & hiburan semata2 ‡ Realiti ² budaya satu cakupan luas ‡ Islam main peranan penting dalam pembinaan budaya Melayu ‡ Mencipta kecemerlangan budaya ² individu perlu mengenali potensi
diri, temukan nilai-nilai dasar berakar kepada Melayu-Islam nilaiMelayusubstance

‡ Nilai tradisi utama ilmu & intelek ² dalam konteks intellectual ‡ Sejarah membuktikan proses penislaman di rantau ini suatu proses
pembudayaan & pemasyarakatan ilmu menerusi al-Quran & ilmu2 alteras keagamaan

‡ Sentiasa ke arah penyegaran nilai ilmu & pastikan pengarahan
sentiasa diperbaharui bersesuaian dengan zaman mendatang

iv. Jati Diri Bangsa Dan Perpaduan

‡ Pembentukan jati diri Melayu-Hadari seharusnya Melayu-

mendasari undang-undang Ilahi ² perubahan nasib undangsesuatu bangsa harus bermula dengan usaha bangsa itu sendiri

‡ Setiap individu perlu memiliki sifat patriotisme &

nasionalisme ² wajahnya dalam budaya keilmuan yang menepati tuntutan pengabdian kepada Ilahi & kebaktian kepada negara yang sentiasa berkait dengan agama ² tidak boleh dipisahkan sama sekali

‡ Islam-hadari & masayrakat madani mudah dibentuk p Islam-

kerana wujudnya cinta kepada agama, bangsa dan negara melalui istilah patriotisme dan nasionalisme yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam nilai-

v. Budaya Kerja Cemerlang Dan Masyarakat Hadari

‡ Aspek budaya cemerlang tidak boleh dipinggirkan ‡ Lebih lagi dalam kemajuan ekonomi ² kemajuan Jepun
diakitkan dengan Zen-Buddhisme begitu juga Korea ZenSelatan, China & Hong Kong ² perindustrian turut dilatari oleh agama

‡ Realiti agama dapat memberikan hasil kerja yang berupa
motivasi & nilai suci kepada ekonomi

‡ Disamping semangat, kepercayaan ² Melayu-Muslim semangat, Melayuhendak menjadi masyarakat perindustrian perlu manfaatkan hasil kerja yang digariskan oleh Islam

Kesimpulan

‡ Islam-Hadari mewarnai setiap aspek kehidupan manusia Islamyang mendasari agama, budaya dan tamadun sebagai tunjuang utama menghadapi sebarang bentuk cabaran

‡ Pemahaman dalam aspek ini melahirkan manusia yang
unggul, cemerlang dan berkualiti unggul,

‡ Menepati hasrat Islam-Hadari yang menerima secara Islam-

terbuka pandangan baik dan nilai-nilai sejagat yang nilaisempurna dalam mewarnai suasana masyarakat Malaysia yang pelbagai agama, tamadun dan budaya

‡ Dalam era globalisasi ² tidak harus menolak secara total
yang bersifat asing tetapi ada kemampuan untuk menilai & memilih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful