You are on page 1of 7

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận


NỘI DUNG

1. Hiểu biết về ES

2. Công việc đã thực hiện

3. Kế hoạch công việc

4. Đề xuất, kiến nghị


HIỂU BIẾT VỀ CÔNG TY ESOLUTION
Lĩnh vực hoạt Quy chế, quy
Sản phẩm Khách hàng
động định của công ty
• Thị trường • Thị trường điện: • Các nhà máy • Quy định phối
điện Bidding, điện hợp giữa các
• Phân phối điện Mornitoring, • Các công ty điện phòng ban
Quản lý tài sản lực • Quy định đánh
• Khác và bảo dưỡng, • Khác giá xếp hạng
quản lý và khai nhân viên
thác công tơ
• Phân phối điện:
Hóa đơn,
Barcode, GCS,
SCADA…
• Khác:

1
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thủ tục hợp đồng các dự án, gói thầu của công ty lĩnh vực thị
trường điện bao gồm: Báo giá, Hồ sơ dự thầu, Hợp đồng, thủ tục nghiệm thu
thanh lý.
2. Tổng hợp báo cáo doanh thu, chuẩn bị báo cáo xúc tiến, timesheet của phòng
kinh doanh
3. Thư ký HĐQT: Chuẩn bị các biên bản họp, Tổng hợp các nội dung công
việc HĐQT

1
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

• Chuẩn bị thủ tục báo giá, Hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu thanh toán Khối Thị

trường Điện và Lĩnh vực khác

• Báo cáo doanh thu, báo cáo xúc tiến các tuần

• Kiểm soát hợp đồng, sắp xếp lại hồ sơ kinh doanh:

• Thư ký hội đồng quản trị : Theo dõi đầu mục công việc, Thư ký cuộc họp,

đặt cuộc họp

1
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

• Lương chính thức: 10.000.000 VNĐ (Đã được đóng đầy đủ


bảo hiểm)
• Được cấp laptop vì hay phải tham gia các cuộc họp của Hội
đồng quản trị

1
XIN CẢM ƠN