You are on page 1of 5

Extra oefeningen proporties

Extra oefeningen voor proporties.


Oefening 1
In 2004 werd in Vlaanderen een gezondheidsenquête gehouden. Onder de 1 658
aselect gekozen mannen waren 506 rokers, onder de 1 826 aselect gekozen vrouwen
waren 398 rokers.
(bron: www. zorg-gezondheid.be).

a. Hoeveel procent van de Vlaamse mannen rookt? Doe een 95% betrouwbare
uitspraak.
b. Is het nog steeds zo dat hoogstens 20% van de Vlaamse vrouwen rookt? Doe een
99% betrouwbare uitspraak.
c. Veronderstel dat in werkelijkheid 21% van de Vlaamse vrouwen rookt. Wat is dan de
kans dat we dit gaan ontdekken aan de hand van een test zoals beschreven in deel b.?
Is deze kans eerder klein of groot? Motiveer je antwoord.
d. Stel de kans uit c. grafisch voor via
een gepaste benadering.
Extra oefeningen voor proporties.
Oefening 2
Een krantenkop stelde dat “70% van de Belgen eet dagelijks bruin brood”. We vonden
dit percentage nogal hoog en namen een aselect staal van 100 Belgen en 61 van hen
aten dagelijks bruin brood.
• Is 70% een betrouwbare waarde voor het percentage Belgen dat dagelijks bruin
brood eet? Doe een 99% betrouwbare uitspraak op basis van een betrouwbare
ondergrens of bovengrens.
• We willen een bi met een nauwkeurigheid (= foutmarge) van 2.5% en een
betrouwbaarheid van 99%. Hoe groot moet het staal minstens zijn?
Extra oefeningen voor proporties.
Oefening 3
Is het percentage mannen met hartklachten groter dan het percentage vrouwen met
hartklachten? Een staal van 500 aselect gekozen mannen leverde 80 mannen op met
hartklachten; een staal van 550 aselect gekozen vrouwen leverde 77 vrouwen op met
hartklachten. Doe een 95% betrouwbare uitspraak.
a. Op basis van de overschrijdingskans.
b. Op basis van een betrouwbare onder- of bovengrens.
Extra oefeningen voor proporties.
Oefening 4
Iemand beweert dat het percentage Vlamingen dat onafhankelijkheid wil hoogstens 10
procentpunten boven het percentage Walen dat onafhankelijkheid wil gelegen is. Van de
600 Vlamingen waren er 144 voor onafhankelijkheid en van de 400 Walen waren er dat
44. Doe een 98% betrouwbare uitspraak.
a. Op basis van de overschrijdingskans.
b. Op basis van een betrouwbare onder- of bovengrens.