Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Dr. Ajay Chavan
Dept. of Rasashastra

Aims &Objectives
To highlight the role of rasaushadhis in the management of Amlapitta. To know the combination of drugs and their relevance with the disease.

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Introduction
Amlapitta is very common disease in today's fast food era. Not explained in the oÉ×Wû§ÉrÉÏ,

AÉcÉÉrÉï cÉUMü had mentioned it as the lakshana of the vataja Ghrahani in the name of zÉÑ£ümÉÉMü Reference got in MüÉzrÉmÉ xÉÇÌWûiÉÉ,
8/9/10

rÉÉåaÉUliÉÉMüU

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

pÉÉuÉmÉëMüzÉ,

Definition
AÉqsÉaÉÑhÉÉåÌSìMÇü ÌmÉ¨É AqsÉÌmɨÉqÉç||
qÉÉ.ÌlÉ.AÉ.ÌmÉ./1

In this disease because of amlaguna Pitta vitiation take place. Pitta is two types mÉëÉM×üiÉ - MüOÕû UxÉ ÌuÉSakÉ/xÉÉqÉ - AqsÉ UxÉ
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Nidana
ÌuÉÂkSSÒ¹ÉqsÉÌuÉSÉÌWûÌmɨÉmÉëMü ÉåÌmÉmÉÉlÉɳÉpÉÑeÉÉå ÌuÉSakÉqÉç| ÌmɨÉxuÉWåûiÉÑmÉÍcÉiÉÇ mÉÑUÉ rɨÉSqsÉÌmÉ¨É mÉëuÉSliÉÏxÉliÉ||
qÉÉ.ÌlÉ.AqsÉÌmɨÉ

Virudha Anna: Salt+milk, heated honey, drinking very cold drinks during the cold season etc. Dushta Anna: Leftoverin food, expired or spoiled 8/9/10 Rasaushadhis the Management of Amlapitta food

Contd«
Amla Anna: All fermented food items such as cheeses. Vidahi : Deep fried food, difficult to digest food etc. Other factors related to food, behavior and seasonal changes and causes that vitiated Pitta Dosha .

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

SAMPRAPTI
1 2 3 Sanchay Prakop Prasar Pitta gets accumulated due to nidan sevan Pitta gets vitiated; Pachak pitta Amlata -- increases Vitiated pitta overflows and spreads out of its site, which is grahani Vitiated pitta & kapha, saman vayu, Annavaha srotas Actual signs and symptoms, amloudgar etc Urdwgata,Adhogata,etc

4 5 6

Sthansanshray Vyakta Bhed

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Samprapti Gataka
1 2 3 4 5
8/9/10

Dosha Dushya Srotas/khavaigunya Srotodusti Agni

Pachak pitta, kledak kapha, saman vayu Rasa, Rakta dhatu Annavaha srotas Atipravartan Manda

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Types
AqsÉÌmɨÉÇ Ì²kÉÉ mÉëÉå£Çü EkuÉÉïkÉÉå .........| sha.pra.kh Adhoga Amlapitta (downward) Urdhwaga Amlapitta (upward) Amlapitta caused by Vata Amlapitta caused by Kapha Amlapitta caused by Vata Kapha Amlapitta caused by Pitta Kapha
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

SYMPTOMS

Adhoga Amlapitta 
   
8/9/10

Trushna Daha Murcha Bhrama Moha Sada Sankosta
Yo.Ra.3
Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Urdhwaga Amlapitta 
Chardi of green, yellow, blue, black colour Tikta, Amla udgar in kantha Headache Burning sensation in the palms and soles Loss of appetite
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Yo.R.A.4/5

Vata 
Kampa Pralapa Murcha Feeling of pins and needles Weakness of body parts Drshana Vibhrama
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Kapha 
Kapha stibana Gaurav, Jadata Aruchi Jivaliptita Daha Kandu Nidra
Yo.Ra.10
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Vata Kapha 
Sanila-skapha linga Tremors Feeling of heaviness Pain and darkness before eyes Coating on tongue
Yo.Ra.A.8

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Kapha Pitta 
Kandu, Mandala, Pitika Daha in Ura, Kantha etc Bhrama, Murcha Agnimandya, Aruchi Salivation, Sweet taste in the mouth
Yo.R.A.6

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Acid Peptic Diseases

Acid Related Diseases 
Gastritis Peptic ulcer Gastro esophageal reflux disease (GERD)

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Digestion and Absorption 
Throughout the GIT, secretary glands are present that secrete various secretions and serve many functions for digestion and absorption of food. The stomach mucosa has two important types of tubular glands: Pyloric Gland Oxyntic gland
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Pyloric Glands 
Pyloric glands are located in the pylorus of the stomach. They secrete : Mucus (secreted by Mucus Cells) Pepsinogen (secreted by Chief Cells) Gastrin (secreted by G - Cells)
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Oxyntic Glands 
Mucous Cells secrete mainly mucus. Peptic /Chief Cells secrete pepsinogen. Parietal Cells mainly secrete HCl.
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Samanya Chikista

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

mÉÔuÉïÇ iÉÑ uÉqÉlÉÇ MüÉrÉï mÉcNûÉlqÉ×SÒ ÌuÉUåcÉlÉqÉç| ................................... mÉÉcÉlÉÇ ÌiÉ£üoÉWûsÉÇ mÉjrÉÇ cÉ mÉËUMüsmÉrÉåiÉç | AqsÉÌmÉ¨É mÉërÉÉå£ücrÉ MüÄTüÌmɨÉWûU ÌuÉÍkÉ||
rÉÉå.U.(AqsÉÌmɨÉ) 2-5

...............xÉÉiqÉMüÉsÉÉåmÉmɳÉæcNû rÉÉåaÉæ: zÉqÉlÉmÉÉcÉlÉæ:||
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

MüÉzrÉmÉ 13/21

Contd«
After shodhana acco. to Doshanubandhana Shamana cikista is done. For the shamana Tikta rasa pradhan drugs are given, as it decreases Pitta, as well as it is very good for increasing digestive power. Drugs with Kaphapittahara property are the drug of choice.

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Rasaushadhi

Single Use
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ zÉÇZÉ pÉxqÉ MümÉSïpÉxqÉ xÉÑuÉhÉïqÉÉͤÉMüpÉxqÉ uÉÇaÉpÉxqÉ mÉëuÉÉsÉpÉxqÉ qÉÑ£üÉ pÉxqÉ
Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

8/9/10

Compound Formulations
‡ sÉÏsÉuÉiÉÏ UxÉ 
zÉÑ.mÉÉUS zÉÑ.aÉlkÉMü ApÉëMü pÉxqÉ uÉÇzÉsÉÉåcÉlÉ ̧ÉÄTüsÉÉ 
qÉɧÉÉ- 5 U¨ÉÏ AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ
UxÉålSìxÉÉUxÉÇaÉëWû 3/2-3
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

equal qty

Contd«
‡ zÉÇZÉ uÉOûÏ 
zÉÑ.mÉÉUS 1 karsha qÉËUcÉ zÉÑ.aÉlkÉMü 1karsha xÉeÉÏï¤ÉÉU zÉÑ.uÉixÉlÉÉpÉ 3karsha ÌWÇûaÉÑ zÉÇZÉpÉxqÉ 6karsha ÌmÉmmÉsÉÏ mÉgcÉsÉuÉhÉ 
qÉɧÉÉ - 4 U¨ÉÏ UxÉå.xÉÉU.xÉÇ. AeÉÏhÉï
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ mÉëuÉÉsÉmÉgcÉÉqÉ×iÉ 
mÉëuÉÉsÉ pÉxqÉ qÉÑ£üÉ pÉxqÉ 1-1part zÉÇZÉ pÉxqÉ MümÉSÏïMüÉ 1-1part pÉxqÉ qÉÑ£üÉzÉÑ£üÏ qÉɧÉÉ- 2-3 U¨ÉÏpÉxqÉ
2 part U.rÉÉå.xÉÉ.311

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ MüÉqÉSÒkÉÉUxÉ 
aÉæËUMü ApÉëMüpÉxqÉ aÉÑQÒûcÉÏ xÉiuÉ 
qÉɧÉÉ- 1-2 U¨ÉÏ
A.xÉÉ.xÉÇ.

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ UxÉÉqÉ×iÉ 
zÉÑ.mÉÉUS -1 MüwÉï qÉÑxiÉÉ zÉÑ.aÉlkÉMü - 1MüwÉï ̧ÉMüOÒû ÌuÉQÇûaÉ ̧ÉÄTüsÉÉ ÍcɧÉMü 
qÉɧÉÉ- 1MüwÉï AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ,bÉ×iÉ rÉÉå.U.(AqsÉÌmɨÉ)
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

xÉÑiÉzÉåZÉU UxÉ 
zÉÑ. mÉÉUS zÉÑ.aÉlkÉMü OÇûMühÉ zÉÑ.uÉixÉlÉÉpÉ

Contd« 
xÉÑuÉhÉïpÉxqÉ iÉÉqÉëpÉxqÉ zÉÇZÉpÉxqÉ 
Other Herbal drugs 
qÉɧÉÉ- 2 U¨ÉÏ AlÉÑmÉÉlÉ-qÉkÉÑ, bÉ×iÉ

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

rÉÉå.U.(AqsÉÌmɨÉ)

Contd«
‡ zÉÇZÉÉSÏcÉÔhÉï 
zÉÑ.aÉlkÉMü zÉÇZÉpÉxqÉ MümÉSÏïMüpÉxqÉ sÉÉåWûpÉxqÉ iÉÉqÉëpÉxqÉ zÉÑ.uÉixÉlÉÉpÉ OÇûMühÉ ¤ÉÉU§ÉrÉ 

Other qÉɧÉÉ ± 1 qÉÉzÉÉ Herbal Drugs AlÉÑmÉÉlÉ- ÍzÉiÉsÉeÉsÉ
oÉ×.ÌlÉ.U.(zÉÑsÉ)
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ mÉÉlÉÏrÉpÉ£ü aÉÑOûÏMüÉ 
zÉÑ.mÉÉUS zÉÑ.aÉlkÉMü sÉÉåWûpÉxqÉ ApÉëMüpÉxqÉ 
Other Herbal Drugs 

qÉɧÉÉ-2 U¨ÉÏ
U.xÉÉ.xÉ3/4-7
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ ¤ÉÑkÉÉuÉiÉÏ uÉOûÏMüÉ 
zÉÑ.mÉÉUS Equal qnty zÉÑ.aÉlkÉMü ApÉëMüpÉxqÉ - 96gms sÉÉåWûpÉxqÉ - 48gms qÉhQÒûU pÉxqÉ - 24gms 
Other Herbal Drug qÉɧÉÉ- 4 U¨ÉÏ
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

U.xÉÉ.xÉ.3/8-10

Contd«
‡ AÉqsÉÌmɨÉÉliÉMüÉå sÉÉåWû 
UxÉÍxÉlSÕU iÉÉqÉëpÉxqÉ sÉÉåWûpÉxqÉ WûËUiÉMüÐ 
Dose -375mg AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ

pÉæ.U.56/33
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ AqsÉÌmɨÉÉliÉMüÉå sÉÉåWû 2 
zÉÑ.mÉÉUS zÉÑ.aÉlkÉMü qÉhQÒûUpÉxqÉ ArÉxMüÉliÉpÉxqÉ ApÉëMüpÉxqÉ AÉqÉsÉMüÐ
pÉæ.U.56/39-41 

qÉɧÉÉ- 2 U¨ÉÏ

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ xÉuÉïiÉÉåpÉSìsÉÉæWû 
zÉÑ.mÉÉUS sÉÉåWûpÉxqÉ zÉÑ.aÉlkÉMü iÉÉqÉëpÉxqÉ 46 12gms gms ApÉëMüpÉxqÉ zÉÑ.qÉlÉzÉÏsÉÉ xÉÑuÉhÉïqÉÉͤÉMüpÉxqÉ zÉÑ.ÍzÉsÉeÉiÉÑ 
Other Herbal Drugs qÉɧÉÉ- 2 U¨ÉÏ
pÉæ.U.56/42-53
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ mÉgcÉÉlÉlÉ aÉÑÌOûMüÉ 
iÉÉqÉëpÉxqÉ sÉÉåWûpÉxqÉ ApÉëMüpÉxqÉ zÉÑ.mÉÉUS zÉÑ.aÉlkÉMü Other Herbal Drugs 

qÉɧÉÉ- 1 qÉÉzÉ AlÉÑmÉÉlÉ- SÒakÉ pÉæ.U.56/63-67

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ ̧ÉÄTüsÉÉqÉhQÒûU 
qÉhQÒûUpÉxqÉ 1-1 pala ̧ÉÄTüsÉÉcÉÔhÉï 
qÉɧÉÉ- 1/2 qÉÉzÉ AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ, bÉ×iÉ

pÉæ.U.56/97

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ zÉiÉÉuÉUÏqÉhQÒûU 
qÉhQÒûUpÉxqÉ zÉiÉÉuÉUÏ xuÉUxÉ SÒakÉ bÉ×iÉ SkÉÏ AÉqÉsÉMüÐ xuÉUxÉ Other herbal drugs

pÉæ.U.
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ oÉsÉÉSÏqÉhQÒûU 
qÉhQÒûUpÉxqÉ oÉsÉÉ zÉiÉÉuÉUÏ cÉÔhÉï rÉuÉ LUhQûqÉÔsÉ cÉÔhÉï aÉÑRû ÎeÉUMü ÌmÉmmÉsÉÏ cÉÔhÉï qÉɧÉÉ - 4 U¨ÉÏ
U.MüÉ.kÉå. AqsÉÌmÉ¨É 11
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
‡ AqsÉÌmɨÉÉÇiÉMüqÉÉåSMü 
ApÉëMüpÉxqÉ uÉÇaÉpÉxqÉ UeÉiÉpÉxqÉ MüÉÇxrÉpÉxqÉ

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Proprietary Preparations
Acinol Tab 
Amlaki 20 mg Yastimadhu 10mg Pippali mool 20mg Avipattikar churna 70mg BAN Pharma Kamdudha rasa 10mg Yashad basma Shidhamrut rasa 40mg Praval bhama 20mg Shukatibhasma 20mg 

Indi. hyperacidity, acid eruption Dose 2 tab tid
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
Acidozen capsule 
Praval Panchamruta 100mg Sutshekhar Rasa 200mg Kamadhudha Rasa 200mg Indi. hyperacidity Dose 2 cap Zen Pharma

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
Acilans caps 
Shankha bhasma Amlaki Yastimadhu Pippali Sariva 
Indi. Gastritis Dose 1-2 cp tid
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Atrimed pharma

Contd«
Acinorm Cap Avipattikar churna 40mg Kamdudha Rasa 60mg Sutashekhar Rasa 40 mg 
Indi. acid peptic disorder Dose 1-2 caps
8/9/10

UAP Pharma 

Chandrkanta Rasa 40mg Pappali moola 40 mg Praval Pisti 20 mg Yastimadhu 20 mg Amliaki 20mg

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
Amlapittantak Yog Tab Abrak Bhasma Tamra Basma
Baidanath Pharma 

Mandur Basma Shanka Bhasma Amalki Garika 

Indi.- Hyperacidity, Gastritis Dose- 2 tab

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Contd«
Promtacid Tablet 
Shukti Pisti Kapardika Basma Suvranamakshika Bhasma Shankha Bhasma Arya Aushadhi Jaharmohara Pisti Amalaki Rasayan Laghu Sutshekhar rasa Narikel Lavan

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Why these Rsasaushadis ????

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Pharmacology
For the shamana Tikta rasa pradhan drugs are given, as it decreases Pitta, as well as it is very good for increasing digestive power. Drugs with Kaphapittahara property are the drug of choice. Drug which are Dipana and Pachana are prescribed.

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

zÉÇZÉ pÉxqÉ 
UxÉ- MüwÉÉrÉ,MüOÒû aÉÑhÉ- sÉbÉÑ zÉÏiÉ MüqÉï - aÉëÉWûÏ, oÉsrÉ, sÉåZÉlÉ, AalÉÏSÏmÉMü UÉåblÉiÉÉ- AqsÉÌmɨÉ,aÉëWûhÉÏ, AÌiÉxÉÉU, mÉËUhÉÉqÉzÉÑsÉ ÌuÉzÉåwÉ aÉÑhÉ- ¤ÉÉUÏrÉ (Alkaline)
U.iÉ.12/20-21
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

qÉÑ£üÉ pÉxqÉ 
UxÉ- qÉkÉÑU aÉÑhÉ- sÉbÉÑ,ÎxlÉakÉ SÉåwÉblÉiÉÉ- MüÄTüÌmÉ¨É lÉÉzÉMü MüqÉï- ÌSmÉlÉ,mÉÉcÉlÉ 
qÉɧÉÉ- 1/4U¨ÉÏ
U.U.xÉ.4/15

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

MümÉSïpÉxqÉ 
UxÉ- MüOÒû, ÌiÉ£ü aÉÑhÉ- aÉÑÂ,EwhÉ ÌuÉrÉï- EwhÉ MüqÉï- ÌSmÉlÉ qÉɧÉÉ- 2 U¨ÉÏ
U.iÉ.12/95-96

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

xÉÑuÉhÉïqÉÉͤÉMüpÉxqÉ 
UxÉ- ÌiÉ£ü, qÉkÉÑU aÉÑhÉ- sÉbÉÑ ÌuÉrÉï- zÉÏiÉ ÌuÉmÉÉMü- MüOÒû SÉåwÉblÉiÉÉ- MüÄTüÌmɨÉWûU 
qÉɧÉÉ - 1/2-1 U¨ÉÏ AlÉÑmÉÉlÉ- bÉ×iÉ
U.U.xÉqÉÑ.2/93
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

uÉÇaÉpÉxqÉ 
UxÉ- ÌiÉ£ü, MüOÒû, MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ- ¤É,zÉÏiÉ, sÉbÉÑ, xÉU, EwhÉ,iÉϤhÉ ÌuÉrÉï- EwhÉ SÉåwÉblÉiÉÉ- MüÄTüÌmɨÉWûU 
qÉɧÉÉ- 1-2 U¨ÉÏ AlÉÑmÉÉlÉ - qÉkÉÑ, bÉ×iÉ
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

AÉ.mÉë.3/151

mÉëuÉÉsÉpÉxqÉ 
UxÉ- qÉkÉÑU aÉÑhÉ- sÉbÉÑ uÉÏrÉï- zÉÏiÉ MüqÉï- SÏmÉlÉ,mÉÉcÉlÉ ÌuÉzÉåwÉaÉÑhÉ- ¤ÉÉËUrÉ
U.iÉ.23/139-141

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

ApÉëMüpÉxqÉ 
UxÉ- qÉkÉÑU aÉÑhÉ - ÎxlÉakÉ ÌuÉrÉï - ÍzÉiÉ UÉåblÉiÉÉ - AqsÉÌmɨÉ, mÉËUhÉÉqÉzÉÑsÉ
U.iÉ.10/42

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

xuÉhÉïpÉxqÉ 
UxÉ - MüOÒû, ÌiÉ£ü, qÉkÉÑUç, MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ - ÎxlÉakÉ, aÉÑÂ, ÌmÉcNûÏsÉ ÌuÉrÉï - zÉÏiÉ ÌuÉmÉÉMü - qÉkÉÑU SÉåwÉblÉiÉÉ - ̧ÉSÉåwÉWûU 
qÉɧÉÉ - 1/8- 1/4 U¨ÉÏ
AÉlÉlSMülS Ì¢ürÉÉ 2/46
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

UeÉiÉpÉxqÉ 
UxÉ- MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ- ÎxlÉakÉ,aÉÑÂ,xÉU uÉÏrÉï- zÉÏiÉ ÌuÉmÉÉMü- qÉkÉÑU MüqÉï- ÌSmÉlÉ, mÉÉcÉlÉ 
qÉɧÉÉ- 1/4 UÌ¨É AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ, bÉ×iÉ
U.iÉ.16/46-51
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

sÉÉåWû pÉxqÉ 
UxÉ- ÌiÉ£ü,MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ- aÉÑÂ, sÉåZÉlÉ, Â¤É uÉÏrÉï- zÉÏiÉ ÌuÉmÉÉMü- qÉkÉÑU MüqÉïMüÄTüÌmɨÉmÉëMüÉåmÉlÉÉzÉMü, SÏmÉlÉ,mÉÉcÉlÉ 
qÉɧÉÉ- 1-2 U¨ÉÏ
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

U.iÉ.20/83

qÉhQÒûUpÉxqÉ 
UxÉ- MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ- ÌSmÉlÉ uÉÏrÉï- zÉÏiÉ ÌuÉmÉÉMü- MüOÒû MüqÉï- sÉåZÉlÉ, ÌSmÉlÉ SÉåwÉblÉiÉÉ- ÌmɨÉzÉqÉlÉ 
qÉɧÉÉ- 1/4U¨ÉÏ -2 U¨ÉÏ

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

iÉÉqÉëpÉxqÉ 
UxÉ- ÌiÉ£ü,MüwÉÉrÉ,MüOÒû uÉÏrÉï- EwhÉ ÌuÉmÉÉMü- qÉkÉÑU SÉåwÉblÉiÉÉ- ÌmɨÉMüÄTüWûU UÉåblÉiÉÉ- AqsÉÌmÉ¨É 
qÉɧÉÉ- 1/8-1/2 U¨ÉÏ AlÉÑmÉÉlÉ- qÉkÉÑ
AÉ.mÉë 3/145
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

zÉÑ.mÉÉUS 
UxÉ- wÉQûUxÉ aÉÑhÉ- ÎxlÉakÉ, xÉU MüqÉï- rÉÉåaÉuÉÉÌWû, ÌSmÉlÉ,UxÉrÉlÉ SÉåwÉblÉiÉÉ- ̧ÉSÉåwÉWûU
UxÉqÉgeÉÏUÏ

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

zÉÑ.aÉlkÉMü 
UxÉ- ÌiÉ£ü,MüwÉÉrÉ aÉÑhÉ- xÉU uÉÏrÉï- EwhÉ ÌuÉmÉÉMü- qÉkÉÑU MüqÉï- ÌSmÉlÉ, mÉÉcÉlÉ 
qÉɧÉÉ- 2 U¨ÉÏ
U.U.xÉ. 3/16

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

zÉÑ.qÉlÉzÉÏsÉÉ 
UxÉ- ÌiÉ£ü, MüOÒû aÉÑhÉ- xlÉÏakÉ,aÉÑÂ, xÉU uÉÏrÉï- EwhÉ MüqÉï- UxÉÉrÉlÉç,AÎalÉqÉÉl 
qÉɧÉÉ- 1/32-1/10 U¨ÉÏ

U.U.xÉ.3/91
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Discussion
These drugs acts by strengthening the defensive forces of gastric mucosa by increase in mucus and bicarbonate production. These drugs contain calcium carbonate , magnesium salts , sodium bicarbonate which cause the neutralization of gastric acid and local cooling effect.
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

CONCLUSION
Rasaaushadhi can be admistred without considering Roga &Rogi bala, kala etc. Shamana chikitsa has a prominent place in the treatment profile of amlapitta, because it is found to be more acceptable to patient In Shamanaushadhi for the Amlapitta, most of Rasaushadhi are beneficial

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

References
y Rasa Taragini y Rasa Ratna Samuchay y Rasa Yogoa Sagara Amlapitta Adhyay y Bhaishayjya Ratnawali y Kashypa Smahita y Yogarantakar y Ayurvediya Rasashastra Siddhinandan Mishra y Ayurvediya Rasashastra Chandrabhushan Zaa y Internet (www.Scribd.com)
8/9/10 Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

8/9/10

Rasaushadhis in the Management of Amlapitta

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful