Disediakan oleh: Catherine Kiu Sandra William Sharon Yeo Yong Bing Sing

Agen sosial

Pengurus Pembelajaran

Peranan Guru

Agen Peruba an

Pembentuk tingka laku

Pengganti Ibu Bapa

`

Mem entuk individu yang mampu ersosialisasi dan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi ± dapat menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan kelak. Mudah menyesuaikan diri, ersifat peyayang dan menghormati per ezaan individu.

`

`

Terli at dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh komuniti setempat. cth: karnival keluarga, gotong royong dll. Sanggup elajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi aru dlm komunikasi.

`

`

Peru ahan = tindakan mem uat sesuatu mengikut cara yang lain. Mampu menguruskan tempoh transisi daripada yang lama kepada yang aharu. mem antu orang lain melepaskan cara yang sedia ada dan mencu a cara aharu. Menunjukkan semangat positif, yakin dengan kemampuan diri dan kesediaan untuk meli atkan diri dengan menghadapi peru ahan secara konstruktif.

`

`

`

`

Bertindak responsif dan erusaha untuk menerajui peru ahan selaras dengan aspirasi negara melalui tugas pengajarannya selaras dengan tuntutan semasa. Mengamalkan konsep pem elajaran sepanjang hayat. Guru ± tujuan moral yang dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawa mereka (Fuller, 1969). 4 idang utama agi mem ina keupayaan moral untuk menghadapi peru ahan.

` `

`

1) mem ina visi peri adi - menyiasat dan mengenalpasti hasrat kita menjadi seorang guru. 2) inkuiri - mengamalkan penilaian kendiri @ refleksi tentang hasrat peri adi supaya mem entuk ta iat dan norma seorang yang sanggup elajar sepanjang hayat. 3) masteri - mencapai kefahaman yang mendalam tentang idang yang dice uri agar ke erkesanan dapat dipertingkatkan. 4) kola orasi - sokongan dan usaha ersama rakan sekerja @ pihak lain.

1) mem ina visi peri adi - menyiasat dan mengenalpasti hasrat kita menjadi seorang guru. 2) inkuiri - mengamalkan penilaian kendiri @ refleksi tentang hasrat peri adisupaya mem entuk ta iat dan norma seorang yang sanggup elajar sepanjang hayat. 3) masteri - mencapai kefahaman yang mendalam tentang idang yang dice uri agar ke erkesanan dapat dipertingkatkan. 4) kola orasi - sokongan dan usaha ersama rakan sekerja @ pihak lain.

`

Memahami kanak-kanak yang diajar oleh mereka ± mendapatkan kefahaman dari segi struktur keluarga dan fungsi keluarga dalam udaya dan amalan adat resam yang er eza. Mewujudkan persekitaran sekolah dan ilik darjah yang le ih kondusif ± kerunsingan dan kerisauan kanak-kanak tentang dunia di luar sekolah oleh diminimumkan. (video)

`

`

`

Model penting ± menyalurkan mesej tentang amalan nilai-nilai, kepercayaan, falsafah dan sikap kepada anak didik mereka. Memahami matlamat pem elajaran yang ingin dicapai ± pendekatan pem entukan tingkah laku yang digunakan seharusnya meyokong matlamat dan tujuan pendidikan. Mempunyai ke ijaksanaan dalam pemilihan pendekatan pem entukan tingkah laku secara profesional, erlandaskan falsafah dan teori tingkah laku yang ersesuaian. (video 1) , (video 2), (video 3)

`

`

`

Pengurus Pem elajaran
Merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti-aktiviti P&P. Memgurus ilik darjah ± aspek peraturan dan rutin pengendalian kelas.

Menguruskan persekitaran fizikal kelas.

Menguruskann persekitaran psikososial ilik darjah.

Menguruskan proses pentaksiran di dalam ilik darjah ± segi menyediakan soalan peperiksaan, mentad ir, mengawas, memeriksa, menyimpan rekod dan menyediakan pelaporan pencapaian.

(video)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful