You are on page 1of 8

MEMUPUK KECINTAAN

TERHADAP SENI, WARISAN DAN


BUDAYA
PEMUPUKAN KECINTAAN TERHADAP SENI,
WARISAN DAN BUDAYA DI SEKOLAH RENDAH
MELALUI:

• Aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan

• Pengintegrasian Pengajaran dan Pembelajaran

• Kurikulum Kesenian

• Penubuhan sekolah seni


AKTIVITI-AKTIVITI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
• Penglibatan murid dalam aktiviti kesenian seperti tarian dan permainan
tradisional dapat memberikan kesan positif terhadap perhubungan mereka
secara personal dan interpersonal.

• Hubungan antara murid dengan murid serta murid dengan guru mesra atas
dasar menghormati budaya masing-masing dapat mewujudkan persekitaran
sekolah yang mesra dan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran
dan pembelajaran.
• Guru memainkan peranan yang peting dalam memupuk
kecintaan terhadap seni budaya melalui
pengintegrasian budaya pelbagai kaum dalam
pengajaran dan pembelajaran.

• Contohnya, tajuk tarian dan muzik tradisional boleh


diintegrasi semasa pengajaran mata pelajaran Bahasa
Melayu, Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris.
PENGINTEGRASIAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
• Bagi konsep seni, warisan dan budaya, pakaian tradisional
pelbagai kaum dapat diintegrasi dalam Pendidikan Seni Visual
dan Pendidikan Moral.

• Lukisan pakain tradisional semasa pengajaran Pendidikan Seni


Visual boleh dibawa ke Pendidikan Moral sebagai tajuk
“Pakaian Tradisional Kaum- Kaum di Malaysia”
• Hal ini banyak memberikan manfaat kepda murid, terutamanya
dalam menguasai kemahiran belajar dan mengembangkan
bakat dalam kalangan murid-murid

• Selain itu, hal ini bukan sahaja dapat memperkembangkan


fizikal, kognitif dan afektif murid tetapi juga sebagai proses
sosialisasi dalam kalangan murid pelbagai kaum.
KURIKULUM KESENIAN

• Mata pelajaran Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual


merupakan mata pelajaran wajib dalam sekolah rendah.

• Hal ini supaya murid-murid dapat dipupuk supaya mencintai


kesenian, warisan dan kebudayaan di Malaysia dan dapat
mengembangkan potensi dalam kalangan murid-murid
PENUBUHAN SEKOLAH SENI
• Pembinaan Sekolah Seni dapat menggilap dan menggarap potensi
dan bakat diri dalam kalngan murid dalam aktiviti kesenian dan
kebudayaan di Malaysia
• Melalui Sekolah Seni juga, diharapkan kesenian dan warisan
bangsa akan dapat dipertahankan, dibangunkan dan
diperkembangkan dengan lebih meluas
• Sekolah seni juga dilihat sebagai institusi yang sesuai untuk
melahirkan insan yang berilmu, berketerampilan dan
berkeperibadian mulia dalam mengambalkan budaya bangsa
yang luhur dan beridentiti Malaysia