You are on page 1of 2

Predikat

Predikat je osnovni rečenični član kojim se izriče nešto o subjektu, pripisuje neka radnja,
stanje, zbivanje ili osobina.

Vrste predikata
a) Glagolski predikati
Glagolski predikati mogu biti prosti i složeni.
Prosti gl. predikat sastoji se od jednog glagola bio on u svom prostom ili složenom obliku.

On čuje odnekud veselu pjesmu. Dugo je slušao tu pjesmu.

Složeni gl. predikat sastavljen je od dva glagolska oblika – jedan u ličnom gl. obliku, a drugi u
neličnom gl. obliku.

Nije htjela slušati prigovore. Pokušat ću ispraviti grešku. Želio bih putovati
svijetom.
b) Imenski predikat

Osobina subjekta najčešće se izražava imeničkim riječima ( imenice,


pridjevi, zamjenice ...). Predikat iskazan imeničkim riječima naziva se
imenski predikat.

Vjetar je hladan. Dječak je čovjek. Bosna je moja zemlja.

Naučili smo!
Predikat je osnovni rečenični član kojim se izriče nešto o subjektu,
pripisuje neka radnja, stanje, zbivanje ili osobina. Glagolski predikati
mogu biti prosti i složeni. Prosti gl. predikat sastoji se od jednog glagola
bio on u svom prostom ili složenom obliku. Složeni gl. predikat sastavljen
je od dva glagolska oblika – jedan u ličnom gl. obliku, a drugi u neličnom
gl. obliku. Osobina subjekta najčešće se izražava imeničkim riječima
(imenice, pridjevi, zamjenice ...). Predikat iskazan imeničkim riječima
naziva se imenski predikat.