You are on page 1of 102

O Come all Ye

faithful. Joyful and


triumphant. Oh
come Ye! Oh come
Ye! to Bethlehem.
Come and behold
Him. Born the King
of angels.
///Oh come let us
adore Him///
Sing choirs of
angels. Sing in
exultation. Sing
all Ye citizens of
heaven above.
Glory to God, all
glory in the highest;
///Oh come let us
adore Him///
Christ the Lord.
Yeah, Lord, we
greet Thee, born
this happy morning;
Jesus, to Thee be all
glory given.
Word of the Father,
now in flesh
appearing;
///Oh come let us
adore Him///
Nagakompisal ako
sa Dios nga
makagagahum sa
tanan ug kaninyo,
mga igsuon,
kay nakalapas ako
og dako uyamot sa
hunahuna, sa pulong,
sa buhat ug sa wala
pagbuhat sa angay
buhaton.
Kay akong sala,
akong sala, akong
dakong sala. Busa
nangamuyo ako
kang Santa Maria,
kanunayng Ulay,
sa tanang mga Anghel
ug mga Santos, ug
kaninyo, mga igsuon,
aron inyo akong iampo
sa Ginoo nga atong
Dios.
//Ginoo, kaloy-I
kami//
//Kristo, kaloy-I
kami//
//Ginoo, kaloy-I
kami//
Himaya sa Dios
didto sa Langit……
Ug kadait sa Iyang
mga tawo, dinhi sa
yuta.
Ginoong Dios
langitnong Hari,
Dios Amahan
makagagahum
sa tanan.
Nagasimba kami
Kanimo,
nagapasalamat kami
Kanimo, Nagadayeg
kami Kanimo, tungod
sa Imong himaya.
Ginoong JesuCristo,
bugtong Anak sa
Amahan. Ginoong
Dios Kordero sa
Dios,
Ikaw
nagawagtang sa
sala sa kalibutan,
kaloy-I kami. Ikaw
nagalingkod sa tuo
sa Amahan,
dawata ang
among
pangamuyo. Kay
ikaw lamang ang
Santos, Ikaw
lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang
labing halangdon, O
JesuCristo, uban sa
Espiritu Santo, diha sa
himaya sa Dios
Amahan. Amen, a-
men, a-men, a—men.
Bendisyonan
unta kita sa
Diyos diha sa
iyang kalooy.
Aleluya, aleluya!(4)
Ang Imong pulong
among kalipay, ang
lamdag sa among
dalan.
Aleluya, aleluya!(6)
Nagatoo ako sa
usa ka Dios, ang
Amahan, ang
makagagahum sa
tanan,
magbubuhat sa
langit ug sa yuta,
ug sa tanang mga
makita ug di-
makita.
Nagatoo ako sa
usa ka Ginoo, si
JesuCristo, ang
bugtong Anak sa
Dios,
gianak sa Amahan
sa wala pay
katuigan, Dios
gikan sa Dios,
kahayag gikan sa
matuod nga Dios
gikan sa Dios nga
matuod, gianak,
dili binuhat, usag
kinaiya sa
Pinaagi kaniya
nangahimo ang
tanan. Tungod
kanatong mga
tawo ug alang sa
atong kaluwasan
mikanaog siya
gikan sa langit.
Sa lalang sa
Espiritu Santo
nahimo siya nga
gikan ni Maria nga
ulay ug nahimong
tawo. Tungod
kanato gilansang
siya sa krus
sa sugo ni Poncio
Pilato; nag-antus
siya, namatay ug
gilubong.
Sa ikatulong adlaw
nabanhaw siya
aron matuman ang
Kasulatan.
Misaka siya sa
langit ug
nagalingkod sa too
sa Amahan.
Mobalik siya nga
aron paghukom sa
mga buhi ug sa
mga minatay, ug
ang iyang
gingharian walay
Nagatoo ako sa
Espiritu Santo, ang
Ginoo ug ang
Maghahatag sa
kinabuhi.
Nagagikan siya sa
Amahan ug sa
Anak. Dungan sa
Amahan ug sa
Anak gisimba siya
ug misulti pinaagi sa
mga propeta.
Nagatoo ako sa usa,
santos, katoliko ug
apostoliko nga
simbahan.
Nagaila ako sa usa
ka bunyag alang
sa kapasayloan sa
mga sala.
Nagapaabot ako
sa pagkabanhaw
sa mga minatay,
ug sa kinabuhi sa
umaabut nga
Ginoo, ibubo
kanamo ang
Imong
panalangin.
Halina sa belen,
hakbang ay daliin.
Suma’t bibingka ay
ating dalhin, tayo’y
dumalaw sa’ting
Emmanuel.
//Ngayo’y
gabing
maningning ng
Israel//
Tayo ay dumalaw
doon sa belen. Ang
sanggol na tanglaw
ating sambahin.
Halina’t dumalaw
doon sa belen.
//Suman at bibingka
ay ating dalhin, at
ialay natin doon sa
belen.//
Ialay natin sa belen –
sa belen.
//Tra la-la-la-la-la-la
tra la-la-la-la-la-la-
la-la//
Halina tayo sa
belen(4x) sa belen.
Dawaton unta sa
Ginoo ang
sakripisyo gikan
sa imong mga
kamot;
alang sa
pagdayeg ug
paghimaya sa
iyang ngalan,
alang usab sa
atong kapuslanan
ug sa tibuok
niyang Santos nga
Simbahan.
//Santos, santos, santos
nga Ginoo//
Dios sa kagahuman.
Puno ang langit ug
yuta
Sa imong Himaya.
Osana sa kahitas-an.
Daygon ang naga-
anhi.
Sa ngalan sa Ginoo.
Osana, osana sa
kahitas-an.
Sa kahitas-an.
Ginoo
nagsangyaw
kami sa imong
kamatayon ug
pagkabanhaw
sa imong
pagbalik
hangtud sa
kahangturan.
Great Amen
Amen, A-amen,
Amen, A-amen,
Amen, A-amen,
Amen, A-amen.
Amahan namo nga
nasa mga langit.
Pagdaygon ang
Imong ngalan.
Umabot kanamo ang
Imong gingharian.
Matuman ang Imong
pagbuot. Dinhi sa
yuta maingon sa
langit. Ang kalan-on
namo sa matag
adlaw.
Ihatag kanamo
karong adlawa. Ug
pasayloa kami sa
among mga sala.
Ingon nga
nagapasaylo kami.
Sa mga nakasala
kanamo. Ug dili Mo
kami itugyan sa
panulay. Hinunu-a
//luwasa kami//
sa dautan.
Kay imo man ang
gingharian, ang
gahum ug ang
himaya, nga hangtud
ug hangtod sa
kahangturan.
//Kordero ng Diyos na
nag-aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Maawa Ka sa amin!
Kordero ng Diyos,
Maawa ka! //
Kordero ng Diyos
Na nag-aalis
Ng mga kasalanan
Ng mundo
Ipagkaloob Mo sa amin
Ang Iyong kapayapaan.
Maawa Ka!
Ginoo, dili ako
angay mokalawat
kanimo apan
ipamulong mo
lamang ug
//Pastol pastol
gumising. Halina
at dalawin at ating
salubungin
pagsilang ni Jesus.//
//Masdan yaong
sabsaba’t
dayaming higaan;
Ito ang katibayan
ng pag-ibig ng
Diyos.//
Ito ang katibayan,
ng pag-ibig ng
Diyos. Masdan
yaong sabsaba’t
dayaming higaan.
Ito ang katibayan
///ng pag-ibig ng
Diyos///
//ng Diyos, ng pag-
ibig ng Diyos.//
Masdan ninyo ang
mga mata,
larawan ng pag-
ibig. Pang-akit siya
ng puso ng taong
lumilihis.
Ang labing
ngumingiti, tulad ng
‘sang bulaklak
//na sa ating
paghihirap
nagbibigay galak.//
//Nagbibigay galak//
//Pastol pastol
gumising. Halina at
dalawin at ating
salubungin pagsilang
ni Jesus.//
//Masdan yaong
sabsaba’t
dayaming higaan;
Ito ang katibayan
ng pag-ibig ng
Diyos.//
Ito ang katibayan,
ng pag-ibig ng
Diyos. Masdan
yaong sabsaba’t
dayaming higaan.
Ito ang katibayan
///ng pag-ibig ng
Diyos///
//ng Diyos, ng pag-
ibig ng Diyos.//
Angels we have heard
on high sweetly singing
o’er the plain and the
mountains in reply
echoing their joyous
strain
// Glo - - - - ria
in excelsis Deo //
Shepherds why this
jubilee, why your
joyous strains prolong
Say what may the
tidings be, which inspire
your heav’nly song
// Glo - - - - ria
in excelsis Deo //
Kasadya ning taknaa
dapit sa
kahimayaan. Mao
ray among nakita
ang panagway nga
masanagon.
Bulahan o bulahan
ang simbahan nga
giawitan. Awit nga
halandumon sa
tanang pasko
magmalipayon.
Bag-ong tuig,
bag-ong
kinabuhi. Duyog
sa atong mga
pagbati
Atong awiton
ug atong
laylayon aron
magmalipayon.
Kasadya
//Saulugon
ning
nato//
taknaa
Ang pasko
dapit sa
sa
kahima-
hudyaka.
yaan.
Mao ray
//Paglay-
among layon
nakita ang nato//
panagway Ang
nga kalipay’g
masanagon.
himaya.
Bulahan o //Pag-
bulahan awiton
ang nato//
simbahan Ang huni
nga sa
giawitan. kasadya
Aron ang
Awit nga
atong mga
halandumon
tinguha
sa tanang
makadayon
pasko
sa langit ug
magmali-
kang
payon.
Bathala.
Awit nga
halandumon sa
tanang pasko
magmalipayon.